System do budżetowania

Decydując się na FlexiReporting osiągniesz wyższą jakość tworzonych budżetów oszczędzając jednocześnie istotną ilość czasu Twoich pracowników – o „nocnym składaniu” budżetu będziesz mógł zapomnieć. W pełni zintegrowany i skoordynowany proces planistyczny, natychmiastowa konsolidacja budżetu oraz pełne zarządzanie procesem jego tworzenia podnoszą jego jakość i zostawiają Ci więcej czasu na biznesowe analizy.

W pełni funkcjonalny system do budżetowania FlexiReporting to m.in.:

  • Zintegrowany model budżetowania – wszyscy pracownicy pracują jednocześnie na spójnym modelu
  • Łatwe zarządzanie całym procesem – na bieżąco widzisz status prac nad każdą formatką planistyczną, łatwo zarządzasz kolejnością ich tworzenia
  • Natychmiastowa konsolidacja planów – od razu widzisz efekt planowania w postaci skonsolidowanego budżetu całej firmy
  • Przyjazne środowisko pracy – w FlexiReporting Twoi pracownicy pracują w interfejsie Excel który doskonale znają
  • Centralne zarządzanie założeniami – wszystkie założenia i ich zmiany są automatycznie zasilane we wszystkich formatkach planistycznych
  • Łatwe przygotowanie modelu do rozpoczęcia procesu budżetowania– udostępniany menedżerom model jest zasilony w potrzebne dane historyczne
  • Wykorzystasz KPI do zakomunikowania kluczowych założeń biznesowych – w ten sposób otrzymasz finalny budżet zgodny z Twoimi oczekiwaniami z potencjalnie mniejszą ilością iteracji budżetowych
  • Twórz wymagane przez Ciebie scenariusze budżetowe – szybko obserwuj efekt zmian w kluczowych założeniach na wynik finansowy firmy i kluczowe wskaźniki efektywności
  • Monitoruj stopień realizacji budżetu podejmując bez opóźnień konieczne decyzje – zasilenie modelu w dane rzeczywiste oraz udostępnienie raportów budżet vs wykonanie to proces praktycznie automatyczny

Zbuduj zintegrowany model planistyczny

FlexiReporting pozwoli Ci przenieść cały model budżetowy utrzymywany obecnie w aplikacji Excel i stworzyć rozwiązanie w pełni  odzwierciedlający logikę biznesową działania Twojej firmy. W systemie w wygodny sposób zbudujesz odpowiednie formatki planistyczne oraz powiążesz je w logiczną całość.

Odwzorujesz reguły i procedury budżetowania dotyczące przygotowania planów sprzedaży, budżetu kosztów marketingu, budżetu wynagrodzeń, budżetu inwestycji, budżetu działalności B+R.

Wszystkie plany cząstkowe będą ze sobą powiązane w zbiorczy budżet finansowy zawierający sprawozdania zarządcze całej firmy.

budetowanie

Monitoruj postępy procesu budżetowego

FlexiReporting pozwoli Ci w pełni kontrolować przebieg procesu budżetowego.  W systemie zdefiniujesz role i uprawnienie wynikające ze struktury organizacyjnej firmy oraz obowiązujących procedur budżetowych.

System umożliwia centralne zarządzanie zadaniami przypisanymi do poszczególnych uczestników procesu. Wdrażając proces budżetowy we FlexiReporting zapewnisz wymagane w Twojej firmie reguły weryfikacji i akceptacji budżetów cząstkowych. System automatycznie blokuje zatwierdzone formatki budżetowe, dzięki czemu masz pewność, iż raz przesłane przez użytkownika dane nie ulegną zmianie bez Twojej wiedzy.

System umożliwia monitorowanie statusu poszczególnych budżetów cząstkowych – dzięki predefiniowanym raportom szybko zidentyfikujesz ewentualne opóźnienia i zmotywujesz właścicieli budżetów do terminowego wypełniania formatek.

budetowanie

Pozbądź się problemów z łączeniem plików budżetowych

Reguły budżetowe w systemie FlexiReporting gwarantują integralność budżetu i automatyczną konsolidację wszystkich budżetów cząstkowych aż do poziomu sprawozdań finansowych.

Wdrożenie systemu do budżetowania definitywnie kończy epokę, w której formatki budżetowe krążyły po firmie za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaś model budżetowy zawierał setki formuł odwołujących się do plików Excel rozproszonych po dyskach sieciowych firmy.

Od teraz to system zapewnia przepływ danych budżetowych pomiędzy uczestnikami procesu oraz gwarantuje, iż w ostatecznym budżecie uwzględnione zostały wyłącznie aktualne, zatwierdzone wersje wszystkich formatek.

budetowanie

Kontrola realizacji budżetu

Zatwierdzony przez Zarząd budżet może zostać „zamrożony” w systemie. Raporty pozwalające na śledzenie i monitorowanie realizacji budżetu powstają automatycznie dzięki czemu mogą zostać udostępnione wszystkim właścicielom budżetów cząstkowych.

Integracja w systemie danych finansowych i operacyjnych sprawia, iż stopień wykonania budżetu i odchylenia budżetowe mogą  być analizowane na dowolnym poziomie szczegółowości.

budetowanie

Wybierz system FlexiReporting i skorzystaj z jego licznych zalet:

Zapewnij całej organizacji przyjazne środowisko pracy

Środowiskiem pracy użytkownika jest Excel. Dzięki temu FlexiReporting jest doskonałym systemem do budżetowania. Wszystkie dane planistyczne wprowadzane są poprzez formatki Excel. W ten sam sposób dostępne są raporty. Wypełniając formatki budżetowe łatwo można „wkleić” dane pochodzące z obliczeń przygotowanych indywidualnych arkuszach.

Dla Twoich pracowników wdrożenie budżetowania za pomocą FlexiReporting to przyjazne przejście na nowy system z zachowaniem interfejsu , który doskonale potrafią obsługiwać.

Zarządzaj centralnie założeniami do budżetu

FlexiReporting powala Ci centralnie zarządzać wszystkimi założeniami budżetowymi. Raz wpisane parametry i dane globalne są współdzielone na formatkach planistycznych udostępnianych menadżerom.

Jeśli dane te zmienisz w trakcie procesu planistycznego, będą od razu widoczne dla wszystkich uczestników procesu, a cały model budżetowy zostanie automatycznie przeliczony z zastosowaniem nowych parametrów. W ten sposób system gwarantuje spójność danych całego budżetu, zaś Ty w łatwy sposób możesz wykonywać symulacje ad-hoc i tworzyć alternatywne scenariusze budżetowe.

Połącz formatki budżetowe z danymi Actual i Forecast

FlexiReporting to zintegrowane rozwiązanie do budżetowania, prognozowania i raportowania. System łączy dane Actual, Budget i Forecast w jednolitym układzie, dzięki czemu wstępne wypełnienie formatek budżetowych danymi historycznymi i prognozą odbywa się w pełni automatycznie. Już na poziomie wprowadzania danych do formatek  możesz kontrolować dynamikę budżetu w odniesieniu do bieżących wyników.

Jeżeli proces budżetowy trwa dłużej niż miesiąc, wraz z upływem czasu możesz z łatwością zastępować prognozę aktualnymi wynikami kolejnych okresów.

Połącz w jeden proces budżetowanie bottom-up oraz top-down

FlexiReporting wspiera planowanie metodą bottom-up, w której budżety cząstkowe są konsolidowane do zbiorczego budżetu całej firmy. W ten możesz niezależnie stworzyć budżety sprzedaży na poziomie produktów i klientów czy budżet kosztów w podziale na MPK i rodzaje kosztów, a następnie połączyć je

System umożliwia również odgórne wyznaczanie celów budżetowych i dekompozycję lub alokację w dół struktury firmy. Przyjęte przez Zarząd KPI dla budżetu na poziomie całej firmy mogą być w łatwy sposób komunikowane pracownikom i porównywane z aktualną wersją budżetu.

Zachowaj kontrolę nad kolejnymi wersjami budżetu i twórz alternatywne scenariusze budżetowe

System gwarantuje przejrzystość procesu budżetowego, dzięki możliwości tworzenia alternatywnych wersji i scenariuszy budżetu. Korzystając z FlexiReporting w łatwy sposób wykonasz archiwizację historycznych wersji budżetu lub przygotujesz alternatywne scenariusze, różniące się założeniami i parametrami.

Równoległa praca z kilkoma wariantami planu jest szczególnie przydatna podczas planowania strategicznego i długoterminowego, które dostarcza wytycznych dla budżetu finansowego na dany rok.

Poznaj możliwości FlexiReporting, z których skorzystali nasi Klienci!

Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania FlexiReporting?