Wsparcie Zarządu

FlexiControl wspiera Zarząd firmy we wdrożeniu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

FlexiControl oferuje wsparcie Zarządu firmy w procesach przeglądu systemów kontroli wewnętrznych

  • identyfikację i ocenę ryzyka,
  • odpowiedź na ryzyko,
  • dokumentację środowiska kontroli,
  • testowanie kontroli wewnętrznych,
  • współpraca/wsparcie audytu wewnętrznego.

Rolą Zarządu firmy jest zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Wynika to zarówno z potrzeb biznesowych jak i wymogów regulacyjnych i.e. zadań nakładanych na Komitety Audytu dotyczących min. tego aby przynajmniej raz w roku Komitet Audytu dokonał przeglądu systemów kontroli wewnętrznych i zarządzania ryzykiem. Przegląd ten ma zapewnić, że kluczowe ryzyka zostały zidentyfikowane i są odpowiednio zarządzane.

Oczywiście wdrożenie to powinno zostać odpowiednio udokumentowane w czym bardzo pomaga system FlexiControl.


Jedno źródło danych o ryzykach

System zastępuje rozproszoną informację o ryzykach i kontrolach przez udokumentowanie ich w jednym łatwym do zarządzania systemie.

zarzd

Rejestr ryzyk

  • System przechowuje informację na temat wszystkich ryzyk ogólnofirmowych, które są istotne z punktu widzenia Zarządu i mogą wpłynąć na realizację strategii i/lub krótkoterminowych celów spółki.
  • W zależności od oceny, Zarząd podejmuje decyzję o sposobie zarządzania danym ryzykiem ogólnofirmowym. Konkretne plany reakcji na ryzyko można skaskadować na kluczowych menedżerów, dzięki czemu Zarząd będzie mógł łatwo nadzorować, czy podejmowane działania przynoszą oczekiwane rezultaty.
zarzd

Raporty

  • Szeroka gama predefiniowanych raportów systemowych wspiera ocenę skuteczności systemu kontroli wewnętrznych.
  • Rozbudowany moduł raportowania przedstawia wyniki z analizy systemu kontroli wewnętrznych, w tym informacje o ilości kontroli efektywnych, nieefektywnych, do wdrożenia, przypisanych planów naprawczych do kontroli, czy też wyniki audytu.
zarzd

Tym samym FlexiControl jest „gotową” dokumentacją wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem i kontrolą wewnętrzną


Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości systemu FlexiControl?