Kontrola zgodności ze standardami i polityką rachunkowości

Systemy FlexiSolutions wspierają menadżerów zarządzających dużymi zespołami księgowymi w zapewnieniu zgodności dokumentacji i procesów księgowych z obowiązującymi regulacjami.

Rozwiązania FlexiSolutions zapewniają menadżerom zarządzającym zespołami księgowymi bądź centrami usług księgowych na efektywną kontrolę zgodności procesów i dokumentacji księgowej z obowiązującymi regulacjami.

FlexiReconciliation | Weryfikacja poprawności sald bilansowych | FlexiSolutions     FlexiClosing | System zapewniający koordynację i kontrolę nad procesem zamknięcia miesiąca | FlexiSolutions

 • Umożliwiają przełożenie polityki rachunkowości i obowiązujących standardów sprawozdawczości finansowej na konkretne zadania i sprawdzenia.
 • Zapewniają szybki i intuicyjny dostęp do wszystkich regulacji kształtujących sposób realizacji procesów księgowych.
 • Rejestrują i przechowują informacje na temat realizacji zadań w procesie zamknięcia miesiąca.
 • Pozwalają na standaryzację procesów księgowych w ramach Grupy Kapitałowej.

Audyt ewidencji księgowej pod kątem zgodności z polityką rachunkowości firmy

Wdrożenie FlexiReconciliation pozwala wprowadzić formalny proces kontroli sald bilansowych. Systematyczna weryfikacja sald na kontach księgi głównej powinna być wykonywana każdorazowo po zamknięciu miesiąca.

czytaj więcej

W ramach procesu accounts reconciliation możliwe jest zdefiniowanie procedur kontrolnych, których celem jest upewnienie się i potwierdzenie, iż dane znajdujące się w ewidencji księgowej są zgodne z obowiązującymi standardami rachunkowości, w zakresie:

 • Prawidłowej wyceny składników majątku trwałego.
 • Właściwej wyceny bilansowej zapasów.
 • Poprawnego rozliczania inwestycji w toku.
 • Ostrożnej wyceny przy kalkulacji odpisów na należności.
 • Zachowania kontroli nad saldem konta rozliczenie zakupu.
 • Stosowania właściwych reguł dla wyceny i prezentacji kredytów i innych instrumentów finansowych.


Zamknięcie miesiąca zgodnie z obowiązującymi procedurami księgowymi

Wykorzystanie FlexiClosing to sposób na skuteczne egzekwowanie stosowania polityki rachunkowości w trakcie zamknięcia miesiąca. Harmonogram procesu zamieszczony w systemie zawiera wszystkie zadania, które muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami księgowymi przed zaraportowaniem wyników finansowych.

czytaj więcej

 • Szczegółowe opisy poszczególnych czynności uzupełnione o referencje do właściwych zapisów polityki rachunkowości firmy pomagają księgowym w zapewnieniu poprawności dekretacji, kalkulacji, wyceny czy szacunków.
 • Narzucany przez system wymóg potwierdzania wykonania każdego zadania pozwala w łatwy sposób monitorować przebieg procesu, śledzić ewentualne opóźnienia oraz zidentyfikować osobę, która wykonała dane zadanie.
 • Możliwość archiwizacji dokumentów pomocniczych pozwala zbudować centralny rejestr, który można w dowolnym momencie poddać badaniu lub weryfikacji, by potwierdzić, że rzeczywiste praktyki są zgodne z polityką i standardami rachunkowości spółki.


Standaryzacja procesów księgowych w Grupie Kapitałowej

Wykorzystanie innowacyjnych systemów IT oferowanych przez FlexiSolutions jest sposobem na uporządkowanie i ujednolicenie procesów księgowych realizowanych w ramach zamknięcia miesiąca. Standaryzacja i unifikacja zadań jest szczególnie istotna w przypadku centrów księgowych obsługujących wiele spółek należących do tej samej Grupy Kapitałowej.

Rozwiązania FlexiSolutions oferują realne wsparcie dla menadżerów zarządzających centrami księgowymi realizującymi procesy księgowe w Grupach Kapitałowych:

 • Zapewniają powtarzalność czynności i zadań niezależnie od spółki i pracownika.
 • Umożliwiają kontrolę nad poprawnym wykonaniem wszystkich zadań w ramach zamknięcia ksiąg obrachunkowych każdej ze spółek.
 • Wymuszają formalne dokumentowanie wykonywanych czynności i sprawdzeń.
 • Dostarczają informacji o obciążeniu zespołu, pozwalając na optymalizację podziału zadań pomiędzy poszczególnych pracowników.
 • Pozwalają na łatwiejsze zarządzanie zastępstwami i sprawną akomodację nowych pracowników.

Rozwiązania z naszej oferty pozwolą na usprawnienie pracy zespołów księgowych i działów finansowych.