System FlexiControl jest dedykowanym i uniwersalnym narzędziem dla wsparcia organizacji w obszarze zarządzania ryzykiem

Narzędzie daje możliwość efektywnego podejścia do zarządzania ryzykiem w firmie, w ramach którego uporządkujesz środowisko kontroli, zaplanujesz audyty, skontrolujesz status wdrożenia rekomendacji oraz przygotujesz raporty dla zarządu, czy rady nadzorczej.

FlexiControl został stworzony, aby wspierać realizację zadań stawianych przed min.: zarządem oraz komitetem audytowym w zakresie monitorowania skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Dzięki wdrożeniu rozwiązania FlexiControl udokumentujesz, w sposób spójny i przejrzysty, wszystkie informacje w obszarze zidentyfikowanych ryzyk i kontroli wewnętrznych występujących w procesach biznesowych.


FlexiControl to doskonałe repozytorium wiedzy o ryzykach i kontrolach jakie przypisane są do procesów i podprocesów, wraz z ich zależnościami

Zastępuje rozproszoną informację o ryzykach i kontrolach przez udokumentowanie ich w jednym łatwym do zarządzania systemie.
Ułatwia monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej poprzez przejrzystą informację o ilości i jakości kontroli adresujących ryzyka w procesach biznesowych.
Usprawnia pracę właścicieli biznesowych procesów oraz audytora wewnętrznego będąc repozytorium wiedzy o kontrolach, przeprowadzonych audytach i przypisanych do nich rekomendacjach dla całej organizacji.
Wspomaga audytora wewnętrznego w przygotowaniu planu audytu na kolejny rok.
Pozwala na archiwizację informacji z przeprowadzonych audytów i kontroli.
Raportuje wyniki oceny kluczowych procedur kontrolnych w procesach oraz proponowane działania naprawcze.

Dlaczego FlexiControl?

Wszechstronność zastosowania

Ty decydujesz, w których obszarach działalności wdrożysz FlexiControl. Narzędzie może być wykorzystane do monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w procesach z zakresu działalności operacyjnej, sprawozdawczości zarządczej i finansowej, czy też zgodności z przepisami prawa.

Diagnoza systemu kontroli wewnętrznych

Opracowanie Matrycy Kontroli najczęściej wiąże się z analizą istniejących polityk i procedur, a także dokumentowaniem przebiegu procesów. Tym samym powiążesz ryzyka z kontrolami, zidentyfikujesz nowe ryzyka i obszary, gdzie należy wzmocnić kontrole oraz zaproponujesz działania naprawcze.

Repozytorium wiedzy o procesach, ryzykach, kontrolach i ich efektywności

FlexiControl przechowuje pełną wiedzę o powiązaniach „proces – właściciel & uczestnicy procesu – ryzyko – kontrola – efektywność kontroli”. Cała dokumentacja oraz najlepsze praktyki mogą zostać z łatwością wykorzystane w różnych jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa, czy grupie spółek powiązanych kapitałowo.

Wzmocnienie funkcji audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny otrzymuje narzędzie, w którym może zaplanować częstotliwość audytu oraz przygotować dowolne procedury testujące efektywność kontroli. FlexiControl staje się więc istotnym elementem procesowego podejścia do ciągłego monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznych.

Ocena efektywności istniejących kontroli

We FlexiControl ocenisz, czy wdrożone kontrole skuteczne adresują zidentyfikowane ryzyka i chronią w wystarczającym stopniu przed wystąpieniem istotnych błędów lub nadużyć. System umożliwi Ci przygotowanie działań naprawczych, nadanie im priorytetów oraz przypisanie odpowiedzialności za ich wdrożenie.

Wzmocnienie ładu korporacyjnego

Dzięki wysokiej funkcjonalności, FlexiControl wspiera zarządzanie i nadzór nad spółką, dzięki czemu staje się ważnym elementem ładu korporacyjnego w spółce. Stworzyliśmy dla Państwa system, który pomaga w wypełnieniu wymagań stawianych przez „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, „Dobre praktyki komitetów audytu w Polsce” i „Ustawy o biegłych rewidentach” w zakresie monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem.

Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości systemu FlexiControl?

Z naszych rozwiązań korzystają zarówno największe polskie firmy jak i dynamicznie rozwijające się średnie przedsiębiorstwa poszukujące sprawdzonych, skutecznych rozwiązań, pozwalających na poprawę efektywności procesów finansowych i sprawozdawczych.