• W Twojej firmie realizuje się wiele projektów, ale często nie widać efektów?

  • Nie masz pewności, czy zasoby przeznaczone na projekty są wykorzystane w optymalny sposób?

  • Decyzje odnośnie uruchomienia projektów są podejmowane bez wykorzystania obiektywnych kryteriów oceny?

  • Brakuje informacji, co dzieje się na projektach i przestajesz kontrolować zmiany przez co niektóre projekty toczą się  w nieskończoność?

  • Nie masz pewności, że cele strategiczne są odpowiednio wspierane przez projekty lub inicjatywy strategiczne?

Zarządzanie portfelami projektów - FlexiProject

 

FlexiProject w prosty sposób pomoże Ci przejąć kontrolę nad projektami w Twojej firmie


Powiązanie portfolio projektów ze strategią Zarządu firmy

FlexiProject to skuteczne narzędzie wspierające Zarządy firm w osiąganiu celów biznesowych. Umożliwia monitorowanie stopnia realizacji celów strategicznych i operacyjnych firmy poprzez ich powiązanie w systemie z miernikami efektywności (KPI) oraz projektami.

W jednym miejscu na matrycy wsparcia strategii Zarząd może upewnić się, czy projekty realizowane w firmie wspierają strategię i w jakim stopniu. Dodatkowo monitorować można mierniki efektywności zdefiniowane dla celów strategicznych.


Zarządzanie portfelami projektów

Duża liczba projektów toczących się w firmie może być problematyczna do nadzorowania przez Zarząd, dlatego FlexiProject umożliwia grupowanie projektów w portfele. Każdy portfel ma swojego właściciela, który dba o odpowiednią jego kompozycję i dostarczenie efektów biznesowych oczekiwanych przez Zarząd.

Portfele pozwalają na szczegółową analizę oraz wzmacniają możliwość nadzoru nad określonymi grupami projektów. Dzięki temu szybko dostrzeżesz ryzyka związane z realizacją portfela oraz podejmiesz odpowiednie decyzje w celu ich zminimalizowania.


Ocena atrakcyjności projektów dzięki scoring system

Wykorzystując moduł oceny pomysłów na projekty Zarząd otrzymuje unikalne narzędzie oceny i obiektywnego wyboru najlepszych projektów do realizacji. W znacznej mierze eliminuje to problemy związane z „emocjami”, „silnymi osobowościami” czy też polityką organizacyjną.

Wszystkie porównywalne projekty są wyświetlone na czytelnej matrycy, na której widać poziom ich atrakcyjności dla firmy – jest to idealne narzędzie dla „grupowej” pracy Zarządu i wspólnej dyskusji o priorytetach. Definiując scoring w firmie formułujemy kryteria oceny projektów oraz przypisujemy odpowiedzialność „ekspertom” w firmie za udzielanie odpowiedzi na przypisane im pytania. W ten sposób Zarząd podejmując decyzje bazuje na wiedzy całej organizacji.


Business project review - przeglądy projektowe FlexiProject

Automatyczne przeglądy projektowe dają możliwość Zarządom firm szybkiego zrozumienia jaka jest „kondycja” i główne problemy każdego z projektów. Bardzo wygodne jest to, że można to zrobić np. w podróży, bez przeszukiwania maili i bez proszenia kogokolwiek o informacje. Dzięki temu Zarząd może w łatwy sposób można prześledzić wszystkie obecne i historyczne decyzje dotyczące projektów i upewnić się, że zostały zrealizowane przez zespoły projektowe.

Jest to skuteczne narzędzie usprawniające przygotowywanie i przebieg komitetów sterujących, spotkań statusowych z Zarządem lub Radą Nadzorczą. Jeśli Zarząd określi datę przeglądu, system „przypilnuje” Kierowników Projektów aby zaktualizowali wszystkie dane na swoich projektach – w ten sposób system w znacznym stopniu narzuca dyscyplinę i wymusza, że „rzeczy w organizacji się dzieją”


Ujednolicenie standardów zarządzania projektami w firmie

Jeżeli Twoja firma potrzebuje wdrożenia najlepszych praktyk i standardów zarządzania projektami to wdrożenie FlexiProject jest idealną okazją, aby to się wydarzyło. Oprogramowanie wymusza stosowanie się kierowników projektów do wyznaczonych standardów zarządzania projektami zaczerpniętych z metodyk Prince2 czy też Stage Gate Methodology – szereg najlepszych praktyk z tych metodyk jest już zaszyta w systemie a firma otrzymuje gotowe, sprawdzone w praktyce rozwiązania.

Każda firma może we FlexiProject budować własną bazę wiedzy z zakresu zarządzania projektami zwiększając przez to skuteczność realizacji celów biznesowych przez projekty.


Change management projektowe w systemie FlexiProject

Przy dużej liczbie realizowanych projektów w firmie zarządzanie istotnymi zmianami każdego z nich staje się problematyczne, a często pozostaje poza kontrolą Zarządu. W systemie FlexiProject każda istotna zmiana w planie projektu jest rejestrowana i wymaga akceptacji osoby decyzyjnej.

W ten sposób Zarząd wprowadza w firmie mechanizm dyscyplinujący kierowników projektów do osiągania założonych harmonogramów i budżetów – a tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o zmiany. Dzięki temu osoby zarządzające mogą w prosty sposób odtworzyć historię zmian w projekcie i podejmować decyzje o dalszej racjonalności kontynuowania prowadzonych przedsięwzięć.


Raporty i statusy realizacji projektów

Każdy Członek Zarządu może mieć w systemie zaprojektowany dowolny, własny zestaw raportów o sytuacji projektowej w firmie – przy założeniu, że firma ma „silną” kulturę zarządzania projektami takie raporty są zawsze aktualne. Faktem jest też, że system FlexiProject pomaga właśnie taką „silną” kulturę zbudować.

Czytelność i przekrój informacji oferowanej przez FlexiProject zwiększa skuteczność podejmowania dobrych decyzji i w odpowiednim czasie.


 

FlexiProject w pełni wspiera zarząd firmy w strategicznym zarządzaniu portfelami projektów

 

Selekcja pomysłów.


Wygodna ocena i selekcja projektów w systemie FlexiProject

Oceń swoje pomysły według zadanych kryteriów za pomocą macierzy scoringowej i przekształć je w projekty wnoszące największe korzyści dla Twojej firmy.

Grupowanie projektów w portfele.


Grupowanie projektów w portfele w systemie FlexiProject

Zarządzaj projektami w sposób ustrukturyzowany łącząc je w portfele. Monitoruj realizację celów biznesowych w ramach zdefiniowanych grup projektowych.

Powiązanie projektów ze strategią.


Powiązanie projektów ze strategią w systemie FlexiProject

Wprowadź swoje cele strategiczne oraz mierniki realizacji do FlexiProject, przypisując im projekty. Zbadaj w jakim stopniu Twoje działania projektowe pokrywają wdrożenie strategii.

Zorganizowane przeglądy projektowe.


Zorganizowane przeglądy projektowe w systemie FlexiProject

Zadbaj o utrzymanie odpowiednio wysokiej jakości danych dostarczanych przez zespoły projektowe, wpływając na efektywność podejmowanych decyzji.

 


Umów się na prezentację FlexiProject i sprawdź jak sprawnie zarządzanie projektami w swojej firmie!

Nasze systemy usprawniły już procesy wielu Klientów