Konsolidacja finansowa i zarządcza

FlexiReporting wspiera procesy konsolidacji statutowych i zarządczych sprawozdań finansowych.

FlexiReporting posiada szereg funkcjonalności automatyzujących procesy tworzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Konsolidację w systemie możesz przeprowadzić zarówno na poziomie tworzenia budżetu jak i danych actual.


Konsolidacja danych z różnych spółek

FlexiReporting wspiera raportowanie statutowe i zarządcze Grup Kapitałowych. System posiada funkcjonalności umożliwiające integrację danych pochodzących z lokalnych systemów księgowych do jednolitego, spójnego układu sprawozdań finansowych zgodnego ze standardami raportowania Grupy.

konsolidacja finansowa i zarzdcza

Raportowanie w różnych walutach

FlexiReporting posiada wbudowane mechanizmy przeliczania danych spółek zagranicznych do waluty wykorzystywanej na potrzeby raportowania w Grupie Kapitałowej. System wspiera przeliczenia danych bilansowych kursem zamknięcia miesiąca, zaś w przypadku danych wynikowych możliwy jest wybór zarówno translacji danych miesięcznych z zastosowaniem średnich kursów dla danego miesiąca, jak i przeliczania wartości narastająco od początku roku z zastosowaniem właściwych kursów (zgodnie ze podejściem stosowanym na potrzeby sprawozdawczości obligatoryjnej zgodnie z MSR/MSSF).

konsolidacja finansowa i zarzdcza

Automatyczne wyłączenia konsolidacyjne

FlexiReporting automatyzuje standardowe wyłączenia konsolidacyjne. Standardowe eliminacje transakcji wewnątrzgrupowych (włącznie z eliminacją marży na zapasie) mogą odbywać się automatycznie na podstawie zdefiniowanych uprzednio reguł oraz danych pochodzących z ewidencji księgowej.

Konsolidacja budżetów

Korzystając z FlexiReporting zyskujesz nie tylko możliwość konsolidacji danych Actual, ale również budżetów i prognoz. Odpowiednio skonstruowany model planistyczny na poziomie całej Grupy, pozwala spółkom zależnym stworzyć budżety jednostkowe oraz zapewnia mechanizmy ich konsolidacji do zbiorczego budżetu Grupy Kapitałowej.


Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?