Kontrole wewnętrzne SOX

FlexiControl wspiera dokumentowanie i monitorowanie testów oraz audytów w ramach SOX.

FlexiControl jest unikalnym narzędziem na rynku wspierającym czynności związane z kontrolą SOX w firmie

 • dokumentowanie i zarządzanie aktualizacjami systemu kontroli wewnętrznej SOX,
 • planowanie i monitorowanie terminów testów wewnętrznych i audytów,
 • kontrolę wdrożenia rekomendacji poaudytowych,
 • raportowania kontroli,
 • archiwizacji dokumentacji po testach / audytach.

Każdy prezes zarządu oraz dyrektor finansowy spółki, sporządzającej sprawozdania finansowe i będącej na liście SEC lub zaklasyfikowanej jako „significant subsidiary”, jest zobligowany do poświadczenia w okresowych sprawozdaniach finansowych, że:

 • sprawozdanie nie zawiera nieprawdziwych informacji oraz obiektywnie ukazuje wynik operacyjny i kondycję finansową spółki

 • prezes zarządu oraz dyrektor finansowy są odpowiedzialni za utworzenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej oraz za wyciągnięcie wniosków z oceny efektywności działania tego systemu

 • wszystkim członkom zarządu zapewniono dostęp do istotnych informacji, a audytor finansowy oraz Komitet Audytu zostali poinformowani o wykrytych naruszeniach i zaniedbaniach

Wymóg wdrożenia regulacji SOX dla spółek związany jest z potrzebą zbudowania i utrzymania systemu kontroli wewnętrznych mających wpływ na sprawozdawczość finansową. Wiąże się to ze zdefiniowaniem systemu kontroli SOX utrzymaniem go oraz przeprowadzaniem cyklicznych kontroli (wewnętrznych, zewnętrznych) w celu potwierdzenia ich efektywności.

FlexiControl likwiduje konieczność zarządzania wieloma plikami, zarządzanie system kontroli wewnętrznych SOX odbywa się w ramach jednego narzędzia. Umożliwia wersjonowanie oraz monitorowanie statusu rekomendacji pokontrolnych. Dostarcza informacji dla Zarządu odnośnie efektywności kontroli będących w zakresie SOX.


Jedno źródło danych o ryzykach

FlexiControl umożliwia zintegrowane zarządzanie środowiskiem kontroli wewnętrznych SOX z łatwym dostępem do informacji zarówno o samych kontrolach jak i ich efektywności poaudytowej.

sox – kontrola wewntrzna

Rejestr ryzyk (Risk Control Matrix)

 • Przechowuje informację na temat wszystkich ryzyk zdefiniowanych w ramach systemu SOX, które są istotne z punktu widzenia nałożonych regulacji.
 • Matryca Ryzyk (Risc Control Matrix) jest opisana zgodnie z przyjętymi standardami oraz ma możliwość dekompozycji na procesy, podprocesy i czynności kontrolne.
 • Zawiera listę ryzyk standardowych zgodnie z regulacjami SOX.
sox – kontrola wewntrzna

Dokumentowanie prowadzonych prac

 • Przeprowadzone testy i audyty SOX mogą być udokumentowane i zarchiwizowane w FlexiControl jako dowody przeprowadzonych kontroli.
 • Po każdym przeprowadzonym audycie system zarchiwizuje wnioski poaudytowe oraz rekomendacje odnoszące się do zidentyfikowanych nieefektywności.
sox – kontrola wewntrzna

Planowanie prac audytowych i kontrolnych

 • Umożliwia zaplanowanie audytów i testów poprzez wdrożoną funkcjonalność harmonogramu.
 • Narzędzie FlexiControl pomaga w zaplanowaniu pełnego audytu kontroli SOX, generując harmonogram testowania kontroli na podstawie częstotliwości audytu. Dodatkowo system umożliwia monitorowanie postępów prac w zakresie prowadzonego audytu SOX oraz szybką identyfikację opóźnień.
sox – kontrola wewntrzna

Syntetyczne raporty

 • Dzięki wbudowanym raportom w szybki sposób otrzymamy informację dotyczącą efektywności środowiska kontroli wewnętrznej SOX oraz statusy wdrożenia rekomendacji z przeprowadzonych testów/audytów.
 • Rozbudowany moduł raportowania przedstawia wyniki z analizy systemu kontroli wewnętrznych, w tym informacje o ilości kontroli efektywnych, nieefektywnych, do wdrożenia, przypisanych planów naprawczych do kontroli, czy też wyniki audytu.
sox – kontrola wewntrzna

FlexiControl umożliwia efektywne zarządzanie systemem kontroli SOX


Chcesz poznać więcej możliwości i funkcjonalności systemu FlexiControl?