FlexiSolutions

Konsolidacja sprawozdań finansowych – polecane publikacje

Wszyscy specjaliści od konsolidacji finansowej, rozpoczynając swoją ścieżkę zawodową w tym zakresie, poznają jej teoretyczne i praktyczne aspekty m.in. dzięki licznym przewodnikom i publikacjom na jej temat. W ramach Flexi Solutions stworzyliśmy własne zestawienie książek - top 4 książki w tematyce konsolidacji. Nasze propozycje to przewodniki w zakresie przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych - publikacje całościowo i obszernie omawiające problematykę konsolidacji finansowej, które łączą ze sobą teorię z praktyką.
konsolidacja finansowa

Top 4 książki do konsolidacji według zespołu Flexi Solutions

Proponowane publikacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych – źródła teoretycznej wiedzy i praktycznych przykładów

Jeżeli zaczynasz przygodę z konsolidacją to niewątpliwie książką, po którą należy sięgnąć to „Konsolidacja sprawozdań finansowych” Artura Rycińskiego. Jest to przewodnik, który prowadzi czytelnika przez proces przygotowania konsolidacji od początku do końca. Opisuje zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego włącznie z wyłączeniami z konsolidacji oraz pokazuje jak zorganizować proces sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W opracowaniu znajdziemy komplet informacji na temat konsolidacji metodą pełną, metodą proporcjonalną oraz metodą praw własności.
Ostatnia część publikacji została poświęcona porównaniu przepisów, w zakresie przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, polskiej ustawy o rachunkowości z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Proponowana książka zawiera dużo praktycznych przykładów i rozwiązań. Przykłady korekt i wyłączeń konsolidacyjnych oparte są na kilkunastoletnim doświadczeniu w zakresie sporządzania i weryfikowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Publikacja ta pomogła mi odpowiednio przygotować się do jednego z egzaminów na Biegłego Rewidenta i go zdać.
konsolidacja
konsolidacja
konsolidacja

W przypadku, gdy pojęcie konsolidacji jest ci znane ale potrzebujesz szczegółowej analizy zastosowania rachunkowości w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego według regulacji polskich, proponuję zapoznać się z książką „Konsolidacja sprawozdań finansowych – Tom I Podstawy konsolidacji, Regulacje polskie” autorstwa Radosława Igantowskiego.

 

Jest to obszerna publikacja, gdzie w pierwszej części  omawiane są założenia konsolidowania sprawozdań finansowych. Druga część tomu I opisuje poszczególne kroki konsolidacji na dzień podporządkowania jednostki, na pierwszy dzień bilansowy, w kolejnych latach obrotowych, w sytuacji zmiany w strukturze własności podmiotu podporządkowanego, w sytuacji utraty kontroli lub podporządkowania spółki bez zbywania udziałów.

Kolejna publikacja tego samego autora: „Konsolidacja sprawozdań finansowych – Tom II, Regulacje MSSF”  obejmuje swym zakresem przedstawienie, analizę i ilustracje liczbowe dla praktycznego zastosowania zasad konsolidacji sprawozdań finansowych określonych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Można napisać, że książka jest najbardziej kompleksowym opracowaniem problematyki konsolidacji sprawozdań finansowych według MSSF.

Publikacja zaprezentowana jako czwarta w naszym zestawieniu, autorstwa Anny Gierusz i Macieja Gierusza, krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości.

 

W opracowaniu poruszyli również zagadnienie konsolidacji sprawozdań finansowych według MSSF 16. Rozdziały tego obszernego przewodnika zostały skategoryzowane wg konkretnych MSSF i obejmują wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych oraz wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSSF 10), połączenia jednostek gospodarczych (MSSF 3), metoda pełna – eliminacja transakcji w ramach grupy – ich wpływ na poszczególne elementy sprawozdania finansowego (MSSF 10), ujmowanie udziałów metodą praw własności (MSR 28), wspólne ustalenia umowne (MSSF 11), sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7), zasady przeliczania sprawozdań finansowych w walucie obcej (MSR 21), utrata wartości aktywów (MSR 36), aktywa trwałe przeznaczone na sprzedaż oraz działalność zaniechana (MSSF 5), konsolidacja w grupach kapitałowych obejmujących wiele podmiotów, cząstkowe nabycia udziałów oraz związane z nimi zmiany metod konsolidacji, zbycie udziałów w konsolidowanych jednostkach oraz zmiany metod konsolidacji, zagadnienia podatku odroczonego dotyczące skonsolidowanych sprawozdań finansowych (MSR 12), standardy dotyczące ujawnień: transakcje z podmiotami powiązanymi (MSR 24), segmenty działalności (MSSF 8), ujawnienia udziałów w innych jednostkach (MSSF 12), porównanie zasad konsolidacji według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej z ustawą o rachunkowości, prospektywne ukierunkowanie sprawozdawczości finansowej – konieczność realiów ekonomicznych.

konsolidacja

Powyższe opracowania są wynikami wieloletnich, bogatych doświadczeń zawodowych w zakresie konsolidacji sprawdzań finansowych ich autorów. Publikacje te są dla nas cennym źródłem wiedzy przy rozwijaniu systemu do konsolidacji finansowej FelxiReporting oraz wspieraniu merytorycznym klientów w ramach ustawiania i optymalizowania procesów podczas wdrażania naszego oprogramowania do konsolidacji.

 

Jeżeli twoim zdaniem zabrakło ważnej publikacji w tym zestawieniu, napisz do nas, jeśli to będzie dla nas nowość, to na pewno chętnie się z nią zapoznamy.

wpływ mssf
MSSF 16

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe

Adopcja MSSF jako standardu rachunkowości wpływa na przedstawienie wartości w sprawozdaniach finansowych, szczególnie w kontekście leasingu i najmu według MSSF16.

Artykuł analizuje te zmiany, wskazując, jak norma ta modyfikuje bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych, podkreślając kluczowe różnice i nowe wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej >
controlling w firmie produkcyjnej
Controlling

WEBINAR: Controlling w firmie produkcyjnej

Poznaj najlepsze praktyki controllingu w firmach produkcyjnych podczas bezpłatnego webinaru. Eksperci branżowi podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc Ci zwiększyć efektywność produkcji i zoptymalizować koszty.

Czytaj więcej >
Budżetowanie w grupie kapitałowej
Budżetowanie

Budżetowanie w Grupie Kapitałowej

Budżetowanie w ramach Grup Kapitałowych jest procesem skomplikowanym, który wymaga uwzględnienia struktury grupy, różnorodności modeli biznesowych poszczególnych spółek, walut, transakcji wewnętrznych i różnic kulturowych.

Wiele firm z tego powodu ogranicza się do planowania na poziomie indywidualnych spółek, pomimo że skonsolidowany budżet jest kluczowy dla efektywnego zarządzania finansami całej Grupy. W artykule eksplorowane są wyzwania związane z budżetowaniem w grupach oraz przedstawiane są najlepsze praktyki w tym obszarze.

Czytaj więcej >
skonsolidowany bilans / system controllingu HR
Konsolidacja

Jak sporządzić skonsolidowany bilans?

Zastanawiasz się, jak skutecznie sporządzić skonsolidowany bilans w swojej firmie? Poznaj nasz praktyczny przewodnik, który krok po kroku prowadzi przez cały proces. Dowiedz się, jakie korekty nałożyć na jednostkowe bilanse spółek podlegających konsolidacji, aby zyskać dokładny i rzetelny obraz finansów całej grupy kapitałowej.

Czytaj więcej >
Korekty konsolidacyjne / kariera
Konsolidacja

Korekty konsolidacyjne – przykłady

Zdobądź konkretne wskazówki i przykłady, które pomogą Ci w efektywnym i precyzyjnym przygotowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zrozum i zastosuj korekty konsolidacyjne w praktyce.

Dowiedz się, jak przeprowadzać korekty kapitałowe, wyłączać rozrachunki wzajemne i eliminować zyski lub straty ujęte w aktywach. Przeczytaj poradnik dla profesjonalistów w dziedzinie finansów i controllingu, zajmujących się tworzeniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej >

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie