Wykorzystaj FlexiReporting do zintegrowania budżetu sprzedaży i budżetu produkcji

FlexiReporting zapewnia bezpośrednie połączenie pomiędzy budżetami produkcji i sprzedaży zapewniające pełną integrację budżetów cząstkowych umożliwiającą raportowanie planowanej marży na sprzedaży w podziale na grupy produktów oraz kraje.

Ceny jednostkowe planowane w budżecie produkcji są przekazywane do budżetu sprzedaży na potrzeby kalkulacji marży planowanej. Z kolei ilościowy plan sprzedaży na poszczególnych rynkach przekładany jest automatycznie na zbiorczy plan produkcji, dzięki czemu system automatycznie aktualizuje koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

FlexiReporting zapewnia możliwość symulacji i analiz wariantowych w trakcie procesu budżetowego. Każda zmiana ilości sprzedaży, cen rynkowych czy kosztów wydziałowych jest odzwierciedlana w raportach planowanej marży na produktach i rynkach, a także propagowana do Rachunku Wyników spółki.

controlling produkcji

Model budżetowy FlexiReporting pokrywa całość informacji niezbędnych do prawidłowego zabudżetowania kosztów produkcji. Dostępne rozwiązanie obejmuje między innymi:

 • Budżet kosztów rodzajowych dla wydziałów produkcyjnych,
 • Stawki godzinowe robocizny bezpośredniej i kosztów wydziałowych i pośrednich (na podstawie planowanych kosztów wynagrodzeń oraz dostępnych zdolności produkcyjnych)
 • Planowanie jednostkowych kosztów wytworzenia dla poszczególnych produktów, obejmujące następujące składniki:
 • Koszt materiałów bezpośrednich do produkcji,
 • Koszty robocizny i koszty wydziałowe i pośrednie (w oparciu o normy godzinowe na poszczególnych wydziałach)
 • Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

Wykorzystaj FlexiReporting do opracowania budżetu kosztów produkcji


Wykorzystaj FlexiReporting do opracowania budżetu sprzedaży w firmie produkcyjnej

Planowanie sprzedaży jest pierwszym etapem procesu budżetowego. Model budżetowania sprzedaży stworzony w systemie FlexiReporting umożliwia zaplanowanie wolumenów oraz wartości przychodów i kosztów sprzedaży w podziale na poszczególne rynki i grupy asortymentowe. Menadżerowie poszczególnych rynków / segmentów / kategorii produktowych za pomocą stworzonych dla nich formatek wprowadzają do modelu:

 • Planowane ilości sprzedaży w poszczególnych miesiącach,
 • Średnie ceny jednostkowe dla poszczególnych grup asortymentowych,
 • Wskaźniki kosztów sprzedaży (prowizje dla handlowców i dystrybutorów oraz koszty dostaw do klientów).

FlexiReporting jako centralny system raportowania zarządczego umożliwia raportowanie rentowności w podziale na dywizje i grupy produktowe oraz klientów i rynki geograficzne. System agreguje dane Actual z modułów sprzedażowych i produkcyjnych systemu ERP oraz wspiera procesy budżetowania i prognozowania sprzedaży i kosztów produkcji.

Zagregowanie całości danych w centralnej bazie danych zapewnia menadżerom dostęp do raportów umożliwiających monitorowanie realizacji budżetu. Wielopoziomowy rachunek marż prezentuje:

 • rentowność sprzedaży według kosztu planowanego,
 • marżę na sprzedaży według rzeczywistych kosztów wytworzenia,
 • marżę na sprzedaży po wszystkich kosztach sprzedaży.

System udostępnia raporty pozwalające na pełne wyjaśnienie odchyleń budżetowych na poziomie ilości i wartości oraz uzyskiwanych marż na sprzedaży. Raporty prezentujące stopień realizacji budżetu według grup asortymentowych i rynków pozwalają w sposób obiektywny identyfikować szanse i ryzyka biznesowe.

Wykorzystaj FlexiReporting do raportowania rentowności według klientów, rynków i produktów


Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?