• Realizujesz w swojej organizacji szereg projektów o podobnym charakterze i chciałbyś skuteczniej nimi zarządzać?

 • Chcesz w obiektywny sposób przekształcać tylko najlepsze pomysły w projekty i grupować je w portfele?

 • Chcesz widzieć jak atrakcyjne projekty znajdują się w Twoim portfelu?

 • Potrzebujesz skutecznego narzędzia do wspólnej pracy Zarządu aby wybierać priorytety projektowe i decydować sprawnie o najlepszej kompozycji portfeli?

 • Chcesz dla Twoich portfeli projektowych wyznaczać ambitne cele biznesowe i monitorować postęp w ich realizacji?

 • Chcesz symulować zachowanie portfela w kontekście wyznaczonych celów włączając i wyłączając poszczególne projekty aby stworzyć taką ich kompozycję, która optymalnie pozwoli zrealizować założone cele?

Zarządzanie portfelami projektów - FlexiProject

 

FlexiProject wspiera firmy w kompleksowym zarządzaniu portfelami projektów


Przekształcaj tylko najlepsze pomysły na projekty budując w systemie własny model oceny (tzw. scoring) połączony z portfelem

 • Ułóż własny zestaw pytań, w dwóch wymiarach

 • Kompleksowość (złożoność) projektu

 • Korzyści z realizacji projektu

 • Do każdego pytania przypisz wagi oraz osoby, które będą na nie odpowiadały

 • Każdy nowy pomysł na projekt „przesiej” przez stworzony przez Ciebie zestaw pytań – od teraz będziesz wybierał projekty w sposób obiektywny, wykorzystując potencjał intelektualny całej organizacji. W znaczniej mierze unikniesz „polityki organizacyjnej”, problemu „silnych osobowości” lub też zbędnych emocji

System oceny projektów FlexiProject ułatwia zarządzanie portfelem projektów


Widok matrycy atrakcyjności projektów w systemie FlexiProject

Układaj projekty w portfele i skutecznie nimi zarządzaj

 • Na matrycy atrakcyjności projektów widzisz porównanie wszystkich projektów w portfelu pod względem ich atrakcyjności – idealne narzędzie do wspólnej pracy Zarządu i szybkiego decydowania o priorytetach

 • Na takiej samej matrycy możesz wyświetlić pomysły, które mogą się stać projektami i zasilić portfel

 • Obserwując jednocześnie matrycę, podstawowe informacje o projektach oraz aktualną kondycję projektów i postęp w ich realizacji będziesz szybko podejmował niezbędne decyzje

 • Możesz stworzyć dowolną liczbę portfeli w Twojej organizacji


Dla każdego portfela zdefiniuj cele biznesowe i monitoruj, czy portfel je osiąga

 • Dla każdego portfela możesz określić zestaw celów biznesowych np.: NPV, wymagane oszczędności kosztowe czy oczekiwaną wartość dodatkowych przychodów

 • Symulując zachowanie portfela (poprzez włączanie i wyłączanie poszczególnych projektów) skomponujesz taki zestaw projektów, który w najlepszym stopniu zrealizuje założone cele

 • Na bieżąco możesz monitorować odchylenia od założeń portfela, kondycję i postęp w realizacji projektów

Monitorowanie celów biznesowych projektu z systemem FlexiProject


Jak powiązać projekty z celami strategicznymi firmy?

Upewnij się, że Twoje portfele i zawarte w nich projekty wspierają cele strategiczne Twojej organizacji

 • Powiąż projekty z celami strategicznymi a upewnisz się, czy każdy cel strategiczny jest wystarczająco wspierany konkretnymi projektami

 • Określ w jakim stopniu poszczególne projekty wspierają cele strategiczne – nie każdy projekt ma jednakowy wpływ na dany cel strategiczny


Regularnie oceniaj postęp w realizacji projektów zawartych w portfelu wykorzystując funkcjonalność automatycznych przeglądów projektowych

 • Definiując w systemie datę przeglądu projektów portfela wysyłasz automatycznie informację Kierownikom Projektów, że mają uaktualnić wszystkie informacje o projekcie

 • Funkcjonalność ta wymusza na Kierownikach Projektów większą „dyscyplinę” w realizacji projektów

 • Nie musisz już przygotowywać prezentacji w ppt – wszystkie informacje masz w czytelny sposób pokazane w systemie, możesz też łatwo prześledzić historyczne przeglądy oraz decyzje które wtedy podejmowałeś i stopień ich realizacji. Świetna funkcjonalność dla Zarządów firm, Komitetów Sterujących oraz Biur Zarządzania Projektami

Przeglądy projektowe w systemie FlexiProject


Umów się na prezentację FlexiProject i sprawdź jak sprawnie zarządzać portfelami projektów w swojej firmie!

Nasze systemy usprawniły już procesy wielu Klientów