FlexiStatements

Praktyczne rozwiązanie klasy Disclosure Management usprawniające ostatni etap procesu przygotowania i publikacji sprawozdań finansowych.

FlexiStatements – sposób na sprawną publikację raportów finansowych – teraz także w pliku JPK (xml)

System FlexiStatements istotnie usprawnia ostatni etap przygotowania sprawozdań finansowych. Oprogramowanie automatycznie aktualizuje wszystkie elementy zmienne raportu finansowego. Dzięki temu zyskujesz pewność, że dokument sprawozdania zawiera spójne i aktualne dane.

Robotics Process Automation

FlexiStatements to rozwiązanie klasy Robotics Process Automation, pozwalające na optymalizację procesu sprawozdawczego. System pozwala ograniczyć ręczną pracę związaną z dołączaniem do dokumentu sprawozdania finansowego tabel zawierających dane finansowe zgodnie z określonym zakresem ujawnień. System uwalnia czas i potencjał pracowników zmuszonych do tej pory (czasem kilkukrotnie) do wykonywania manualnej pracy, pozwalając im skupić się na merytorycznej poprawności prezentowanych informacji i przygotowaniu odpowiedniej jakości opisów i komentarzy.

E-sprawozdania finansowe

FlexiStatements wyposażony jest w dedykowane rozszerzenie, umożliwiające generowanie sprawozdań finansowych w formacie xml (plik JPK). Od 1 października 2018 taki obowiązek spoczywa na większości przedsiębiorców w kraju. Nasze rozwiązanie gwarantuje zgodność struktury sprawozdania z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Disclosure Management

Zakres ujawnień wymaganych przez sprawozdanie finansowe częstokroć pociąga za sobą konieczność publikacji szeregu zestawień tabelarycznych prezentujących różne aspekty sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Na osobach przygotowujących sprawozdanie ciąży obowiązek zapewnienia poprawności i spójności wewnętrznej całości danych prezentowanych w dokumencie sprawozdania. FlexiStatements to system klasy Disclosure Management całkowicie eliminujący ręczną pracę związaną z przenoszeniem danych z plików źródłowych do dokumentu sprawozdania. Ostateczna forma sprawozdania finansowego przeznaczona do publikacji aktualizowana jest automatycznie kompletem danych znajdujących się w plikach Excel. FlexiStatements eliminuje ryzyko błędów ludzkich, które mogą skutkować powstaniem niespójności w treści sprawozdania (np. w wyniku braku aktualizacji części not objaśniających).Pixel Perfect Reporting

Szablon sprawozdania, jego zawartość i szata graficzna przygotowywane są z wykorzystaniem kompletu standardowych funkcjonalności dostępnych w dokumentach Microsoft Word. Struktura dokumentu i jego formatowanie może zostać w pełni dostosowane do standardów raportowania jednostki. Dzięki temu wdrażając FlexiStatements w ramach procesu raportowania giełdowego, spółka bez problemu może zachować wykorzystywany obecnie układ sprawozdania.
Możliwość wyboru trybu aktualizacji, pozwala na import danych z plików Excel ze 100% zachowaniem formatowania źródłowego, dzięki temu zyskujemy pewność, iż szerokości tabel, formatowanie tekstów i nagłówków czy kolory i style obramowań w tabelach będą w pełni zgodne z korporacyjnymi standardami identyfikacji wizualnej.

Możliwość wdrożenia w dowolnej firmie

Każda firma, która wykorzystuje środowisko Microsoft Office w procesie przygotowania sprawozdań finansowych może z powodzeniem wdrożyć FlexiStatements. Nasze rozwiązanie może być z powodzeniem wdrożone w dowolnej firmie, całkowicie niezależnie od rozwiązań IT wykorzystywanych w obszarze Księgi Głównej czy narzędzi sprawozdawczych.

Pełne wsparcie dla sprawozdawczości obligatoryjnej

FlexiStatements to idealne rozwiązanie dla wszystkich podmiotów objętych obowiązkiem przygotowywania i publikacji sprawozdań finansowych. System w pełni wspiera wszystkie rodzaje obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej, umożliwiając przygotowanie raportów finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jak i standardami narzucanymi przez Ustawę o Rachunkowości.

  • Raporty okresowe (kwartalne, półroczne, roczne) zawierające Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej zgodnie z MSR/MSSF lub UoR,
  • Raporty okresowe (kwartalne, półroczne, roczne) zawierające Jednostkowe Sprawozdania Finansowe jednostki dominującej z MSR/MSSF lub UoR,
  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy przygotowywane zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości.
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy przygotowywane zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości.


Proces przygotowania sprawozdań finansowych z wykorzystaniem FlexiStatements

 

Wykorzystanie FlexiStatements eliminuje problemy wynikające z ograniczeń integracji poszczególnych komponentów pakietu Microsoft Office. Wybierając FlexiStatements pozbędziesz się typowych problemów wynikające z konieczności aktualizacji ostatecznego dokumentu sprawozdania danymi i tabelami przygotowywanymi wcześniej w formie pliku Excel:

 

Pozbędziesz się jakichkolwiek łączy OLE do plików Excel w treści dokumentu sprawozdania.

Całkowicie wyeliminujesz konieczność ręcznego przeklejania danych z raportu Excel do dokumentu sprawozdania.


Zobacz, w jaki sposób FlexiStatements usprawnia proces przygotowania dokumentu sprawozdania finansowego

1. Dane do sprawozdania w plikach Excel

Specjalnie przygotowany plik Microsoft Excel zawiera komplet danych zmiennych tabel wymaganych do publikacji w sprawozdaniu finansowym. Plik zawiera tabele prezentujące m.in.:

  • Rachunek Wyników,
  • Bilans,
  • Rachunek Przepływów Pieniężnych,
  • Zestawienie Zmian w Kapitale własnym,
  • Noty objaśniające do sprawozdania finansowego zgodnie z zakresem ujawnień wynikającym z obowiązków raportowych spółki obejmujące dane za bieżący okres sprawozdawczy oraz dane porównawcze dla okresów referencyjnych.

Tabele danych przygotowane są w układzie w pełni zgodnym z zakresem i formą prezentacji w dokumencie sprawozdania finansowego.

2. Szablon sprawozdania jako dokument Word

Ostateczny dokument sprawozdania finansowego powstaje z wykorzystaniem programu Microsoft Word. Firma posiada szablon sprawozdania zawierający komplet informacji uzupełniających przedstawiających między innymi profil działalności firmy czy kluczowe elementy obowiązującej polityki rachunkowości.

Treść sprawozdania aktualizowana jest okresowo o komentarze i wyjaśnienia odnoszące się do zdarzeń gospodarczych i sytuacji finansowej spółki w okresie objętym sprawozdaniem.

Finalizacja sprawozdania wymaga połączenia treści opisowych i graficznych (takich jak choćby strona tytułowa, nagłówki i stopki stron) z danymi liczbowymi pochodzącymi z pliku Excel.

3. Aktualizacja sprawozdania danymi liczbowymi

Bez FlexiStatements

Tabele Excel są ręcznie przenoszone z plików Excel do  dokumentu sprawozdania. Po potwierdzeniu poprawności kompletu danych następuje etap kopiowania danych do sprawozdania. W wielu firmach operacja ta powtarzana jest kilkukrotnie (np. przygotowanie dokumentacji dla kilku lub kilkunastu spółek) lub poprawek wprowadzanych w ostatniej chwili (np. korekty audytorskie).


Alternatywnie, szablon sprawozdania zawiera łącza do tabel w pliku Excel – aktualizacja sprawozdania odbywa się z wykorzystaniem dostępnych funkcjonalności pakietu Microsoft Office. Choć początkowo rozwiązanie to wydaje się to być atrakcyjne z uwagi na możliwości automatyzacji, praktyczna implementacja integracji pomiędzy plikami XLSX i DOCX sprawia wiele problemów, skutkujących w praktyce brakiem pewności, czy wszystkie tabele zostały poprawnie odświeżone.

Z wykorzystaniem FlexiStatements

FlexiStatements umożliwia włączenie do szablonu sprawozdania odwołań do odpowiednich tabel bądź właściwych fragmentów pliku Excel.


Na żądanie użytkownika system automatycznie usuwa aktualną zawartość ujawnień wymagających aktualizacji i kopiuje w odpowiednie sekcje sprawozdania finansowego dane z pliku źródłowego.


Dla zapewnienia właściwej formy wizualnej prezentacji, dane źródłowe mogą być importowane w natywnym formacie Excel, wklejane jako HTML bądź importowane jako obrazy z pełną gwarancją zachowania 100% zgodności formatowania (kolory nagłówków, obramowanie tabel) względem pliku źródłowego. W zależności od wybranego trybu aktualizacji – zaimportowane wartości mogą podlegać dalszej modyfikacji już bezpośrednio w dokumencie sprawozdania lub wymuszać konieczność wprowadzania jakichkolwiek poprawek wyłącznie w pliku źródłowym (zawierającym reguły walidacyjne, kontrolujące spójność powiązanych elementów sprawozdania).Kompletna platforma raportowania finansowego

Sprawdź szczegóły

FlexiReporting to kompletne rozwiązanie wspierające sprawozdawczość finansową i zarządczą. System umożliwia bezpośrednią integrację z dowolnymi systemami księgowymi pozwalającą na całkowicie automatyczne przygotowanie istotnej części sprawozdań finansowych (Rachunek Zysków i Strat, Bilans oraz znaczny zakres not objaśniających) bezpośrednio na podstawie danych z Zestawienia Obrotów i Sald Księgi Głównej. Elastyczne mechanizmy projektowania układów raportów oraz definiowania powiązania pomiędzy pozycjami sprawozdań, a zakładowym planem kont spółki dają gwarancję pomyślnego wdrożenia systemu w dowolnej firmie i branży. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat możliwości systemu FlexiReporting w zakresie automatyzacji raportowania finansowego.


Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości systemu FlexiStatements?

Z naszych rozwiązań korzystają zarówno największe polskie firmy jak i dynamicznie rozwijające się średnie przedsiębiorstwa poszukujące sprawdzonych, skutecznych rozwiązań, pozwalających na poprawę efektywności procesów finansowych i sprawozdawczych.