FlexiSolutions

Konsolidacja sprawozdań finansowych – książki które polecamy

Wszyscy specjaliści od konsolidacji finansowej, rozpoczynając swoją ścieżkę zawodową w tym zakresie, poznają jej teoretyczne i praktyczne aspekty m.in. dzięki licznym przewodnikom i publikacjom na jej temat. W ramach Flexi Solutions stworzyliśmy własne zestawienie książek - top 4 książki w tematyce konsolidacji. Nasze propozycje to przewodniki w zakresie przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych - publikacje całościowo i obszernie omawiające problematykę konsolidacji finansowej, które łączą ze sobą teorię z praktyką.
konsolidacja finansowa

Top 4 książki do konsolidacji według zespołu Flexi Solutions

Proponowane książki o konsolidacji sprawozdań finansowych – źródła wiedzy i praktycznych przykładów

Jeżeli zaczynasz przygodę z konsolidacją to książką, po którą należy sięgnąć to „Konsolidacja sprawozdań finansowych” Artura Racińskiego. Jest to przewodnik, który prowadzi czytelnika przez proces przygotowania konsolidacji od początku do końca. Opisuje zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego włącznie z wyłączeniami z konsolidacji oraz pokazuje jak zorganizować proces sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W opracowaniu znajdziemy komplet informacji na temat metod konsolidacji sprawozdań finansowych (konsolidacja metodą pełną, metodą proporcjonalną oraz metodą praw własności)

Ostatnia część książki została poświęcona porównaniu przepisów, w zakresie przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, polskiej ustawy o rachunkowości z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Proponowana książka zawiera dużo praktycznych przykładów i rozwiązań. Przykłady korekt i wyłączeń konsolidacyjnych oparte są na kilkunastoletnim doświadczeniu w zakresie sporządzania i weryfikowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Publikacja ta pomogła mi odpowiednio przygotować się do jednego z egzaminów na Biegłego Rewidenta i go zdać.

konsolidacja
konsolidacja
konsolidacja

W przypadku, gdy pojęcie konsolidacji jest ci znane ale potrzebujesz szczegółowej analizy zastosowania rachunkowości w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego według regulacji polskich, proponuję zapoznać się z książką „Konsolidacja sprawozdań finansowych – Tom I Podstawy konsolidacji, Regulacje polskie” autorstwa Radosława Igantowskiego.

Jest to obszerna publikacja, gdzie w pierwszej części  omawiane są założenia konsolidowania sprawozdań finansowych. Druga część tomu I opisuje poszczególne kroki konsolidacji na dzień podporządkowania jednostki, na pierwszy dzień bilansowy, w kolejnych latach obrotowych, w sytuacji zmiany w strukturze własności podmiotu podporządkowanego, w sytuacji utraty kontroli lub podporządkowania spółki bez zbywania udziałów.

Kolejna książka tego samego autora: „Konsolidacja sprawozdań finansowych – Tom II, Regulacje MSSF”  obejmuje swym zakresem przedstawienie, analizę i ilustracje liczbowe dla praktycznego zastosowania zasad konsolidacji sprawozdań finansowych określonych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Można napisać, że książka jest najbardziej kompleksowym opracowaniem problematyki konsolidacji sprawozdań finansowych według MSSF.

Publikacja zaprezentowana jako czwarta w naszym zestawieniu, autorstwa Anny Gierusz i Macieja Gierusza, krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości.

Autorzy poruszyli również zagadnienie konsolidacji sprawozdań finansowych według MSSF. Rozdziały tego obszernego przewodnika zostały skategoryzowane wg konkretnych MSSF i obejmują wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych oraz wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSSF 10), połączenia jednostek gospodarczych (MSSF 3), metoda pełna – eliminacja transakcji w ramach grupy – ich wpływ na poszczególne elementy sprawozdania finansowego (MSSF 10), ujmowanie udziałów metodą praw własności (MSR 28), wspólne ustalenia umowne (MSSF 11), sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7), zasady przeliczania sprawozdań finansowych w walucie obcej (MSR 21), utrata wartości aktywów (MSR 36), aktywa trwałe przeznaczone na sprzedaż oraz działalność zaniechana (MSSF 5), konsolidacja w grupach kapitałowych obejmujących wiele podmiotów, cząstkowe nabycia udziałów oraz związane z nimi zmiany metod konsolidacji, zbycie udziałów w konsolidowanych jednostkach oraz zmiany metod konsolidacji, zagadnienia podatku odroczonego dotyczące skonsolidowanych sprawozdań finansowych (MSR 12), standardy dotyczące ujawnień: transakcje z podmiotami powiązanymi (MSR 24), segmenty działalności (MSSF 8), ujawnienia udziałów w innych jednostkach (MSSF 12), porównanie zasad konsolidacji według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej z ustawą o rachunkowości, prospektywne ukierunkowanie sprawozdawczości finansowej – konieczność realiów ekonomicznych.

konsolidacja

Powyższe opracowania są wynikami wieloletnich, bogatych doświadczeń zawodowych w zakresie konsolidacji sprawdzań finansowych ich autorów. Publikacje te są dla nas cennym źródłem wiedzy przy rozwijaniu systemu do konsolidacji finansowej FelxiReporting oraz wspieraniu merytorycznym klientów w ramach ustawiania i optymalizowania procesów podczas wdrażania naszego oprogramowania do konsolidacji.

Jeżeli twoim zdaniem zabrakło ważnej publikacji w tym zestawieniu, napisz do nas, jeśli to będzie dla nas nowość, to na pewno chętnie się z nią zapoznamy.

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie