FlexiReporting to kompletne rozwiązanie IT wspierające księgowość w prowadzeniu rejestru zobowiązań leasingowych zgodnie z MSSF 16.

Przyjazne i czytelne kartoteki umów, wbudowane kalkulacje, zautomatyzowane schematy dekretacji oraz transparentne raporty dla sprawnego i bezpiecznego spełnienia wymogów sprawozdawczych.


Repozytorium umów i aktywów MSSF 16 – korzyści z wykorzystania systemu

 • Uporządkowany rejestr zobowiązań i aktywów spełniających wymogi raportowania zgodnie MSSF 16.

 • Wbudowane algorytmy rozliczania i dekretacji dostosowane do typowych konstrukcji biznesowych umów leasingu, najmu i użytkowania wieczystego.

 • Transparentność ewidencji umów oraz kalkulacji sald i obrotów na potrzeby ewidencji bilansowej.

 • Wbudowane raportowanie planu rozliczeń sald i płatności leasingowych do bezpośredniego wykorzystania w procesach budżetowania i prognozowania.

flexireporting mssf 16

Baza aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu

 • Centralne repozytorium wszystkich umów wymagających ujęcia jako zobowiązania z tytułu leasingu zgodnie z MSSF 16 niezależnie od podstawowego typu relacji kontraktowej (leasing, najem, użytkowanie wieczyste).

 • Predefiniowane formularze pozwalające na spójną rejestrację kompletu informacji niezbędnych do prawidłowej wyceny bilansowej aktywów oraz zobowiązań; ustrukturyzowany układ kartoteki umowy pozwala skonsolidować wszystkie wymagane parametry kontraktu oraz założenia i szacunki jednostki stanowiące podstawę do kalkulacji odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych.

 • Możliwość elastycznego, wielowymiarowego grupowania umów zapewniająca raportowanie według spółek, jednostek biznesowych, kontrahentów, typów umów czy kategorii aktywów.

 • Spójne archiwum zmian warunków i założeń gwarantujące transparentność procesu badania dokumentacji księgowej w odniesieniu do pozycji aktywów, zobowiązań oraz kosztów powiązanych z raportowaniem według MSSF 16.

flexireporting mssf 16

Wbudowane algorytmy wyceny i dekretacji leasingu IFRS 16

 • Harmonogram płatności rat stałych zgodnie z zadaną częstotliwością i terminami płatności z opcją automatycznej indeksacji rat, rozliczenia wakacji czynszowych oraz korekt ręcznych pozwalających na ujęcie specyficznych warunków umowy.

 • Automatyczna wycena wartości bilansowej zobowiązania integrująca harmonogram płatności, opłaty wnoszone na początku i końcu umowy z zastosowaniem ustalonej stopy dyskontowej z możliwością zastosowania szacunków jednostki co do ewentualnego przedterminowego rozwiązania umowy.

 • Kalkulacja wartości początkowej aktywa przyjętego w leasing na podstawie wartości bieżącej zobowiązania z tytułu leasingu z uwzględnieniem rozliczenia zachęt ze strony leasingodawcy oraz kosztów instalacji i demontażu.

 • Okresowe kalkulacje wymaganych sald i obrotów na koniec każdego okresu sprawozdawczego gwarantujące automatyczną dekretację memoriałów związanych z ujęciem kontraktów leasingowych MSSF 16 w księgach obrachunkowych. Kompletne rozliczenie umowy obejmujące:

  • zobowiązania z tytułu leasingu z zachowaniem podziału na część długo- i krótko-terminową,

  • koszty odsetkowe i saldo odsetek naliczone na dzień bilansowy,

  • wartość odpisów amortyzacyjnych za dany okres oraz skumulowane umorzenie poszczególnych składników aktywów,

  • rozliczenia międzyokresowe przychodów wynikających z zachętami otrzymanymi ze strony leasingodawcy,

  • rezerwa na koszty demontażu składnika aktywów,

  • kaucje gwarancyjne wniesione na rzecz najemcy.

 • Przeszacowanie wartości bilansowych na okoliczność zmian określonych parametrów bądź szacunków wpływających na wycenę wartości bieżącej zobowiązania.

flexireporting mssf 16

Transparentna dokumentacja MSSF 16 do bezpośredniego wykorzystania w procesie audytu

 • Predefiniowany pakiet raportów zapewniający dostęp on-line do syntetycznych zestawień zbiorczych oraz szczegółów kalkulacji na poziomie pojedynczej umowy.

 • Pełna transparentność historycznych kalkulacji i wycen według stan na określony dzień bilansowy.

 • Centralny katalog umów leasingowych pozwalające na konsolidację dokumentacji spółek zależnych i powiązanych w jednolitym, spójnym środowisku systemowym.

 • Spójne repozytorium parametrów i założeń niezbędnych do poprawnej kalkulacji harmonogramu płatności i wyceny zobowiązań – stopy dyskonta, kursy walutowe, indeksy bazowe…

 • Kontrolowany dostęp do repozytorium umów uwzględniający różne profile uprawnień użytkowników włącznie z możliwością zdefiniowania formalnego procesu rewizji i akceptacji kontraktu przed włączeniem go do pakietu raportowego.

flexireporting mssf 16

Plan rozliczeń umów MSSF 16 na potrzeby budżetów i prognoz finansowych

 • Kompletne rozliczenie prospektywne każdej umowy do końca jej obowiązywania lub zakładanej daty wypowiedzenia.

 • Wbudowane raporty planistyczne pozwalające na automatyczne zasilenie budżetu odpowiednimi saldami i obrotami na liniach powiązanych z aktywami w leasingu oraz zobowiązaniami wycenianymi według MSSF 16.

 • Zintegrowana perspektywa raportowania kontraktów MSSF 16 w ujęciu gotówkowym oraz memoriałowym – bezpośrednie przełożenie na budżet lub prognozę Rachunku Wyników, Bilansu oraz Cash Flow.

 • Możliwość wprowadzania kontraktów planowanych z przyszłą datą rozpoczęcia leasingu lub najmu.

flexireporting mssf 16

Sprawdź wszystkie możliwości systemu do procesu zarządzania umowami leasingu i najmu zgodnie z MSSF 16

Z naszych rozwiązań korzystają zarówno największe polskie firmy jak i dynamicznie rozwijające się średnie przedsiębiorstwa poszukujące sprawdzonych, skutecznych rozwiązań, pozwalających na poprawę efektywności procesów finansowych i sprawozdawczych.