Record to Report – efektywne procesy sprawozdawczości finansowej

FlexiSolutions dostarcza systemy IT zapewniające integrację procesów księgowych i sprawozdawczych w nowoczesnych zespołach finansowo-księgowych.

Record to Report – optymalizacja procesów w centrach usług finansowych

Record to Report obejmuje całość procesów realizowanych w ramach pionu finansowego prowadzących do prezentacji ostatecznych sprawozdań finansowych firmy.
Główną miarą efektywności procesów Record to Report jest termin dostarczenia odbiorcom raportów finansowych wyrażony najczęściej liczbą dni pomiędzy dniem bilansowym, a datą publikacja sprawozdania.


Centra finansowe zapewniające obsługę procesów księgowych i sprawozdawczych znajdują się pod stałą presją skracania terminów sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej. Stała optymalizacja procesów wymaga wsparcia ze strony odpowiednich narzędzi IT na wszystkich etapach cyklu Record to Report


Wsparcie dla procesów R2R ze strony korporacyjnych systemów ERP

Moduły finansowe (księga główna, środki trwałe, należności, zobowiązania, cash management) zintegrowane z systemem elektronicznego obiegu dokumentów są w stanie zapewnić efektywność wyłącznie początkowych zadań cyklu R2R – zapewniając transparentność i automatyzacje prac związanych z dekretacją księgową zdarzeń gospodarczych.
Moduły finansowe systemów ERP, nawet tych z górnej półki, nie posiadają funkcjonalności pokrywających całość procesów R2R. Usprawnienie pozostałych kroków procesu Record to Report wymaga zastosowania specjalistycznych rozwiązań IT zaprojektowanych z myślą o optymalizacji procesów finansowych pod kątem jakości i terminowości raportowania.

FlexiSolutions to rozwiązania usprawniające procesy Record to Report

Rozwiązania FlexiSolutions tworzą kompleksową platformę zarządzania efektywnością firmy wspierającą zespoły księgowe w procesach zamknięcia miesiąca, weryfikację sald na kontach księgowych, przygotowanie szczegółowej dokumentacji na potrzeby badania sprawozdań przez biegłego rewidenta, przygotowanie i analiza jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz ostatecznej publikacji sprawozdania wraz z notami objaśniającymi i informacjami opisowymi. Poszczególne moduły platformy Flexi mogą być wdrażane niezależnie lub podlegać integracji do centralnego systemu Record 2 Report firmy.

FlexiClosing

FlexiClosing | System zapewniający koordynację i kontrolę nad procesem zamknięcia miesiąca | FlexiSolutions

 • Zapewnia powtarzalność i kontrolę procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych.
 • Precyzyjnie definiuje kalendarz zamknięcia miesiąca i zadania przypisane do poszczególnych osób.
 • Zapewnia audit trial dla wszystkich zadań wykonywanych w ramach zamknięcia miesiąca.
FlexiReconciliation

FlexiReconciliation | Weryfikacja poprawności sald bilansowych | FlexiSolutions

 • Zapewnia kierownictwu jednostki pewność, iż ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z polityką rachunkowości firmy.
 • Wspiera zespół księgowy w procesie weryfikacji sald bilansowych.
 • Pozwala systematycznie gromadzić dokumentację potwierdzającą efektywność procedur zarządzania ryzykiem w obszarze raportowania finansowego.
FlexiReporting

flexireporting-logo-flexisolutions

 • Automatyzuje procesy raportowania zarządczego i statutowego.
 • Wspiera procesy konsolidacji statutowej i zarządczej w Grupach Kapitałowych.
 • Umożliwia analizę wyników finansowych do poziomu zapisów księgowych oraz monitorowanie odchyleń budżetowych.

„Szyte na miarę” usprawnienia systemów ERP
 • Rozwiązania projektowane na potrzeby Klienta zapewniające automatyzację przygotowania wybranych dzienników.
 • Dostarczają istotnych usprawnień procesów księgowych, w sytuacji gdy wdrożenie zmian bezpośrednio w systemie ERP nie jest możliwe.
 • Idealne rozwiązanie w przypadku nieefektywności w pracy z systemami ERP zapewniającymi ograniczony zakres automatyzacji w wyniku ich ograniczeń wewnętrznych, bądź konieczności pracy w wersji „standardowej” utrzymywanej centralnie w strukturach międzynarodowych na potrzeby wsparcia procesów księgowych w całej grupie kapitałowej.

Poznaj wszystkie możliwości oferowane przez nasze innowacyjne rozwiązania IT!