Konsolidacja zarządcza w firmie produkcyjnej

Case Study | FlexiReporting

Zadowolony Klient:

  • firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej,
  • zaawansowane technologicznie produkty dostarczane są na rynki w Polsce i Europie,
  • centrala Grupy oraz główna fabryka znajduje się w Polsce,
  • w ramach Grupy funkcjonują spółki zależne odpowiedzialne za montaż i dystrybucję produktów na rynkach zagranicznych.

Rekomendowane oprogramowanie


Raportowanie zarządcze wyników finansowych

FlexiReporting został wdrożony jako centralny system raportowania zarządczego w całej Grupie Kapitałowej. Comiesięczne raportowanie wyników finansowych, przepływów pieniężnych oraz kluczowych wskaźników efektywności zostało w pełni zautomatyzowane. System standaryzuje raportowanie wyników wszystkich spółek grupy, zapewniając menadżerom dostępność wszystkich niezbędnych informacji w jednym miejscu.

Reguły raportowania zaimplementowane w systemie zapewniają automatyzację procesu przygotowania raportów (ograniczenie pracochłonności), jednocześnie pozwalając na uzyskanie szczegółowej oraz użytecznej informacji zbieżnej z syntetycznym raportowaniem statutowym zgodnie z wymogami MSR/MSSF.


Skonsolidowana marżowość kontraktów handlowych

Firma dostarcza klientom produkty zgodnie z unikalną konfiguracją zamówienia. Każdy z produktów posiada własny identyfikator oraz powstaje w ramach odrębnego zlecenia produkcyjnego. Dzięki temu w systemach transakcyjnych rejestrowane są wszystkie transakcje dotyczące danego produktu.

W ramach wdrożenia systemu FlexiReporting stworzone zostały mechanizmy integrujące dane z rejestrów sprzedażowych wszystkich spółek grupy. W ten sposób w systemie gromadzone są informacje o skonsolidowanej marży na każdym produkcie opuszczającym grupę. FlexiReporting automatycznie generuje korekty konsolidacyjne na poziomie pojedynczej faktury:

  • eliminacja sprzedaży oraz KWS (wraz z kalkulacją niezrealizowanej marży) dla sprzedaży ICO pomiędzy jednostką dominującą, a spółkami zależnymi,
  • eliminacja kosztu zakupu ICO, przywrócenie oryginalnego KWS oraz odwrócenie marży na zapasie w chwili sprzedaży produktu ze spółki zależnej do klienta zewnętrznego.

System zapewnia przeliczenie danych dostarczanych w walutach lokalnych a także kalkuluje różnice z przeliczenia pomiędzy kursami transakcyjnymi oraz konsolidacyjnymi.

Automatyzacja konsolidacji na poziomie faktur sprzedażowych pozwala na uzyskanie wiarygodnej i precyzyjnej informacji zarządczej umożliwiającej raportowanie skonsolidowanej marży klientów, rynków czy grup asortymentowych. Tak szczegółowa informacja na temat rzeczywistej rentowności zapewnia pełną transparentność uzyskiwanych wyników oraz umożliwia lepsze podejmowanie decyzji w zakresie optymalizacji oferty handlowej firmy na poszczególnych rynkach.Automatyzacja sprawozdań finansowych

Całość raportowania oparta jest na danych pochodzących z ewidencji księgowej wszystkich spółek Grupy. Każda z jednostek importuje do systemu zestawienie sald i obrotów księgi głównej. Lokalne plany kont zostały zmapowane do centralnego, grupowego planu kont umożliwiającego raportowanie Rachunku Wyników oraz Bilansu zgodnie z wymogami MSR/MSSF.

W ten sposób proces raportowania jednostkowego jest w pełni zautomatyzowany. Kontrolerzy odpowiedzialni za import danych księgowych do systemu odpowiadają wyłącznie za:

  • wskazanie odpowiednich pozycji grupowego planu kont w przypadku pojawienia się nowych pozycji w lokalnym planie kont spółki,
  • wprowadzenie korekt przekształcających dane z lokalnych standardów rachunkowości zgodnie z regułami raportowania przyjętymi przez Grupę (np. zawiązywanie rezerw i odpisów aktualizacyjnych).

Źródłem danych dla korekt konsolidacyjnych są szczegółowe rejestry sprzedażowe wszystkich spółek. Połączenie w jedną ścieżkę wszystkich transakcji związanych z produktem (sprzedaż pomiędzy spółkami grupy oraz do klienta zewnętrznego) pozwala na precyzyjną kalkulację i eliminację niezrealizowanej marży na sprzedaży wewnętrznej.

Wbudowane mechanizmy FlexiReporting zapewniają automatyczną translację i integrację danych jednostkowych, tak by możliwe było uzyskanie porównywalnych sprawozdań wszystkich spółek w PLN. System w pełni odwzorowuje zasady raportowania statutowego Grupy, zapewniając zgodność raportowania zarządczego ze sprawozdaniami finansowymi dostarczanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi akcjonariuszom i wierzycielom.


Jesteś zainteresowany produktami Flexi, masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na prezentację produktu? Zostaw nam krótką wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą!

Formularz kontaktowy