Elastyczny system przyspieszający tworzenie sprawozdań finansowych

FlexiReporting to w zasadzie tworzenie sprawozdań finansowych firmy „na jedno kliknięcie”. System oferuje bogate funkcjonalności w zakresie tworzenia wymaganych układów sprawozdań finansowych i ich automatyczne generowanie. System pozwala na tworzenie wszystkich sprawozdań finansowych czyli Rachunku Zysków i Strat, Bilansu oraz Sprawozdania z Przepływu Środków Pieniężnych.


Sprawozdawczość menadżerska i obligatoryjna

FlexiReporting to system, który może zautomatyzować cały proces przygotowywania sprawozdań finansowych. System wydatnie usprawnia raportowanie finansowe na potrzeby wewnętrzne oraz przygotowanie sprawozdań finansowych wynikających z zawartych umów kredytowych czy obowiązków regulacyjnych.

sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe według PSR i MSR na podstawie danych z ewidencji księgowej

FlexiReporting wspiera raportowanie Rachunku Wyników, Bilansu i pozostałych not objaśniających w układzie wymaganym przez polską Ustawę o Rachunkowości jak i przygotowywany zgodnie z wytycznymi Międzynarodowych Standardów Rachunkowości . Integracja z danymi z systemu finansowo-księgowego znacząco usprawnia proces przygotowywania raportów finansowych, zaś możliwość wprowadzania korekt pozwala przekształcić dane pochodzące z ewidencji księgowej do wymogów wynikających z obowiązujących zasad sprawozdawczości.

sprawozdania finansowe

Raportowanie przepływów pieniężnych

FlexiReporting umożliwia raportowanie CashFlow. System pozwala na implementację reguł automatycznych, pozwalających przygotować uproszczone, menadżerskie sprawozdanie z przepływów pieniężnych bezpośrednio na podstawie Rachunku Wyników i zmiany sald na kontach bilansowych. Z drugiej strony FlexiReporting pozwala także zapewnić szczegółowość zgodną z wymogami sprawozdawczości zewnętrznej poprzez powiązanie CashFlow z odpowiednimi notami objaśniającymi taki jak Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym czy Tabela Ruchów Środków Trwałych lub Wartości Niematerialnych i Prawnych.


Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?