Wykorzystaj FlexiReporting do opracowania szczegółowego budżetu zasobów ludzkich w Twojej firmie

FlexiReporting pozwala sprawnie opracować kompleksowy budżet zasobów ludzkich firmy a następnie w skuteczny sposób raportować budżet vs wykonanie. Nie ma znaczenia czy jest to pojedyncza firma czy grupa kapitałowa. W systemie możesz opracować plan FTE w podziale na spółki i komórki organizacyjne a następnie opracować szczegółowy plan wynagrodzeń w podziale na poszczególne składniki.

System dostarcza transparentnych informacji na temat FTE oraz łącznych kosztów wynagrodzeń w z zachowaniem wszystkich przekrojów dostępnych przy raportowaniu danych actual

Dzięki wdrożeniu systemu możliwe jest łatwe przygotowanie raportów wyjaśniających różnice pomiędzy rokiem bieżącym a planami na rok kolejny – użytkownicy mogą korzystać z szeregu raportów pokazujących efektywny koszt nowych rekrutacji (w podziale na zastępstwa, obecne wakaty i nowo tworzone stanowiska) oraz oszczędności płynące z zaplanowanych działań restrukturyzacyjnych.

controlling hr

Planuj i raportuj szereg najważniejszych kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w obszarze HR

FlexiReporting pozwala sprawnie planować i raportować szereg kluczowych informacji dotyczących zasobów ludzkich firmy Przykładowe raporty / informacje które mogą być dostępne w systemie to:

  • Koszty osobowe, z zapewnieniem pełnej analityki do poziomu składników zarządczych (wynagrodzenia podstawowe, premie, odprawy, ubezpieczenie społeczne, …),
  • Liczba pracowników,
  • Efektywne FTE
  • Nieaktywne FTE (etaty zajmowane przez osoby pozostające na długoterminowych nieobecnościach)
  • Wskaźnik absencji
  • Wskaźnik odejść inicjowanych przez pracodawcę i pracownika,
  • Wskaźnik jakości rekrutacji, odejścia z firmy w okresie krótszym niż 7 miesięcy od rozpoczęcia pracy.
  • Wskaźnik wewnętrznych awansów kierowniczych.

Są to tylko przykładowe informacje, w systemie możesz zbudować dużo więcej co zależ od Twoich rzeczywistych potrzeb i ewidencjonowanych danych w systemach źródłowych.

controlling hr


Kompleksowe możliwości raportowania informacji HR

FlexiReporting prezentuje dane w podziale na spółki grupy, fizyczne lokalizacje (biura, oddziały, przedstawicielstwa) i strukturę funkcjonalną (sprzedaż, produkcja, finanse, IT,…). Raportowanie parametrów ilościowych możliwe jest również w perspektywie stopienia zaszeregowania zgodnie z wartościowaniem stanowisk w skali Hay.

W przypadku spółek zagranicznych dane finansowe dostępne są zarówno w walucie lokalnej jak i w PLN.

controlling hr

Integracja z systemami HR i FK

Proces raportowania wykorzystuje dane pochodzące z systemów finansowo-księgowych oraz Kadrowych wszystkich spółek Grupy

W przypadku spółek korzystających z systemów korporacyjnych, utrzymywanych centralnie wdrożone zostały mechanizmy automatycznej integracji, umożliwiające bezpośrednie pobranie danych z modułu księgi głównej oraz ewidencji kadrowej. Dla pozostałych jednostek, które używają lokalnych systemów lub korzystają z outsourcingu HR, źródłem danych są wystandaryzowane pakiety raportowe dostarczane w cyklach miesięcznych.
System zapewnia jednolite raportowania danych pochodzących ze wszystkich lokalizacji. Pozwala również na mapowanie lokalnych struktur raportowych – planów kont oraz centrów kosztowych – do układów raportowania wykorzystywanych na poziomie czy to pojedynczej spółki czy też Grupy Kapitałowej.


Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?