Przekonaj się jak w prosty i przystępny sposób zintegrujesz dane ze swojego dotychczasowego systemu finansowo-księgowego z naszym innowacyjnym rozwiązaniem dla firm.

 


Dlaczego łączymy się do systemów księgowych?

Kluczowym etapem większości wdrożeń FlexiReporting jako systemu raportowania zarządczego jest implementacja mechanizmów automatyzujących przetwarzanie danych pochodzących z ewidencji księgowej firmy. Dane rejestrowane w systemie finansowo-księgowym stanowią fundament raportowania zarządczego przedsiębiorstwa, dostarczając informacji niezbędnych do przygotowania raportów przedstawiających wyniki finansowe czy sytuację majątkową przedsiębiorstwa.

Optymalizacja procesów sprawozdawczości zarządczej za pomocą systemu FlexiReporting opiera się na automatyzacji procesu generowania comiesięcznych raportów wynikowych w oparciu o dane pobierane z istniejących baz i systemów przedsiębiorstwa. W trakcie wdrożenia definiowane są między innymi reguły przetwarzania i mapowania danych, takie jak przełożenie kont i segmentów analitycznych na pozycje i wymiary występujące na raportach menadżerskich.

W zdecydowanej większości firm naturalnym jest, iż raportowanie zarządcze powinno uzgadniać się do wyników zarejestrowanych w systemie finansowo-księgowym. Nawet w przypadkach, gdy szczegółowe raportowanie oparte jest o dane pochodzące z innych systemów (np. CRM, moduł sprzedażowy, etc.) – zagregowane wartości powinny być zbieżne z wynikami finansowymi przygotowanymi na podstawie systemu księgowego. W przypadkach, gdzie przyjęte reguły sprawozdawczości menadżerskiej prowadzą do rozbieżności pomiędzy wynikiem zarządczym, a wynikiem księgowym, system raportowania powinien zapewniać transparentność wprowadzonych korekt i przekształceń.


Jakie dane pobieramy z systemów księgowych?

Odpowiednio wdrożony FlexiReporting może pełnić funkcję Hurtowni Danych Finansowych – zapewniając integralność i spójność danych pochodzących z ewidencji księgowej. W ten sposób powstaje centralny system informacji menadżerskiej łączący dane Actual, Budget i Forecast oraz pozwalający na zapewnienie transparentności raportowania zarządczego i możliwość elastycznego drążenia danych wynikowych od sprawozdań finansowych aż do poziomu pojedynczej faktury czy dekretu księgowego.

Obroty i salda księgi głównej

Kluczowym „zbiorem” przetwarzanym w ramach wdrożenia FlexiReporting jest Zestawienie Obrotów i Sald Księgi Głównej (potocznie nazywane „obrotówką”). Zbiorcze dane dotyczące obrotów i sald na kontach syntetycznych i analitycznych umożliwiają automatyczne wygenerowanie kluczowych sprawozdań finansowych – Rachunku Wyników oraz Bilansu.
Wykorzystanie dostępnej analityki kont, umożliwia również automatyzację raportowania wyników finansowych oraz kosztów rodzajowych zgodnie z strukturą organizacyjną firmy (sklepy, regiony, MPK)

Zapisy księgi głównej

Kolejny zbiór danych, wspierający raportowanie zarządcze w ramach wdrożenia systemu FlexiReporting to zapisy księgi głównej. Pobranie szczegółów dekretacji na poszczególnych kontach księgowych pozwala zapewnić możliwość drążenia danych („drill down”) do atomowych wartości składających się na wskazaną pozycję raportu. Dzięki temu, użytkownicy korzystający z FlexiReporting zyskują możliwość szybkiego sprawdzenia, jakie faktury czy księgowania kryją się za interesującą ich wartością raportu wynikowego.

Rozrachunki

Integracja FlexiReporting z ewidencją transakcji i rozrachunków pozwala rozszerzyć zakres raportów menadżerskich o szczegółową analitykę należności handlowych. Połączenie rozrachunków i zapisów księgowych to sposób na uzyskanie raportów prezentujących aktualne saldo oraz wiekowanie należności według linii biznesowych, kontraktów czy klientów.


Z jakimi systemami finansowo-księgowymi pracujemy?

FlexiReporting to uniwersalne i elastyczne narzędzie, które może zostać z powodzeniem zintegrowane z większością systemów finansowo-księgowych. Posiadamy doświadczenie w realizacji wdrożeń u Klientów korporacyjnych korzystających z kompleksowych platform ERP takich jak chociażby jak SAP R/3, Oracle eBS czy MFG PRO.

Z drugiej strony, pomyślne przykłady wdrożeń w firmach korzystających z mniejszych, lokalnych systemów finansowo-księgowych takich jak Symfonia, Rewizor czy Comarch Optima potwierdzają, iż FlexiReporting to doskonały wybór dla dynamicznie rozwijających się średnich firm, poszukujących profesjonalnego rozwiązania porządkującego, systematyzującego i optymalizującego procesy budżetowania, prognozowania i raportowania.

Z punktu widzenia FlexiReporting struktura planu kont, podejście do stosowania segmentów i znaczników analitycznych nie stanowią ograniczenia. Automatyzacja procesów raportowania zarządczego możliwa jest każdorazowo, gdy tylko zakładowy plan kont zapewnia wystarczającą szczegółowość ewidencji zdarzeń gospodarczych na kontach księgowych.

Korzyścią z wdrożenia FlexiReporting jest przełożenie struktur księgowych na przekroje i miary biznesowe zgodne z postrzeganiem działalności firmy przez menadżerów. Właściwie wdrożony FlexiReporting jest w stanie zidentyfikować, wyodrębnić i przekształcić na użyteczną informację menadżerską wszystkie właściwości „zakodowane” na kontach księgowych, takie jak choćby konta syntetyczne, kanały dystrybucji, miejsca powstawania kosztów (sklepy, oddziały, działy, zespoły), projekty, rodzaje kosztów.


Techniczne możliwości integracji

Niezależnie od specyfiki systemu źródłowego i zastosowanych mechanizmów integracyjnych preferowanym rozwiązaniem jest wykonanie lokalnej kopii danych źródłowych w bazie FlexiReporting i implementacja mechanizmów przetwarzania i generowania raportów na dedykowanym środowisku raportowym. Pobranie danych z systemu księgowego może być realizowane automatycznie (np. codziennie w godzinach nocnych) bądź na żądanie użytkownika.

Baza FlexiReporting jest zoptymalizowana pod kątem raportowania menadżerskiego, co pozwala na szybkie generowanie raportów żądanych przez użytkowników. Skierowanie „ruchu” związanego z raportowanie do specjalizowanej bazy FlexiReporting eliminuje również ryzyko nadmiernego obciążenia systemu księgowego (blokującego pracę księgowych) przez użytkowników wykonujących kwerendy na potrzeby analiz i raportów.

W zależności od możliwości i architektury systemu źródłowego oraz potrzeb Klienta w zakresie automatyzacji przetwarzania danych finansowych możliwe są następujące integracji FlexiReporting z systemem finansowo-księgowym:

 • Import raportów CSV/TXT/XLS

  Najprostszy i najszybszy w implementacji sposób przetwarzania danych z ewidencji księgowej, nie wymagający zaangażowania ze strony IT czy dostawcy systemu księgowego. Zdecydowana większość systemów FK zapewnia możliwość wygenerowania raportu zawierającego zestawienie obrotów i sald lub zapisów księgowych zgodnie z zadanymi kryteriami (np. zakres dat i kont). Taki raport może zostać z łatwością zaimportowany przez administratora biznesowego do FlexiReporting i poddany automatycznemu przetwarzaniu zgodnie z regułami raportowania zaimplementowanymi w modelu FlexiReporting.

  Takie podejście sprawdza się w przypadku raportowania miesięcznego z ograniczonej liczby baz/systemów księgowych. W przypadku wdrożeń wymagających codziennej aktualizacji danych lub integracji danych finansowych z „bliźniaczych” baz wielu spółek, efektywniejszym sposobem jest zastosowanie dalszej automatyzacji polegającej na bezpośredniej integracji FlexiReporting z bazami systemów źródłowych.

 • Integracja na poziomie bazy SQL

  Jest to typowy sposób integracji z systemami finansowo-księgowymi, polegający na zapewnieniu dostępu w trybie read-only do tabel, widoków czy procedur zwracających pożądane zbiory danych. Sposób integracji uzależniony jest od środowiska bazodanowego wykorzystywanego przez system ERP czy finansowo-księgowy.

  FlexiReporting opiera się na standardach technologicznych Microsoft SQL Server. Dlatego w przypadku potrzeby integracji z systemami funkcjonującymi w tym samym środowisku (m.in. Microsoft Dynamix, Symfornia, Comarch Optima, Subiekt/Rewizor, etc.) preferowanym sposobem uzyskania połączenia jest wykorzystanie mechanizmów Linked Server (umożliwiających wykonywanie określonych kwerend na bazie systemu księgowego bezpośrednio przez procesy zasilające FlexiReporting).

  W przypadku systemów źródłowych pracujących na środowiskach innych niż MS SQL Server (np. Oracle, Progress, MySQL,…) możliwe jest również podłączenie via Linked Server bądź przygotowanie pakietów ETL korzystających z narzędzi SSIS (SQL Server Integration Services).

 • Integracja via MiddleWare/WebService

  W przypadku systemów źródłowych działających „w chmurze” możliwe jest przygotowanie mechanizmów integracyjnych wykorzystujących specjalistyczne interfejsy i protokoły integracyjne oparte o komunikację via WebServices. Wobec rosnącej popularności rozwiązań dostępnych w trybie Software-as-a-Service, zakładamy iż połączenie FlexiReporting do tego rodzaju rozwiązań będzie coraz częstszą praktyką wśród naszych Klientów.


Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?