Wsparcie Audytu Wewnętrznego

FlexiControl jest systemem wspierającym realizację zadań zespołu audytu wewnętrznego w firmie.

FlexiControl wsparcie procesów prowadzonych przez zespół Audytorów Wewnętrznych

 • zinwentaryzowanie istniejących kontroli i uporządkowanie systemu zarządzania ryzykiem,
 • przypisywanie planów naprawczych w przypadku niewystarczającego pokrycia ryzyka,
 • standaryzację procedur audytowych,
 • planowanie przeprowadzania audytów wewnętrznych,
 • raportowanie efektywności systemu zarządzania ryzykiem.

Audytorzy Wewnętrzni współpracują z zarządem w celu systematycznego przeglądania systemów i operacji. Te przeglądy (audyty) mają na celu określenie skuteczności zarządzania ryzykiem, w tym czy wdrożone są odpowiednie procesy i przestrzegane uzgodnione procedury. Audyty mogą również określać obszary, w których można poprawić skuteczność i wprowadzić innowacje. Audyty wewnętrzne są organizowane w ramach stałych przeglądów programowych i doradztwa opartego na strategicznych potrzebach organizacji.


Jedno źródło danych o ryzykach

 • Stanowi jedno centralne repozytorium w obszarze zdefiniowanych ryzyk, procesów i kontroli wchodzących w zakres audytu wewnętrznego.
 • Audyt Wewnętrzny ma możliwość utrzymywania i zarządzania całym systemem kontroli wewnętrznych w ramach jednego narzędzia bez potrzeby utrzymywania dużej ilości plików. Dotychczasowe problemy z wersjonowaniem nie są już problemem.
audyt wewntrzny

Rejestr ryzyk i kontroli wewnętrznych

 • Przechowuje informację na temat wszystkich ryzyk ogólnofirmowych, które są istotne z punktu widzenia Audytu Wewnętrznego i celów przed nim postawionych.
 • Konkretne plany reakcji na ryzyko można skaskadować na kluczowych menedżerów poprzez przypisanie odpowiedzialności za kontrole w danym obszarze.
audyt wewntrzny

Standardy zarządzania ryzykiem

 • Pozwala Audytowi Wewnętrznemu na objęcie standaryzacją systemu zarządzania ryzykiem, co w znacznym stopniu poprawia nadzór nad kontrolami zapewniając spójność i poprawność informacji.
 • Struktura danych FlexiControl pozwala na wprowadzenie standaryzacji w obszarze zarządzania ryzykiem. Jeżeli Audyt Wewnętrzny obejmuje struktury w ramach Grupy może w prosty sposób przygotować jednolitą mapę ryzyk dla całej organizacji, a następnie skontrolować ich pokrycie w ramach poszczególnych jednostek.
audyt wewntrzny

Dokumentowanie prowadzonych prac

 • Wspiera kontrolerów w wykonywaniu procedur testowych / audytowych i ich dokumentowaniu w trakcie audytu dzięki formularzowi audytu.
 • Audyt Wewnętrzny ma pewność, że testowanie kontroli przebiega zgodnie z określonymi i wystandaryzowanymi schematami.
 • Formularz oprócz kompletu danych niezbędnych do wykonania audytu, daje możliwość załączenia dokumentacji stanowiącej jej uzupełnienie (instrukcje, testowane dokumenty).
 • Dostępne są także szczegółowe dane z poprzedniego audytu – wielkość próby, wynik poprzedniego audytu, plany naprawcze.
audyt wewntrzny

Planowanie prac audytowych i kontrolnych

 • Umożliwia zaplanowanie audytów i testów poprzez wdrożoną funkcjonalność harmonogramu.
 • Narzędzie FlexiControl pomaga Audytowi Wewnętrznemu w zaplanowaniu pełnego audytu kontroli, generując harmonogram testowania kontroli na podstawie częstotliwości audytu.
 • System umożliwia monitorowanie postępów prac w zakresie audytu wewnętrznego oraz szybką identyfikację opóźnień.
audyt wewntrzny

Historia przeprowadzonych audytów

 • FlexiControl umożliwia przegląd przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
 • Audyt Wewnętrzny ma bezpośredni i łatwy dostęp do historii przeprowadzonych audytów na potrzeby raportowania.
audyt wewntrzny

Syntetyczne raporty

 • Szeroka gama predefiniowanych raportów systemowych wspiera Audyt Wewnętrzny w ocenie skuteczności systemu kontroli wewnętrznych.
 • Audyt Wewnętrzny ma natychmiastowy dostęp do informacji o stanie efektywności systemu zarządzania ryzykiem i w prosty sposób może go komunikować do zarządu i organizacji.
 • Rozbudowany moduł raportowania przedstawia wyniki z analizy systemu kontroli wewnętrznych, w tym informacje o ilości kontroli efektywnych, nieefektywnych, do wdrożenia, przypisanych planów naprawczych do kontroli, czy też wyniki audytu.
audyt wewntrzny

FlexiControl jest narzędziem pozwalającym na standaryzację systemu zarządzania ryzykiem oraz planowanie działań audytowych na potrzeby kontroli wewnętrznych


Chcesz poznać pełen zakres możliwości systemu FlexiControl?