FlexiSolutions

Budżet centrów odpowiedzialności – jak przygotować?

Jak stworzyć skuteczny budżet centrów odpowiedzialności? Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają uwagę na precyzyjne planowanie i monitorowanie kosztów. Kontrola kosztów z pomocą MPK angażuje menedżerów na różnych szczeblach. Przeczytaj nasz najnowszy artykuł, w którym odpowiadamy na kluczowe pytania dotyczące efektywnego budżetowania w przedsiębiorstwie.
budżetowanie centrów odpowiedzialności

Budżet centrów odpowiedzialności - szczegółowość w planowaniu

Efektywne zarządzanie kosztami zaczyna się od ich precyzyjnego budżetowania. Kluczowymi elementami tego procesu są konta segmentu „4” oraz MPK, które często stanowią bazę dla budżetowania w firmach. Dzięki temu menedżerowie mogą śledzić realizację budżetu na podstawie faktycznych danych księgowych.

Szczegółowość przygotowania budżetu centrów odpowiedzialności wymaga kompromisu pomiędzy dążeniem do dokładności planowania oraz pracochłonnością procesu. Firmy posiadające rozbudowaną analitykę kont rodzajowych w systemie księgowym decydują się czasem na budżetowanie kosztów na poziomie syntetycznym. W ten sposób powstają grupy kosztów rodzajowych na potrzeby budżetu i monitorowania jego realizacji. Agregacja ma na celu sprowadzenie budżetu kosztów do 30-60 linii planistycznych.

Przedsiębiorstwa dążące do maksymalnej trafności danych budżetowych czasem wybierają kierunek odwrotny. Na potrzeby budżetu wydzielane są linie planistyczne stanowiące uszczegółowienie czy też rozwinięcie zakładowego planu kont. Ich celem jest zejście w budżecie do poziomu umów i powtarzalnych transakcji, które menedżerowie centrów odpowiedzialności są w stanie odpowiednio oszacować i zaplanować. Często taka forma planowania wynika z ograniczeń systemu księgowego.

Znaczenie projektów w budżetowaniu kosztów

Rozszerzeniem budżetu może być wydzielenie w nim kosztów projektów. Część firm dzieli koszty centrów odpowiedzialności na działalność bieżącą (wsparcie obecnych procesów biznesowych) oraz projekty. Taka struktura wykorzystywana jest zarówno w trakcie budżetowania jak i późniejszego monitorowania realizacji. Ujęcie w budżecie dodatkowej analityki projektowej pozwala w sposób transparentny uzasadnić wzrost kosztów jednostek zaangażowanych w strategiczne inicjatywy przedsiębiorstwa.

Lokalne vs centralne podejście do budżetowania

Patrząc z perspektywy odpowiedzialności budżetowej w procesie budżetowania kosztów możliwe jest wyróżnienie pozycji planowanych lokalnie oraz centralnie. Koszty budżetowane lokalnie pozostają w pełnej dyspozycji menedżera centrum odpowiedzialności. To on odpowiada za właściwe zaplanowanie i później jest rozliczany z ewentualnych przekroczeń budżetowych. Budżety centralne odnoszą się do pozycji, w których odpowiedzialność merytoryczna za dany rodzaj kosztów spoczywa na określonej komórce centrali. W takich przypadkach jedna osoba planuje daną pozycję kosztów dla wszystkich jednostek organizacyjnych. Monitorowanie realizacji budżetów centralnych przebiega krzyżowo – odchylenia analizowane są zarówno w perspektywie pozycji kosztowych jak i centrów odpowiedzialności.

Podział kosztów na centralne i lokalne wynika bezpośrednio z podziału kompetencji w danym przedsiębiorstwie. Praktyka delegowania odpowiedzialności za określone pozycje kosztowe jest indywidualną decyzją każdej firmy. W skrajnych przypadkach całość kosztów organizacji może być planowana zarówno lokalnie jak i centralnie. Zdecydowana większość firm łączy w swych modelach budżetowych oba podejścia. Wśród pozycji planowanych centralnie znajdziemy na przykład czynsze, szkolenia dla pracowników czy koszty IT.

Budżetowanie centrów odpowiedzialności: proces i dobre praktyki

Jak wygląda proces tworzenia budżetu centrów kosztowych? W jednym z wariantów dysponenci kosztów otrzymują do wypełnienia puste formatki, które mogą dodatkowo zawierać informacje o danych historycznych. Planowanie eksperckie bazuje na specjalistycznej wiedzy, parametrach makroekonomicznych, planach rozwojowych spółki oraz założeniach budżetowych. W kolejnym kroku konsolidacja budżetów bottom-up pozwala uzyskać perspektywę łącznych kosztów przedsiębiorstwa.

Alternatywnie odpowiedzialność za przygotowanie inicjalnej wersji budżetu przejmuje dział finansowy. Kontrolerzy samodzielnie przygotowują propozycję budżetu. Dokonują analizy danych historycznych, eliminują wpływ zdarzeń jednostkowych oraz uwzględniają wszystkie inne parametry. Zaangażowanie menedżerów operacyjnych ogranicza się do akceptacji lub korekty propozycji przygotowanych przez controlling.

W obu wariantach planowanie kosztów centrów odpowiedzialności wymaga wniknięcia w specyfikę każdej pozycji. Dobrą praktyką jest klarowne sformułowanie założeń budżetowych oraz zapewnienie transparentnego dostępu do danych historycznych. Możliwość pełnej analizy transakcji składających się na koszty bieżącego okresu pozwala wyeliminować wpływ zdarzeń jednorazowych oraz uwzględnić w budżecie zmiany warunków lub umów dla powtarzalnych kosztów operacyjnych.

Technologia jako wsparcie w budżetowaniu centrów kosztowych

W dobie cyfrowej transformacji oprogramowanie do budżetowania i prognozowania stanowi nieocenione narzędzie dla firm. Zautomatyzowane systemy nie tylko usprawniają proces, ale również umożliwiają skuteczniejsze analizy, symulacje i tworzenie różnych scenariuszy budżetowych. Dzięki nowoczesnym technologiom, proces budżetowania staje się bardziej precyzyjny i efektywny.

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie