Monitorowanie wskaźników efektywności w dziale HR

Case Study | FlexiReporting

Zadowolony Klient:

 • największa polska firma w branży,
 • w skład wchodzą spółki zależne i przedstawicielstwa w Polsce oraz ponad 20 krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
 • zatrudnionych przeszło 7000 osób.

Rekomendowane oprogramowanie


Raportowanie kluczowych wskaźników HR

Wdrożenie systemu FlexiReporting miało na celu automatyzację raportowania kluczowych wskaźników efektywności HR. W chwili obecnej system gromadzi kluczowe dane ilościowe na poziomie pojedynczego pracownika oraz zagregowane informacje dotyczące kosztów w podziale na jednostki organizacyjne.

System zdecydowanie poprawił dostępność i jakość informacji opisujących zasoby ludzkie przedsiębiorstwa. W chwili obecnej pracownicy działu HR oraz kluczowi menadżerowie mają dostęp on-line do następujących parametrów:

 • koszty osobowe, z zapewnieniem pełnej analityki do poziomu składników zarządczych (wynagrodzenia podstawowe, premie, odprawy, ubezpieczenie społeczne),
 • liczba pracowników,
 • efektywne FTE,
 • etaty zajmowane przez osoby pozostające na długoterminowych nieobecnościach,
 • wskaźnik absencji; współczynnik Bradforda,
 • wskaźnik odejść inicjowanych przez pracodawcę i pracownika,
 • wskaźnik jakości rekrutacji i odejścia z firmy w okresie krótszym niż 7 miesięcy od rozpoczęcia pracy,
 • wskaźnik wewnętrznych awansów kierowniczych.

System prezentuje dane w podziale na spółki grupy, fizyczne lokalizacje (biura, oddziały, przedstawicielstwa) i strukturę funkcjonalną (sprzedaż, produkcja, finanse, IT). Raportowanie parametrów ilościowych możliwe jest również w zgodzie z wartościowaniem stanowisk w skali Hay.

W przypadku spółek zagranicznych dane finansowe dostępne są zarówno w walucie lokalnej, jak i w PLN.Integracja z systemami HR i FK

Proces raportowania wykorzystuje dane pochodzące z systemów finansowo-księgowych oraz Kadrowych wszystkich spółek Grupy. W przypadku spółek korzystających z  systemów korporacyjnych, utrzymywanych centralnie wdrożone zostały mechanizmy automatycznej integracji, umożliwiające bezpośrednie pobranie danych z modułu księgi głównej oraz ewidencji kadrowej. Dla pozostałych jednostek, które używają lokalnych systemów lub korzystają z outsourcingu HR, źródłem danych są wystandaryzowane pakiety raportowe dostarczane w cyklach miesięcznych.

System zapewnia jednolite raportowanie danych pochodzących ze wszystkich lokalizacji oraz mapowanie lokalnych struktur raportowych – planów kont i centrów kosztowych – do układów raportowania wykorzystywanych na poziomie Grupy Kapitałowej.


Budżetowanie wynagrodzeń

Uzupełnieniem systemu jest model konsolidacji i raportowania budżetów HR. Budżety jednostkowe z poszczególnych spółek i lokalizacji, zawierające komplet danych per pracownik (FTE, koszty osobowe w podziale na główne składniki) podlegają transformacji i konsolidacji w systemie.

System dostarcza transparentnych informacji na temat FTE oraz łącznych kosztów wynagrodzeń z zachowaniem wszystkich przekrojów dostępnych przy raportowaniu danych Actual.

Dzięki wdrożeniu systemu możliwe jest szybkie przygotowanie raportów wyjaśniających różnice pomiędzy rokiem bieżącym,  a planami na rok kolejny – użytkownicy mogą  korzystać z szeregu raportów pokazujących efektywny koszt nowych rekrutacji (w podziale na zastępstwa, obecne wakaty i nowo tworzone stanowiska) oraz oszczędności płynące z zaplanowanych działań restrukturyzacyjnych.


Jesteś zainteresowany produktami Flexi, masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na prezentację produktu? Zostaw nam krótką wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą!

Formularz kontaktowy