FlexiSolutions

Badanie sprawozdania finansowego – jak ograniczyć ryzyko

Badanie sprawozdania finansowego to proces, który wymaga precyzji, wnikliwości i dogłębnej analizy. Kluczowe jest zrozumienie, że to nie tylko zestawienie liczb, ale także historia, strategia i potencjał firmy. Poprzez dokładne przeanalizowanie danych, wskaźników i trendów, inwestorzy oraz interesariusze zyskują lepszy obraz sytuacji finansowej firmy, co przekłada się na mądrzejsze decyzje inwestycyjne i strategiczne.
Badanie sprawozdania finansowego

Upewnij się, że masz porządek w księgach

Co może zrobić Dyrektor Finansowy, Finance Manager czy Główny Księgowy, by zyskać pewność, iż dane znajdujące się w ewidencji księgowej są poprawne? Przecież tysiące zdarzeń gospodarczych miesięcznie rejestrowane na liczącym kilkaset lub więcej pozycji planie kont sprawiają, iż absolutnie nie ma on możliwości samodzielnego dopilnowania, iż wszystkie księgowania zostały wykonane poprawnie.

Rozwiązaniem jest wdrożenie rozwiązań organizacyjnych obligujących poszczególnych księgowych do sprawdzenia poprawności sald na kontach księgowych zgodnie z procedurą właściwą dla danej pozycji.

Usystematyzowany, powtarzalny proces kontrolny może być prowadzony już po zamknięciu ksiąg obrachunkowych za dany miesiąc, tak by połączyć szybkie zamknięcie z odpowiednimi procedurami zarządzania ryzykiem raportowania nieprawidłowych wyników finansowych.

Ogranicz ryzyko zastrzeżeń w opinii biegłego rewidenta

Wdrożenie formalnego procesu uzgodnienia sald bilansowych (accounts reconciliation) pozwala z wyprzedzeniem zidentyfikować i skorygować błędy mogące skutkować raportowaniem nieprawidłowych wyników finansowych.

Procedury kontrolne wykonywane w ramach procesu zamknięcia przez zespół księgowy mają na celu zagwarantowanie poprawności sald na kontach bilansowych, a w konsekwencji zapobiegnięcie zniekształceniom wyniku finansowego.

Dzięki FlexiReporting otrzymasz narzędzia i procedury, które pozwolą Ci uchronić sprawozdania finansowe Twojej firmy przed błędami, których popełnienie może skutkować istotną korektą zysku netto:
  • pominięta amortyzacja zakończonych inwestycji wynikająca z braku dokumentów OT skutkujących zawyżeniem sald na koncie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w budowie
  • nierozliczone faktury kosztowe oczekujące na dekretację na koncie „rozliczenie zakupu”
  • nieprawidłowe odpisy z tytułu przeterminowania należności handlowych lub utraty wartości zapasów
  • niewyjaśnione salda debetowe po stronie zobowiązań

Zyskaj twarde dowody respektowania polityki i standardów rachunkowości

Nasze oprogramowanie pozwala udokumentować przed biegłym rewidentem, iż spółka przestrzega zasad ujętych w polityce rachunkowości. Zdefiniowane w systemie procedury weryfikacji sald kont księgi głównej stanowią dowód na to, iż spółka posiada narzędzia zabezpieczające interesariuszy przed raportowaniem nieprawidłowych wyników finansowych.

 

Statusy, komentarze i załączniki gromadzone w systemie w trakcie comiesięcznego procesu uzgodnienia kont pozwalają wykazać, iż zapisy polityki rachunkowości i procedery zarządzania ryzykiem są egzekwowane w codziennej pracy zespołu księgowego.

Zapewnij dostęp online do dokumentacji wymaganej przez audytora

Całość dokumentacji wykorzystywanej w trakcie procesu uzgodnienia zbierana jest w systemie i może zostać udostępniona audytorowi w trakcie badania sprawozdania finansowego.

FlexiReporting pozwala zgromadzić w jednym miejscu wszystkie informacje niezbędne do oceny, czy ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości:

  • raporty i rejestry poszczególnych modułów ERP lub innych systemów umożliwiające krzyżową weryfikację poprawności sald na kontach księgi głównej
  • skany i kopie dokumentów, na podstawie których zaksięgowane zostały właściwe memoriały
  • pliki i modele wykorzystane na potrzeby szacunków, wycen i kalkulacji
  • komentarze i wyjaśnienia księgowych lub przedstawicieli jednostek biznesowych odnoszące się do specyficznych zdarzeń gospodarczych

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność planowania i raportowania.