FlexiReporting HR wspiera transformację działu HR do roli partnera biznesowego dla menadżerów operacyjnych. Pozwala organizacji zaplanować i monitorować zatrudnienie oraz koszty pracownicze, stając się podstawowym narzędziem controllingu personalnego funkcjonującym na styku HR, finansów oraz działów biznesowych.

FlexiReporting HR to predefiniowane narzędzie controllingu HR dostępne w ramach platformy FlexiReporting. System rozszerza funkcjonalności uniwersalnej platformy raportowania, budżetowania i prognozowania wdrażanej z powodzeniem w największych firmach o specjalistyczne narzędzia umożliwiające skuteczne planowanie i analizę kosztów pracowniczych. FlexiReporting HR integruje się z większością systemów kadrowo-płacowych, eliminując ograniczania planowania i analizy odchyleń systemów twardego HR.


Zobacz w jaki sposób system wspiera procesy planowania i raportowania w obszarze HR oraz buduje efektywne połączenie pomiędzy procesami zarządzania zasobami ludzkimi a perspektywą wyników finansowych firmy!

Planowanie zatrudnienia, wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów osobowych

 • Planowanie zatrudnienia – możliwość budżetowania wakatów, awansów, długoterminowych absencji czy działań restrukturyzacyjnych w wymiarze etatów (FTE) i osób (headcount).

 • Kompletny budżet kosztów osobowych – elastyczne definiowanie planowanych składników wynagrodzenia oraz pozostałych kosztów związanych z pracownikami.

 • Predefiniowane kalkulacje kosztów ZUS oraz PPK po stronie pracodawcy– możliwość

 • Spójne planowanie kosztów dla różnych form zatrudnienia – reguły umożliwiające budżetowanie i prognozowanie całości kosztów pracodawcy dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, umów cywilno-prawnych, kontraktów menadżerskich oraz podwykonawców B2B.

 • Kompleksowy model planistyczny – wbudowane wsparcie budżetowania za pomocą nośników oraz stawek jednostkowych (np. samochody służbowe), możliwość definiowania własnych reguł kalkulacji kosztów na podstawie określonych atrybutów pracownika.

flexireporting hr

Integracja controllingu HR z perspektywą CFO

 • Zintegrowany model planowania kosztów pracowniczych – dedykowane narzędzia planistyczne umożliwiające planowanie na poziomie indywidualnego pracownika z zachowaniem wymaganych przekrojów raportowania finansowego: centrów kosztowych i pozycji rodzajowych.

 • Wbudowane wsparcie dla kalkulacji rezerw na wynagrodzenia i premie w procesie zamknięcia miesiąca – automatyczne raporty dla księgowości i controllingu.

 • Poufność danych wrażliwych – uprawnienia i reguły zabezpieczeń ograniczające dostęp do wynagrodzeń pracowników zgodnie ze strukturą organizacyjną i procedurą budżetową.

 • Możliwość pełnego wykorzystania platformy FlexiReporting dla raportowania i budżetowania przychodów i kosztów na poziomie całej firmy.

flexireporting hr

Wielowymiarowa analiza kosztów osobowych

 • Pełna transparentność zatrudnienia i kosztów pracowniczych – możliwość raportowania i analizy odchyleń na poziomie pojedynczego pracownika połączona z wielowymiarową agregacji danych w przekroju struktury organizacyjnej, centrów kosztowych, poziomów i stanowisk.

 • Gotowy zestaw zaawansowanych raportów analitycznych – wbudowane raporty precyzyjnie wpływ nowych etatów, restrukturyzacji, nieplanowanych odejść i nieobsadzonych wakatów czy podwyżek na łączną dynamikę i odchylenia kosztów i struktury zatrudnienia.

 • Otwarty interfejs – możliwość integracji z dowolnym system kadrowo-płacowym w celu pozyskania wiarygodnych danych.

 • Wsparcie dla złożonych organizacji – możliwość spójnego planowania i raportowania jednoczesnego zatrudnienia pracowników w różnych oddziałach i spółkach Grupy Kapitałowej.

flexireporting hr

Automatyczne kalkulacje rezerw na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze oraz rozliczenia zarządcze w procesie zamknięcia miesiąca

 • Modelowanie systemu premiowego – możliwość definiowania indywidualnych schematów premiowych dla różnych grup pracowników.

 • Rezerwy na premie oraz ZUS – automatyczne naliczanie rezerwy na podstawie oczekiwanej realizacji celu oraz reguł systemu premiowego z uwzględnieniem zakładanego terminu wypłaty premii i skumulowanej podstawy składek ZUS pracownika w chwili wypłaty.

 • Alokacja kosztów pracowniczych – możliwość rozliczania kosztów pracowników na projekty lub centra kosztowe zgodnie z rozdzielnikiem efektywnego czasu pracy.

flexireporting hr

FlexiReporting HR eliminuje nieefektywności, ryzyka i błędy wynikające z ręcznego przetwarzania i przygotowania danych z wykorzystaniem arkuszy Excel. Automatyzacja interfejsów oraz kalkulacji sprawia, że kontrolerzy HR zyskują większe zaufanie do danych udostępnianych menadżerom.


Sprawdź jak jeszcze system FlexiReporting wspiera controlling i informację dotyczącą obszarów HR

czytaj więcej

 • wykorzystaj FlexiReporting do opracowania szczegółowego budżetu zasobów ludzkich

System dostarcza transparentnych informacji na temat FTE oraz łącznych kosztów wynagrodzeń

 • planuj i raportuj szereg najważniejszych kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w obszarze HR

Koszty osobowe, efektywne FTE, wskaźnik absencji – sprawdź co jeszcze może monitorować dzięki FlexiReporting.

Poznaj case study z wdrożenia systemu


Sprawdź szerokie możliwości planowania i raportowania zatrudnienia oraz wynagrodzeń.

Z naszych rozwiązań korzystają zarówno największe polskie firmy jak i dynamicznie rozwijające się średnie przedsiębiorstwa poszukujące sprawdzonych, skutecznych rozwiązań, pozwalających na poprawę efektywności procesów finansowych i sprawozdawczych.