Wsparcie Menedżerów ds. Zarządzania Ryzykiem

FlexiControl to kompleksowe narzędzie dla Menedżera ds. Zarządzania Ryzykiem w Twojej firmie.

Wsparcie pracy Menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w firmie

Menedżer ds. Zarządzania Ryzykiem odpowiada za zarządzanie i wdrożenie wszystkich aspektów związanych z funkcją ryzyka, w tym wdrożenie procesów, narzędzi i systemów w celu identyfikacji, oceny, pomiaru, zarządzania, monitorowania i raportowania ryzyka.

FlexiControl jest unikalnym narzędziem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom Menedżerów ds. Zarządzania Ryzykiem. Jego wdrożenie w znacznym stopniu usprawni zdefiniowanie systemu zarządzania ryzykiem, utrzymania go, a także umożliwi bezpośrednią komunikację z organizacją i Zarządem w celu informowania o jego efektywności.


Jedno źródło danych o ryzykach

 • Jest jednym centralnym repozytorium w ramach, którego Menedżer ds. Zarządzania Ryzykiem może zarządzać systemem ryzyka w firmie.
 • Może służyć jako efektywne narzędzie komunikacji z organizacją.
 • Eliminuje konieczność posiadania oddzielnych plików i repozytoriów poprawiając efektywność w dotarciu do potrzebnych i aktualnych informacji o zdefiniowanych ryzykach i kontrolach.
meneder ds. zarzdzania ryzykiem

Rejestr ryzyk

 • Przechowuje informację na temat wszystkich ryzyk ogólnofirmowych, które są istotne z punktu widzenia odpowiedzialności Menedżera ds. Zarządzania Ryzykiem i mogą wpłynąć na realizację strategii i/lub krótkoterminowych celów spółki.
 • Konkretne plany reakcji na ryzyko można skaskadować na kluczowych menedżerów i przypisać odpowiedzialności za konkretne kontrole.
meneder ds. zarzdzania ryzykiem

Standardy zarządzania ryzykiem

 • Pozwala Menedżerowi ds. Zarządzania Ryzykiem na zbudowanie standardów obejmujących jedną spółkę lub grupę spółek, co w znacznym stopniu poprawia nadzór nad kontrolami zapewniając spójność i poprawność informacji.
 • W ramach wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem Menedżer ds. Zarządzania Ryzykiem może zdefiniować listę standardowych ryzyk, które powinny zostać pokryte przez kontrole w organizacji. Lista ta może być wykorzystana jako standard w obszarze jednej spółki lub spółek działających w ramach Grupy Kapitałowej.
meneder ds. zarzdzania ryzykiem

Dokumentowanie prowadzonych prac

 • Wspiera wykonywanie procedur testowych / audytowych i ich dokumentowanie w trakcie audytu dzięki formularzowi audytu.
 • Istotnym elementem z punktu widzenia Menedżera ds. Zarządzania Ryzykiem jest możliwość przypisania do każdej kontroli planu naprawczego w przypadku stwierdzenia niewystarczającego pokrycia ryzyka. Plany naprawcze mogą być monitorowane pod kątem ich wdrożenia przez właścicieli biznesowych.
meneder ds. zarzdzania ryzykiem

Planowanie prac audytowych i kontrolnych

 • Umożliwia zaplanowanie audytów i testów poprzez wdrożoną funkcjonalność harmonogramu.
 • Narzędzie FlexiControl pomaga w zaplanowaniu pełnego audytu kontroli, generując harmonogram testowania kontroli na podstawie częstotliwości audytu. Dodatkowo system umożliwia monitorowanie postępów prac w zakresie audytu wewnętrznego oraz szybką identyfikację opóźnień.
meneder ds. zarzdzania ryzykiem

Syntetyczne raporty

 • Szeroka gama predefiniowanych raportów systemowych wspiera ocenę skuteczności systemu kontroli wewnętrznych.
 • Rozbudowany moduł raportowania przedstawia wyniki z analizy systemu kontroli wewnętrznych, w tym informacje o ilości kontroli efektywnych, nieefektywnych, do wdrożenia, przypisanych planów naprawczych do kontroli, czy też wyniki audytu.
meneder ds. zarzdzania ryzykiem

FlexiControl jest narzędziem, które umożliwi Menedżerowi ds. Zarządzania Ryzykiem zbudowanie spójnego systemu zarządzania ryzykiem w firmie


Chcesz poznać wszystkie funkcje i możliwości systemu FlexiControl?