Sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF

Systemy FlexiSolutions pozwalają zoptymalizować procesy księgowe w celu zapewnienia zgodność sprawozdań finansowych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

FlexiReconciliation i FlexiClosing pomagają zapewnić zgodność sprawozdań finansowych z obowiązującymi standardami rachunkowości

Raportowanie według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymaga specjalistycznej wiedzy oraz zachowania odpowiedniej staranności przy dokumentowaniu i dekretacji księgowej zdarzeń gospodarczych.

FlexiReconciliation oraz FlexiClosing to nowoczesne systemy IT wspierające pracę zespołu księgowego w trakcie zamknięcia miesiąca.

Zobacz więcej

Rozwiązania FlexiSolutions pozwalają na wdrożenie procesów księgowych zapewniających zgodność ewidencji księgowej z zasadami sprawozdawczości obowiązującymi spółkę.

 • Zapewnienie zgodności księgowań i wycen ze standardami, wzorcami i regułami przetwarzania przyjętymi w polityce rachunkowości.
 • Przełożenie zapisów MSR/MSSF na konkretne czynności i sprawdzenia wykonywane w trakcie procesu zamknięcia miesiąca.
 • Formalny proces weryfikacji poprawności sald na kontach bilansowych w odniesieniu do wymagań wynikających z ustawy o rachunkowości.
 • Łatwiejsza współpraca z audytorem dzięki zapewnieniu transparentnej i kompletnej dokumentacji potwierdzającej poprawność danych ujętych w ewidencji księgowej.


Dokładny opis zadań w procesie zamknięcia miesiąca

czytaj więcej

W ramach szczegółowej mapy procesu zamknięcia miesiąca systemu FlexiClosing możliwe jest precyzyjne opisanie czynności, jakie należy wykonać by zapewnić zgodność ewidencji księgowej z wymogami regulacyjnymi.

Dla każdego z zadań możliwych do wykonywania w trakcie zamknięcia ksiąg obrachunkowych jest:

 • Dokładne opisanie założeń i reguł dla kalkulacji lub szacunków.
 • Wskazanie szczegółowych sprawdzeń dla potwierdzenia poprawności salda.
 • Zamieszczenie odnośników do procedur i polityk, do których należy się odwołać w przypadku ewentualnych problemów z interpretacją zdarzeń gospodarczych.
 • Listy załączników wymaganych dla potwierdzenia poprawności zastosowanych kalkulacji i szacunków.


Weryfikacja poprawności sald księgowych w odniesieniu do obowiązujących standardów rachunkowości

Czytaj więcej

Wdrożenie formalnego procesu uzgodnienia sald na kontach księgowych z wykorzystaniem systemu FlexiReconciliation pozwala w usystematyzowany, powtarzalny sposób weryfikować poprawność danych znajdujących się w ewidencji księgowej.

Zdefiniowanie i wykonywanie procedur kontrolnych w odniesieniu do konkretnych pozycji sprawozdania finansowego i zapisów określonych w specyficznych MSR lub MSSF jest sposobem na ograniczenie ryzyka raportowania nieprawidłowych wyników finansowych. We FlexiReconciliation możliwe jest wprowadzenie szczegółowych sprawdzeń w ramach procesu accounts reconciliation w odniesieniu do:

 • MSR 2: „Zapasy”
 • MSR 16: „Rzeczowe aktywa trwałe”
 • MSR 36: „Utrata wartości aktywów”
 • MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”
 • MSR 38 „Wartości niematerialne”
 • MSR 39: „Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”


Powiązanie polityki i standardów rachunkowości z zadaniami w procesach księgowych

czytaj więcej

Rozwiązania FlexiSolutions pozwalają powiązać zapisy polityki rachunkowości czy standardów rachunkowości z konkretnymi zadaniami i sprawdzeniami wykonywanymi w ramach procesu zamknięcia miesiąca.

Zamykając poszczególne konta i sekcje, księgi nie muszą wertować dziesiątek stron dokumentacji w poszukiwaniu interesujących ich informacji – dzięki wdrożeniu naszych systemów każde z zadań do wykonania może zostać uzupełnione o odnośniki do właściwej sekcji polityki rachunkowości czy konkretnego paragrafu MSR.


Pełna dokumentacja na potrzeby badania sprawozdania finansowego

Realizacja procesów księgowych z wykorzystaniem systemów FlexiSolutions systematycznie gromadzić dokumentację potwierdzającą zgodność ewidencji księgowej z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Pliki dokumentujące założenia dla szacunków czy zawierające modele kalkulacyjne są gromadzone w systemie, w formie załączników do zadań i sprawdzeń wykonywanych w trakcie zamknięcia miesiąca. Udostępnienie audytorowi dokumentacji w postaci repozytorium systemu wydatnie zmniejsza liczbę zapytań ad-hoc pojawiających się w trakcie badania sprawozdania finansowego.


Chcesz poznać wszystkie możliwości systemów FlexiSolutions, które usprawnią pracę Twoich zespołów księgowych?