FlexiSolutions

Regulamin dostępu i uczestnictwa w webinarze

 

1) Definicje

Aplikacja webinarowa – aplikacja internetowa Clickmeeting dostępna pod adresem https://clickmeeting.com/pl;

Organizator – Flexi Solutions sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 171. W przypadku niektórych webinarów istnieje możliwość, że współorganizatorem wydarzenia będzie dodatkowy Partner wydarzenia, o czym uczestnicy zostaną poinformowani podczas rejestracji na wydarzenie;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Uczestnik – osoba biorąca udział w webinarze;

Webinar – wydarzenie online realizowane przez Aplikację webinarową zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz warunkami aplikacji Clickmeeting dostępnymi pod adresem https://clickmeeting.com/pl/legal.

 

2) Rejestracja

 1. Rejestracja na wydarzenie realizowana jest przez udostępniony formularz rejestracyjny zgodnie z wymaganiami Aplikacji webinarowej.

 

3) Ogólne postanowienia

 1. Organizator ma prawo do zmiany terminu bądź odwołania wydarzenia.
 2. Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu i osób prowadzących Webinar w trakcie, jak i po przeprowadzonej rejestracji.
 3. Organizator ma możliwości odmowy udzielenia dostępu do uczestnictwa Webinarze w szczególności gdy:
  • osoba rejestrująca pracuje lub współpracuje z podmiotem świadczącym usługi bezpośrednio lub pośrednio konkurencyjne wobec usług Organizatora lub tematu Webinarium;
  • osobom niespełniającym któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie;
  • osobom podającym nieprawdziwe informacje.
 4. Działania opisane w punktach 1-3 nie mogą stanowić podstawy do składania przez Uczestnika jakichkolwiek roszczeń.

 

4) Uczestnik

 1. Uczestnik jest zobowiązany do użytkowania Aplikacji webinarowej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz jej warunkami.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Webinar ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

5) Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Aplikacji webinarowej niezbędny jest komputer, stały dostęp do Internetu oraz zaleca się wykorzystywać aktualne wersje przeglądarek internetowych.
 2. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji webinarowej może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze lub spełnienie dodatkowych wymagań zgodnie z wymaganiami określonymi na stronie Aplikacji webinarowej.

 

6) Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 2. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu jego uczestnictwa w Webinarze, przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 4. W dowolnym momencie przysługuje Uczestnikowi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto przysługuje Uczestnikowi prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania treści marketingowych.
 5. W celu skorzystania z praw lub w przypadku innych kwestii dotyczących danych osobowych, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail: kontakt@flexisolutions.pl lub pod numerem telefonu +48 22 351 13 82.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów uczestnictwa w Webinarze oraz kierowania treści marketingowych.

 

7) Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia podczas trwania Webinaru.
 2. Organizator zastrzega, że treści przekazane podczas Webinaru mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być uznane za profesjonalne doradztwo. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  • za jakiekolwiek szkody spowodowane nieścisłościami w informacjach pozyskanych przez Uczestnika podczas Webinaru;
  • za jakiekolwiek szkody spowodowane odwołaniem lub przesunięciem terminu Webinaru.

 

8) Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod linkiem https://flexisolutions.pl/regulamin-webinarow.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.
 3. Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny oraz podjął inne działania w celu wzięcia udziału w Webinarze potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Webinaru zawarte w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 22 grudnia 2022 r.