Wsparcie Komitetu Audytowego

FlexiControl wspiera Komitet Audytu w monitorowaniu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Kluczowe zadania Komitetu Audytu

 • monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez spółkę,
 • przegląd systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
 • zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego.

Generalnie w spółkach będących emitentami papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym jako jednostkach zainteresowania publicznego, działa Komitet Audytu. Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez radę nadzorczą, inny organ nadzorczy lub kontrolny spośród członków tego organu.

Aby Komitet Audytu mógł wykonać powyższe zadania musi opierać się na ocenie wdrożonego przez spółkę systemu zarządzania ryzykiem i kontrolami wewnętrznymi. Wykorzystanie systemu FlexiControl ułatwia monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej poprzez przejrzystą informację o ilości i jakości kontroli adresujących zidentyfikowane ryzyka.


Jedno źródło danych o ryzykach

 • Zastępuje rozproszoną informację o ryzykach i kontrolach przez udokumentowanie ich w jednym łatwym do zarządzania systemie.
 • Komitet Audytu może mieć wgląd w system zarządzania ryzykiem w firmie bez potrzeby każdorazowego proszenia o informację zarządu, czy audytu wewnętrznego.
komitet audytowy

Rejestr ryzyk

 • Przechowuje informację na temat wszystkich ryzyk istotnych z punktu widzenia Komitetu Audytowego mogących wpłynąć na realizację strategii i/lub krótkoterminowych celów spółki.
 • Konkretne plany reakcji na ryzyko można skaskadować na kluczowych menedżerów, dzięki czemu firma ma jasność w zakresie odpowiedzialności za dane ryzyko.
komitet audytowy

Informacje o przeprowadzonych audytach

 • Komitet Audytu ma wgląd do prowadzonych prac w obszarze systemu zarządzania ryzykiem na bieżąco bez potrzeby zlecania przygotowania raportów.
 • System FlexiControl jest repozytorium wszystkich wykonanych audytów wraz z wyjaśnieniami i dokumentacją źródłową, która dostępna jest w jednym miejscu.
 • Historię audytu, historię zmian w kontrolach i przypisanych do nich planach naprawczych można w dowolnym momencie przeglądać.
komitet audytowy

Syntetyczne raporty

 • Szeroka gama predefiniowanych raportów systemowych umożliwia Komitetowi Audytowemu szybką ocenę efektywności systemu zarządzania ryzykiem.
 • Rozbudowany moduł raportowania przedstawia wyniki z analizy systemu kontroli wewnętrznych, w tym informacje o ilości kontroli efektywnych, nieefektywnych, do wdrożenia, przypisanych planów naprawczych do kontroli, czy też wyniki audytu.
komitet audytowy

FlexiControl jest miejscem w ramach, którego Komitet Audytowy może na bieżąco kontrolować system zarządzania ryzykiem w firmie


Chcesz poznać wszystkie możliwości systemu FlexiControl?