FlexiSolutions

FlexiReporting: perfekcyjna konsolidacja dla Twojej Grupy Kapitałowej!

FlexiReporting to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów do konsolidacji finansowej dostępnych na rynku!

Wykorzystaj możliwości automatyzacji i optymalizacji procesu konsolidacji sprawozdań finansowych i raportowania zarządczego Grup Kapitałowych.

konsolidacja finansowa / zastosowania

Jeden system, wiele możliwości

Ogranicz pracochłonność i ryzyko błędów w procesie konsolidacji.

Pakiety konsolidacyjne

Wyeliminuj konieczność ręcznego wypełniania pakietów jednostkowych. Importuj dane podłączając się do systemów księgowych lub przetwarzaj istniejące raporty sald i obrotów księgi głównej.

Korekty lokalne

Wykorzystaj automatyczne reklasyfikacje i korekty ręczne, by umożliwić transparentne rejestrowanie przekształceń wymaganych do raportowania sprawozdań lokalnych przez spółki zgodnie z polityką rachunkowości Grupy.

Różnice kursowe

Raportuj i analizuj dane w różnych walutach. Skorzystaj z centralnych tabel kursowych oraz wbudowanych reguł translacji walutowej dla prawidłowego raportowania bilansów otwarcia, różnic z przeliczenia
i historycznych wartości kapitałów.

Raporty audytowe

Przygotuj komplet informacji wymaganych przez biegłego rewidenta bez obawy o braki w danych lub błędy w kalkulacjach.
Skorzystaj z zestawu predefiniowanych raportów audytowych, które pozwolą Ci w łatwy sposób wyjaśnić każdą korektę.

Konsolidacja zarządcza

Wybierz zintegrowane środowisko dla konsolidacji finansowej i raportowania zarządczego w Grupach Kapitałowych.
Stwórz kompletny model controllingu, który zapewni możliwość konsolidacji danych zarządczych i monitorowania marżowości segmentów biznesu.

Transakcje wewnątrzgrupowe

Pozwól spółkom samodzielnie weryfikować salda rozrachunków wewnątrzgrupowych. Zyskaj kontrolę nad poprawnością uzgodnień i eliminacji intercompany dzięki elastycznym regułom uzgodnień wewnątrzgrupowych

Korekty konsolidacyjne

Zbuduj uporządkowaną dokumentację korekt konsolidacyjnych, która zagwarantuje przejrzystość eliminacji i przekształceń wprowadzonych na poziomie Grupy. Wykorzystaj narzędzia systemu, by zautomatyzować przygotowanie najważniejszych wyłączeń.

Noty objaśniające

Stwórz elastyczne rozwiązanie, które umożliwi rozszerzenie procesu o informacje dodatkowe wymagane przy raportowaniu kwartalnym lub rocznym.
Powiąż noty z pozycjami analitycznymi podstawowych raportów finansowych i zapewnij automatyzację raportowania praz walidację spójności danych.

Pełna integracja z MS Excel

Zapomnij o zawiłościach procesu konsolidacji. FlexiReporting poprowadzi Cię przez każdy krok.
Dopasowane funkcjonalności umożliwią Ci optymalizację przygotowania danych jednostkowych, uzgodnienie transakcji wewnątrzgrupowych, dokonanie księgowych korekt konsolidacyjnych i tworzenie klarownych sprawozdań skonsolidowanych.

Konsolidacja finansowa krok po kroku

Zobacz przewodnik po systemie do konsolidacji FlexiReporting.
Przejdź przez wszystkie etapy procesu przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i zobacz jakie korzyści możesz osiągnąć wdrażając oferowane przez nas rozwiązanie!

Dlaczego warto?

System bardzo dobrze poradził sobie ze skalą i złożonością Grupy.
W wyniku wdrożenia dysponujemy spójnym repozytorium danych finansowych wszystkich konsolidowanych spółek niezależnie od różnic w systemach i strukturach ewidencji księgowej prowadzonej na poziomie jednostkowym.

Marcin Radziszewski. Dyrektor Finansowy, PBKM S.A.
Zaawansowany system do konsolidacji finansowej,  dopasowany do Twoich potrzeb.
Z FlexiReporting, zarządzanie i analiza danych finansowych staje się prostsza i efektywna.

Przeczytaj więcej o konsolidacji finansowej

Nasz blog to wartościowe i rzetelne źródło wiedzy o konsolidacji finansowej.
Przeczytaj artykuły i poradniki przygotowane przez ekspertów.

Metody konsolidacji sprawozdań finansowych / cash flow - przepływy pieniężne
Konsolidacja

Metody konsolidacji sprawozdań finansowych

Odkryj różne metody konsolidacji sprawozdań finansowych i dowiedz się, jak wybrać odpowiednią dla Twojej firmy. Porównanie metod pełnej, proporcjonalnej i prawa własności zgodnie z UoR i MSSF. Doskonałe źródło wiedzy dla profesjonalistów finansów i controllingu.

Business Inteligence / czym zajmuje sie controlling / system do konsolidacji
Konsolidacja

System do konsolidacji finansowej – korzyści

Wzrost grup kapitałowych doprowadza do momentu, kiedy spółki mają dużą motywację do zastąpienia arkuszy Excel specjalistycznym systemem do konsolidacji. Jakie korzyści niesie ze sobą taka inwestycja w nowe rozwiązanie IT?
Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych usprawnień, które mogą stanowić cele szczegółowe w procesie wyboru i uruchomienia systemu do konsolidacji finansowej.

konsolidacja finansowa
Konsolidacja

Konsolidacja sprawozdań finansowych – książki które polecamy

Wszyscy specjaliści od konsolidacji finansowej, rozpoczynając swoją ścieżkę zawodową w tym zakresie, poznają jej teoretyczne i praktyczne aspekty m.in. dzięki licznym przewodnikom i publikacjom na jej temat. W ramach Flexi Solutions stworzyliśmy własne zestawienie książek – top 4 książki w tematyce konsolidacji. Nasze propozycje to przewodniki w zakresie przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych – publikacje całościowo i obszernie omawiające problematykę konsolidacji finansowej, które łączą ze sobą teorię z praktyką.

konsolidacja i kontroling

Konsolidacja i kontroling w sieci sklepów wolnocłowych

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu konsolidacji statutowej oraz controllingu finansowego. Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż i gastronomię w punktach podróży (lotniska, stacje kolejowe, promy pasażerskie) rozpoczęła korzystanie z FlexiReporting od modułu konsolidacji finansowej. W kolejnych etapach projektu wdrożenie objęło wszystkie procesy kontrolingu – raportowanie zarządcze, budżetowanie i monitorowanie realizacji. System integruje i konsoliduje dane kilkunastu spółek skutecznie radząc sobie z różnymi systemami księgowymi i planami kont oraz dużą liczbą transakcji wewnętrznych.

konsolidacja w grupie kapitałowej

Controlling i konsolidacja w międzynarodowej Grupie Kapitałowej

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu controllingu finansowego i operacyjnego oraz konsolidacji statutowej. Dynamicznie rozwijająca się Grupa Kapitałowa zdecydowała się zastąpić dotychczasowy system klasy EPM rozwiązaniem, które zapewni skalowalność i elastyczność wymaganą do efektywnej integracji nowych rynków i spółek.

raportowanie

Raportowanie i konsolidacja zarządcza w firmie produkcyjnej

Doskonały przykład wykorzystania FlexiReporting jako narzędzia do unifikacji controllingu i raportowania zarządczego w dużej, międzynarodowej grupie kapitałowej. Zintegrowany model budżetowania, prognozowania i konsolidacji zarządczej jest wykorzystywany przez ponad 80 użytkowników m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainie.

System do konsolidacji sprawozdań finansowych

FlexiReporting to specjalistyczny system raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania i konsolidacji. Rozwiązanie integruje procesy controllingu i sprawozdawczości w spójnym, zintegrowanym środowisku.

Moduł raportowania pakietów konsolidacyjnych

Moduł konsolidacji finansowej oferuje kompletny zestaw narzędzi wspierających wszystkie etapy procesu konsolidacji. FlexiReporting prowadzi użytkownika przez wszystkie etapy procesu. Jeżeli chcesz szczegółowo poznać możliwości systemu zobacz koniecznie nasz przewodnik krok po kroku prezentujący wszystkie etapy przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w systemie.

System automatyzuje przygotowanie sprawozdań jednostkowych na potrzeby konsolidacji. Możliwy jest automatyczny import danych z systemu ERP lub przetwarzanie raportów sald i obrotów generowanych z modułu księgi głównej. FlexiReporting jest z powodzeniem wdrażany jako rozwiązanie do konsolidacji w sytuacjach, gdy spółki zależne korzystają z różnych systemów finansowo-księgowych.

Nasz system może być integrowany z dowolnymi systemami księgowymi i pozwala na automatyzację pakietów jednostkowych niezależnie od struktury i analityki zakładowego planu kont spółki. System umożliwia elastyczną konfigurację procesu sprawozdawczego, umożliwiając odpowiedni podział zadań pomiędzy zespoły finansowo-księgowe spółek zależnych oraz kontrolerów na poziomie poszczególnych dywizji i jednostki dominującej.

Wbudowana logika konsolidacji finansowej

FlexiReporting posiada predefiniowane funkcjonalności niezbędne do efektywnej konsolidacji grup kapitałowych dowolnej wielkości. Rozwiązanie umożliwia księgowanie korekt lokalnych i konsolidacyjnych w dziennikach projektowanych zgodnie z potrzebami analitycznymi jednostki dominującej. System posiada wbudowane reguły konsolidacyjne, które pozwalają na szybką konfigurację standardowych wyłączeń i przekształceń konsolidacyjnych.

Wbudowany mechanizm przeliczeń walutowych umożliwia efektywną konsolidację sprawozdań w międzynarodowych grupach kapitałowych. System umożliwia raportowanie danych jednostkowych w walutach lokalnych spółek i zapewnia translację walutową na podstawie centralnych tabel kursowych. Logika zaimplementowana w module przeliczeń walutowych zapewnia pełną integralność dla raportowania kapitałów według kursów historycznych oraz wyliczenia różnic kursowych.

Reguły systemu zapewniają odpowiednie wsparcie dla różnych metod konsolidacji. W szczególności system posiada narzędzia pozwalające na sprawne włączenie do konsolidacji spółki nabytej w trakcie roku obrotowego oraz w pełni wspiera proces dekonsolidacji jednostek przeznaczonych do sprzedaży.

Transakcje wewnątrzgrupowe

W systemie dostępny jest zaawansowany mechanizm uzgodnienia i eliminacji transakcji wewnątrzgrupowych. FlexiReporting zwiększa transparentność uzgodnień sald wewnątrzgrupowych dostarczając predefiniowane raporty, które mogą zostać wykorzystane do samodzielnej weryfikacji sald i obrotów wewnątrzgrupowych przez kontrolerów i księgowych w spółkach zależnych. Możliwość importu i analizy danych transakcji intercompany zawierających rozszerzoną informację o walutach transakcji czy dokumentach księgowych pozwala maksymalnie zautomatyzować proces uzgodnień, dostarczając kontrolerom grupy precyzyjnej informacji o przyczynach ewentualnych rozbieżności. Niewątpliwą zaletą systemu jest zapewnienie ciągłości uzgodnień pomiędzy latami obrotowymi, dzięki czemu różnice przejściowe wynikające choćby z rozliczeń międzyokresowych przychodów lub kosztów przez jedną ze stron transakcji są w transparentny sposób ujmowane w korektach konsolidacyjnych lat kolejnych.
Unikalną cechą systemu jest wbudowane wsparcie dla korekt związanych ze sprzedażą środków trwałych pomiędzy spółkami grupy. System utrzymuje centralny rejestr transakcji kupna-sprzedaży aktywów trwałych i generuje korekty odwracające transakcję oraz odpisy z tytułu amortyzacji dokonywane przez spółki w kolejnych latach.

Konsolidacja sprawozdań finansowych i not objaśniających

FlexiReporting umożliwia przygotowanie kompletnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Spójny proces konsolidacji finansowej obejmować może Rachunek Zysków i Strat, Bilans, Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych oraz komplet not objaśniających wymaganych zgodnie z zakresem ujawnień właściwym dla spółki. Układy i struktury wszystkich sprawozdań mogą być elastycznie definiowane i modyfikowane jeżeli tylko wystąpi taka potrzeba. Elastyczność rozwiązania sprawia, iż FlexiReporting z powodzeniem wspiera konsolidację i sprawozdawczość zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości jak również raportowanie z zastosowaniem przepisów Ustawy o Rachunkowości.

Noty objaśniające mogą podlegać konsolidacji i automatyzacji podobnie jak wszystkie inne elementy sprawozdania. W zachowaniu spójności wewnętrznej sprawozdania doskonale pomagają reguły walidacyjne systemu. Umożliwiają one szybkie sprawdzenie, czy wartości raportowane w notach objaśniających i podstawowych sprawozdaniach finansowych są jednakowe.

Raportowanie sprawozdań skonsolidowanych

FlexiReporting zapewnia 100% integrację ze środowiskiem Microsoft Excel. Dzięki temu finalny pakiet konsolidacyjny może zostać przygotowany z zachowaniem pełnej zgodności ze standardami raportowania korporacyjnego. Sprawozdanie skonsolidowane może zostać sformatowane i zaprezentowane z zachowaniem dotychczasowych układów i formatów stosowanych przez jednostkę. Rozwiązanie zapewnia elastyczność dla konfiguracji jednostkowych i skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych, pozwalając na odpowiednie dopasowanie zakresu ujawnień oraz prezentowanych danych okresów porównawczych.

Raportowanie zarządcze w systemie do konsolidacji

Funkcjonalność konsolidacji i raportowania zarządczego sprawia, iż inwestycja w zakup i wdrożenie systemu może być efektywnie dyskontowana w cyklach miesięcznych. Automatyzacja przetwarzania danych jednostkowych i wyłączeń konsolidacyjnych powala wykorzystać rozwiązanie w comiesięcznym procesie raportowania zarządczego. FlexiReporting może dostarczać informacji na temat skonsolidowanych wyników segmentów biznesowych z zachowaniem analityki wymaganej przez Zarząd oraz menedżerów. Wykorzystanie dodatkowych przekrojów i hierarchii analitycznych pozwala na raportowanie rentowności klientów, produktów lub projektów z uwzględnieniem marż generowanych przez poszczególne spółki.

FlexiReporting to system zapewniający pełne wsparcie dla procesów budżetowania i prognozowania. Wykorzystanie tych modułów pozwala na przygotowanie i konsolidację budżetów, prognoz spółek lokalnych oraz budowę efektywnego systemu controllingu grupy kapitałowej, w którym integrowane są dane ACUTAL, BUDGET i FORECAST.