Możliwości planowania i analizy rentowności

Funkcje wyróżniające FlexiReporting niedostępne w Excelu i typowych rozwiązaniach BI

 

FlexiReporting to optymalne rozwiązanie dla firm, poszukujących narzędzia, umożliwiającego planowanie i monitorowanie rentowności klientów, kanałów sprzedaży i produktów. System łączy możliwość automatycznego raportowania danych Actual oraz i intuicyjnego tworzenia budżetów i prognoz sprzedaży.

W firmach, które wybrały FlexiReporting, błyskawicznie stał się on podstawowym narzędziem planowania i raportowania marż handlowych, pozwalającym na śledzenie dynamik i odchyleń we wszystkich przekrojach biznesowych, zastępując niewygodne w codziennej pracy modele, zbudowane za pomocą arkuszy kalkulacyjnych.

Możliwości planowania i analizy rentowności w systemie FlexiReporting

Ilościowy lub wartościowy plan sprzedaży

FlexiReporting zapewnia pełne wsparcie dla procesów budżetowania i prognozowania sprzedaży. Przemyślany zestaw funkcjonalności pozwala szybko i sprawnie zaprojektować i wdrożyć dopasowany do modelu biznesowego i struktury organizacyjnej firmy proces planowania sprzedaży.
Elastyczność projektowania i modelowania – to cechy wyróżniające FlexiReporting na tle konkurencji. System pozwala między innymi tworzyć formatki, prezentujące serie danych referencyjnych (np. historia z ostatnich 3-5 lat), dzięki którym wprowadzający dane planistyczne użytkownicy, mogą w łatwy sposób uwzględniać trendy historyczne oraz sezonowość sprzedaży.

System w automatyczny sposób generuje i udostępnia menadżerom formatki, dbając o to, by każdy użytkownik miał dostęp wyłącznie do „swoich” klientów, a formatki zawierały zawsze aktualny zbiór danych referencyjnych (Actual, Latest Estimate, Rolling Forecast). Wprowadzane do formatek dane przechowywane są w bazie danych systemu, co całkowicie eliminuje problemy, związane z przepływem informacji, odświeżaniem łączy czy błędami w formułach arkusza kalkulacyjnego. System samodzielnie wykonuje odpowiednie przeliczenia i konsoliduje budżety cząstkowe do wartości zbiorczych na poziomie kanałów sprzedaży, segmentów biznesu oraz całej firmy.

 

Cenniki i warunki handlowe klientów

FlexiReporting dostarcza narzędzia, umożliwiające zarządzanie strukturami planistycznymi. Repozytorium produktów i klientów stanowi fundament dla formatek planistycznych oraz kalkulacji budżetowych.

Katalog produktów może zawierać między innymi ceny referencyjne, planowany koszt wytworzenia czy przeliczniki jednostek fizycznych (np. sztuki-kilogramy, sztuki-palety), co pozwala na automatyzację przeliczeń ilościowo-wartościowych. Wszędzie tam, gdzie cykl życia produktu jest krótki, a istotny udział w sprzedaży mają „nowości”, wysoce pomocna będzie możliwość dołączenia do repozytorium informacji o planowanych terminach wdrożenia nowych lub wycofania z oferty istniejących asortymentów.

Odwzorowanie w modelu planistycznym mulikanałowej strategii dystrybucyjnej, pozwala ograniczyć dostępność wybranych asortymentów (produkty oferowane na wyłączność lub wymagające specjalistycznych warunków lub kompetencji po stronie dystrybutora) do określonych kanałów lub klientów. Ujęcie w modelu indywidualnych warunków handlowych, wynikających z umów dystrybucyjnych (w szczególności indywidualne cenniki poszczególnych produktów, rabaty na fakturze oraz warunkowe i bezwarunkowe bonusy retrospektywne), pozwala maksymalnie wiernie wyznaczyć efektywną wartość sprzedaży netto każdego z klientów.

Odpowiednie słowniki i parametry mogą być uzupełniane przez uprawnione do tego osoby bezpośrednio na formatkach lub importowane automatycznie z odpowiednich kartotek systemu ERP. Spójny i kontrolowany proces zarządzania danymi podstawowymi, gwarantuje efektywną komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu (controlling, sprzedaż, marketing) oraz zapewnia zbieżność budżetów i prognoz z założeniami oraz planami marketingowymi.

 

Wielopoziomowe raportowanie marży

FlexiReporting doskonale wpisuje się w potrzeby menadżerów sprzedaży i marketingu, oczekujących dokładnej, kompletnej i szczegółowej informacji na temat marżowości sprzedaży. Możliwość szybkiej integracji danych sprzedażowych oraz kosztowych (koszty promocji, marketingu, działu sprzedaży czy transportu), pozwala w pełni zautomatyzować raportowanie kontrybucji biznesowej klientów i produktów.

Wszędzie tam, gdzie szczegółowość ewidencji kosztów jest niewystarczająca do bezpośredniego raportowania rentowności klientów lub produktów, możliwe jest zastosowanie mechanizmów alokacji. System zapewnia pełną elastyczność projektowania reguł rozliczeniowych, włączając możliwość stosowania różnych kluczy alokacyjnych (wolumen i wartość sprzedaży, parametry operacyjne, klucze eksperckie) dla określonych pozycji kosztowych.

 

Wykorzystanie parametrów i wskaźników operacyjnych do planowania kosztów sprzedaży

W procesie budżetowania i prognozowania marży, możliwe jest wykorzystanie różnych technik i metod planowania kosztów. Cały proces odbywa się w zintegrowanym środowisku, gwarantującym „na koniec dnia” spójność i kompletność finalnej wersji budżetu sprzedaży. Promocje, rabaty i gratisy mogą być planowane zbiorczo na poziomie strategii promocyjnej marki lub klienta, albo szczegółowo – ze wskazaniem konkretnych produktów, okresu obowiązywania oraz parametrów promocji.

„Zamknięte” (narzucony układ linii kosztowych) i „otwarte” (możliwość wprowadzania linii kosztowych przez użytkownika wraz z kategoryzacją wydatku za pomocą przekrojów raportowania – typ kosztu, grupa asortymentowa, rodzaj działania) formatki do planowania kwot eksperckich, świetnie sprawdzają się w procesie planowania kosztów działań promocyjnych i marketingowych. FlexiReporting pozwala na praktyczne planowanie wybranych kosztów na poziomie syntetycznym (np. kategorii lub grup produktowych) z możliwością automatycznej alokacji do poziomu asortymentu.

Zaplanowanie zmiennych kosztów sprzedaży może być niezwykle proste dzięki możliwości wykorzystania wskaźników i parametrów, odnoszących się do wolumenu lub wartości sprzedaży. W modelu budżetowania i prognozowania zawrzeć można wskaźniki – takie, jak współczynnik logistyczny, jednostkowy koszt dostawy per kilogram lub paleta czy parametry dla kalkulacji opłat licencyjnych.