Raportowanie zarządcze kontraktów budowlanych

Case Study | FlexiReporting

Zadowolony Klient:

 • Nowoczesna firma specjalizująca się w stałych i półstałych urządzeniach gaśniczych oraz w prefabrykacji rurociągów,
 • Realizuje długoterminowe kontrakty budowlane, wykonuje zlecenia prefabrykacyjne na rzecz klientów zewnętrznych oraz świadczy usługi w zakresie serwisu,
 • Dostarcza specjalistyczne rozwiązania dla największych obiektów komercyjnych oraz przemysłowych w Polsce.

Rekomendowane oprogramowanie


Hurtownia danych finansowych

FlexiReporting został wdrożony jako centralny, ogólnofirmowy system raportowania zarządczego i budżetowania, zapewniający kluczowym menadżerom informacje nie możliwe do uzyskania bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego. FlexiReporting został w pełni zintegrowany z systemem Symfonia ERP. W ramach stworzonych mechanizmów zasilania uruchamianych codziennie w godzinach nocnych importowane są dane zestawienia sald i obrotów księgi głównej, zapisy księgowe oraz rozliczenia rozrachunków.
W systemie zdefiniowane zostały następujące zbiory raportów:

 • Sprawozdania finansowe : Rachunek Zysków i Strat (na poziomie całej firmy oraz poszczególnych linii biznesowych) oraz Bilans,
 • Raportowanie kosztów ogólnych (koszty linii biznesowych oraz ogólne koszty administracyjne w podziale na grupy rodzajowe oraz działy),
 • Raportowanie rentowności kontraktów oraz zleceń produkcyjnych (szczegółowy rachunek wyników kontraktu lub zlecenia),
 • Raportowanie przychodów i kosztów związanych z realizacją usług serwisowych.

W systemie zaimplementowane zostały reguły informacyjne zapewniające eliminację transakcji intracompany (realizacja zleceń produkcyjnych na potrzeby kontraktów budowlanych), dzięki którym możliwe jest pełne raportowanie wyników poszczególnych linii biznesowych (z uwzględnieniem przychodów/kosztów wewnętrznych) oraz uzgodnienie raportowania na poziomie całej firmy do sprawozdawczości statutowej.
System umożliwia raportowanie wyników w układzie miesięcznym oraz narastająco. W każdym z obszarów raportowania możliwe jest porównanie bieżących wyników z budżetem.
Rozwiązanie zastąpiło wykorzystywane do tej pory raporty ReportingServices, które nie zapewniały należytej elastyczności w zakresie stosowania reguł informacyjnych (kalkulacja narzutów i rozliczeń wewnętrznych) czy zarządzania profilami użytkowników.„Karta kontraktu” – komplet informacji finansowych na temat realizacji projektu

Kluczowym elementem systemu jest raport „karta kontraktu”, który łączy następujące informacje:

 • charakterystyka projektu (klient, termin realizacji, kierownik projektu i robót, krótka specyfikacja techniczna),
 • budżet kontraktu (przychody oraz szczegółowa struktura kosztów),
 • aktualny wynik na projekcie: zrealizowane przychody oraz zarejestrowane koszty wraz z informacją o wykonaniu budżetu na poziome każdej linii planistycznej oraz zarządczą kalkulację narzutów na koszty ogólne działu, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnofirmowe. Raport zawiera informacje w ujęciu bieżącego miesiąca (przychody i koszty okresu), całego roku oraz całej historii projektu (włącznie z przychodami i kosztami lat ubiegłych).
 • rozliczenie należności handlowych prezentujące odnotowane wpłaty, potrącenia kaucji, kompensaty oaz zrealizowane różnice kursowe.

Budżety kontraktów są wprowadzane i aktualizowane w systemie z zachowaniem podziału na przychody i koszty wynikające z zawartej umowy (wartości bazowe) oraz związane ze zmianami zakresu uzgodnionymi w trakcie realizacji kontraktu z Klientem. Dane Actual pobierane są bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego. FlexiReporting zapewnia możliwość rozwinięcia dowolnej pozycji raportu do poziomu zapisów księgowych – w ten sposób menadżerowie projektów mogą szybko uzyskać odpowiedzi na niestandardowe, szczegółowe pytania, bez konieczności angażowania pracowników działu finansów.
W systemie przygotowane zostały szablony raportów właściwe dla różnych typów projektów realizowanych przez firmę, uwzględniające specyfikę kosztów ponoszonych w związku z ich realizacją. Zarząd, kluczowi menadżerowie Działu Realizacji oraz kierownicy projektów i robót zyskali w ten sposób dostęp on-line do aktualnych, czytelnych raportów prezentujących bieżący stan projektu z perspektywy finansowej.


Monitorowanie portfela kontraktów i zleceń produkcyjnych

FlexiReporting jako centralna hurtownia danych finansowych umożliwia zbiorcze raportowanie całego portfela realizowanych kontraktów i zleceń produkcyjnych, zaś administratorzy biznesowi zarządzają słownikami kontraktów i zleceń na kolejne lata finansowe, co umożliwia łatwe „ukrycie” na raporcie projektów już zamkniętych.
Raporty portfelowe umożliwiają zbiorcze raportowanie wyników na kontraktach lub zleceniach produkcyjnych oraz identyfikację projektów, na których występują istotne odchylenia względem budżetu. System zapewnia również precyzyjną informację na temat należności przeterminowanych oraz potrąceń z tytułu kaucji na każdym z projektów.


Jesteś zainteresowany produktami Flexi, masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na prezentację produktu? Zostaw nam krótką wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą!

Formularz kontaktowy