Fast Close – systemy IT przyśpieszające raportowanie finansowe

Rozwiązania FlexiSolutions pozwalają skrócić proces zamknięcia miesiąca i przyśpieszyć terminy raportowania wyników finansowych.

Sprawne zamknięcie miesiąca z rozwiązaniami FlexiSolutions

W naszym rozumieniu Fast Close to sprawny i efektywny proces integrujący zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz przygotowanie raportów finansowych.

Rozwiązania IT dostępne w ofercie FlexiSolutions pozwalają na monitorowanie i optymalizację wszystkich KPI odnoszących się do zgodności procesów spółki z pryncypiami Fast Close.

Dzięki wdrożeniu naszych systemów:

  • Skrócisz terminy raportowania wyników finansowych oraz przyśpieszysz realizację poszczególnych zadań w ramach procesu zamknięcia miesiąca.
  • Uzyskasz dokładną informację o opóźnieniach i ich przyczynach.
  • Rozpoczniesz monitorowanie wskaźników efektywności poszczególnych zespołów i pracowników.
  • Zmniejszysz całkowitą pracochłonność procesu poprzez automatyzację rutynowych operacji i kalkulacji.
  • Ograniczysz liczbę błędów i koszty związane z rejestracją korekt i powtórnym wykonywaniem niektórych zadań.


FlexiClosing – zdefiniuj harmonogram procesu zamknięcia miesiąca i kontroluj jego realizację

FlexiClosing | System zapewniający koordynację i kontrolę nad procesem zamknięcia miesiąca | FlexiSolutions

Wdrożenie systemu porządkującego pracę zespołu księgowego w trakcie zamknięcia miesiąca wiąże się zazwyczaj z rewizją i optymalizacją aktualnych procesów księgowych.

Dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu zadań oraz dogłębnemu zrozumieniu powiązań i przepływów informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami możliwe jest wprowadzenie modyfikacji pozwalających na skrócenie czasu niezbędnego do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

FlexiClosing wspiera kulturę organizacyjną promującą dzielenie się wiedzą, efektywną komunikację, i zaangażowanie w pracę oraz odpowiedzialność za powierzone zadania:

  • Rejestrowanie i monitorowanie problemów i opóźnień pozwala szybko identyfikować problemy i stale doskonalić procesy księgowe.
  • Dokładne instrukcje do poszczególnych zadań ograniczają ryzyko błędów oraz eliminują nieefektywności związane z poszukiwaniem procedur, danych wejściowych czy szablonów kalkulacji.
  • Komunikacja kalendarza zamknięcia miesiąca wszystkim uczestnikom procesu zwiększa motywację.
FlexiReconciliation – wdróż procedury kontrolne wykonywane po zamknięciu miesiąca

FlexiReconciliation | Weryfikacja poprawności sald bilansowych | FlexiSolutions

Skracanie terminów raportowania w ramach Fast Close nie może odbywać się kosztem pogorszenia jakości informacji finansowej.

Dzięki wykorzystaniu FlexiReconciliation wdrożysz w swej firmie formalny proces kontroli poprawności sald na kontach księgowych, który wydatnie ogranicza ryzyko prezentacji nieprawidłowych wyników finansowych.

Włączenie usystematyzowanego uzgodnienia sald księgi głównej w proces comiesięcznego raportowania finansowego nie zwiększa łącznej pracochłonności zamknięcia miesiąca.

Formalny proces wykonywany jest w ramach czasu poświęcanego do tej pory na sprawdzenia wykonywane ad-hoc w sposób nieustrukturyzowany, korygowanie błędów i powtarzanie niektórych zadań.

FlexiReconciliation automatyzuje i optymalizuje proces uzgodnienia. System umożliwia zdefiniowanie reguł walidacyjnych, alertów i mechanizmów automatycznej rekonsyliacji, której wydatnie ograniczają nakład pracy koniecznej do wykonania pełnej weryfikacji sald księgowych. Dodatkowo, system pozwala na powiązanie zakresu i szczegółowości uzgodnienia z wymogami raportowymi właściwymi dla danego cyklu sprawozdawczego (zamknięcie miesiąca, kwartału, roku).

 

FlexiReporting – zautomatyzuj w pełni proces przygotowania raportów finansowych

flexireporting-logo-flexisolutions

Przygotowanie raportów i sprawozdań finansowych może być istotnie usprawnione dzięki wykorzystaniu systemu FlexiReporting.

Bezpośrednia integracja z modułem księgi głównej pozwala automatycznie przetworzyć dane księgowe w raporty menadżerskie.

Mapowanie kont księgi głównej do pozycji Rachunku Wyników i Bilansu eliminuje ręczną pracę przy generowaniu podstawowych raportów finansowych. Również szczegółowe raporty finansowe, takie jak chociażby analityka kosztów operacyjnych według MPK i rodzajów kosztów mogą również powstać bezpośrednio na podstawie danych z zestawienia obrotów i sald księgi głównej bądź szczegółowych zapisów księgowych.

FlexiReporting jako centralny system informacji menadżerskiej umożliwia łączenie danych z różnych źródeł oraz zapewnia wsparcie dla raportowania danych Actual oraz budżetów i prognoz. Wdrożenie systemu idealnie wpisuje się w założenia optymalizacji procesów działu finansowego zgodnie z metodyką Fast Close – automatyzacja raportowania finansowego skraca terminy prezentacji wyników, ogranicza pracochłonność i przyczynia się do poprawy jakości informacji finansowej firmy.

 

Chcesz poznać pełnię możliwości naszych rozwiązań?