FlexiSolutions

MSSF16 - program do wyceny leasingu

Moduł MSSF 16 to rozszerzenie dla systemu, które wspiera zespoły księgowości i sprawozdawczości w raportowaniu zgodnie z wymogami MSSF 16.

Rozwiązanie stworzone pod MSSF 16 zapewnia komplet funkcjonalności niezbędny dla prawidłowego rejestrowania i wyceny aktywów i zobowiązań związanych z umowami leasingu, najmu czy użytkowania wieczystego.
raportowanie / mssf 16

Kompletny proces zarządzania leasingiem MSSF 16

Z nami zarządzanie leasingiem MSSF 16 staje się proste!
Wybierając FlexiReporting MSSF 16 zastąpisz złożone arkusze Excel przyjaznym i intuicyjnym zestawem formularzy i raportów, które sprawnie przeprowadzą Cię przez cały cykl życia umowy leasingu.

Umowy leasingu w walutach obcych

Zautomatyzuj raportowanie kontraktów leasingowych w walutach obcych. Wykorzystaj możliwości systemu do automatyzacji przeliczeń walutowych oraz kalkulacji różnic kursowych z przeliczenia płatności leasingowych MSSF16.​

Obsługa zmiany leasingu

Wybierz narzędzie, które zautomatyzuje raportowanie zmian w umowach leasingu MSS F16. Wprowadź odpowiednie dane, a oprogramowanie samo ujmie w rozliczeniu efekt zmiany zakresu leasingu, indeksacji opłat, czasowych obniżek czy aktualizacji stopy dyskonta.

Harmonogram do budżetów i prognoz

FlexiReporting automatycznie przygotuje harmonogram rozliczenia umów leasingu na cały okres trwania kontraktu. Wyliczone dane z łatwością ujmiesz w budżetach lub prognozach finansowych.

Repozytorium umów

Moduł MSSF 16 rozszerza funkcjonalności sprawozdawczości finansowej FlexiReporting. Oprogramowanie jest rozwijane i wdrażane pod nadzorem Biegłych Rewidentów, którzy dbają o zgodność reguł wyceny z regulacjami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Konsolidacja umów MSSF 16

Raportuj i analizuj zbiorczo wszystkie umowy zgodnie z prezentacją MSSF 16 w sprawozdaniach finansowych. Korzystaj z systemu do przygotowania kalkulacji dla sprawozdań jednostkowych oraz konsolidacji Grupy Kapitałowej.

Szczegółowa analityka MSSF 16​

FlexiReporting MSS 16 gwarantuje Ci pełną analitykę dla prezentacji umów leasingu i najmu w sprawozdaniach finansowych. Oprogramowanie zapewnia m.in. podział zobowiązania na część długo- i krótko-terminową oraz rozliczy płatności leasingowe na kapitał i odsetki.

Wycena zobowiązania i aktywa ​

Zyskaj komfort poprawnej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu oraz prawidłowego raportowania aktywów, amortyzacji oraz kosztów finansowych uwzględniającej wszystkie wymagane płatności i parametry związane z kontraktem leasingu MSSF 16.​

Pełna integracja z MS Excel​

Oprogramowanie FlexiReporting pokazuje, że MSSF 16 nie jest trudny oraz pozwala stworzyć skuteczny proces księgowania leasingu i najmu.
Zobacz kilka widoków z systemu pokazujących jak intuicyjne i przyjazne dla użytkownika może być narzędzie do zarządzania i wyceny umów.

Stworzone przez praktyków

Moduł MSSF 16 rozszerza funkcjonalności sprawozdawczości finansowej FlexiReporting.
Oprogramowanie jest rozwijane i wdrażane pod nadzorem Biegłych Rewidentów, którzy dbają o zgodność reguł wyceny z regulacjami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Pełna integracja z MS Excel

Oferujemy Ci unikalne oprogramowanie do MSSF 16 zapewniające możliwość pracy z danymi bezpośrednio w arkuszach MS Excel. Równocześnie wydajny i skalowalny silnik aplikacji, oparty na środowisku MS SQL Server, doskonale radzi sobie z przetwarzaniem setek lub tysięcy kontraktów.

Wdrożenie w 4 tygodnie

Predefiniowane formularze, raporty i reguły wyceny czekają na to, by zasilić je szczegółowymi danymi Twoich umów.
Pomożemy Ci zaimportować do systemu parametry obecnych kontraktów, tak byś w ciągu zaledwie 4 tygodni mógł rozpocząć raportowanie leasingu zgodnie z MSSF 16.

Poznaj program do wyceny leasingu i umów najmu wg MSSF 16 dopasowany do Twoich potrzeb.

Przeczytaj więcej o MSSF 16

Nasz blog to wartościowe i rzetelne źródło wiedzy o MSSF 16.
Przeczytaj artykuły i poradniki przygotowane przez ekspertów.

wpływ mssf
MSSF 16

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe

Adaptacja MSSF jako standardu rachunkowości wpływa na przedstawienie wartości w sprawozdaniach finansowych, szczególnie w kontekście leasingu i najmu według MSSF16.

Artykuł analizuje te zmiany, wskazując, jak norma ta modyfikuje bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych, podkreślając kluczowe różnice i nowe wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

webinar MSSF - nagranie
MSSF 16

WEBINAR: MSSF 16

Dowiedz się o kluczowych założeniach prezentacji leasingu, najmu i dzierżawy Przyjrzyj się inicjalnej wycenie kontraktu i odkryj praktyczne przykłady kalkulacji. Od zmian w opłatach, przez przedłużenie umowy, aż po aktualizacje stóp dyskontowych. Zobacz nagranie

MSSF 16. Funkcje programu do zarządzania leasingiem

FlexiReporting MSSF16 usprawnia zarządzanie umowami leasingu. Rozwiązanie zapewnia systematyczny i uporządkowany proces rejestracji i wyceny kontraktów długoterminowego korzystania z aktywów. Specjalistyczny moduł oprogramowania implementuje szczegółowe regulacje MSSF16 w zakresie prezentacji w sprawozdaniach finansowych zobowiązań i aktywów z tytułu leasingu. Gotowe do wdrożenia narzędzie dostarcza predefiniowane formularze, raporty i kalkulacje, które zapewniają prawidłową obsługę wszystkich scenariuszy wymaganych przez zapisy MSSF16.

Repozytorium umów leasingu MSSF16

FlexiReporting MSSF16 tworzy centralne repozytorium wszystkich umów leasingu, najmu lub użytkowania wieczystego gruntów. W jednym miejscu zgromadzisz wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego ujęcia i wyceny zobowiązań oraz aktywów z tytułu leasingu w sprawozdaniu finansowym. Czytelne i intuicyjne formularze pozwolą Ci wprowadzić:

  • klasyfikację środka trwałego (grupa aktywów zgodnie z układem raportowania finansowego, przypisanie do jednostki organizacyjnej lub centrum kosztów),
  • podstawowe parametry niezbędne do wyceny umowy (waluta kontraktu, czas trwania kontraktu, warunki wypowiedzenia umowy),
  • harmonogram płatności cyklicznych wynikających z umowy,
  • dodatkowe nakłady konieczne do ujęcia w wycenie środka trwałego w leasingu MSSF16,
  • krańcową stopę procentową oraz stopę dyskonta stosowaną do wyceny zobowiązania MSSF16.

Wycena zobowiązania z tytułu leasingu zgodnie z MSSF16

Oprogramowanie automatycznie generuje pełny harmonogram rozliczenia umowy leasingu zgodnie z MSSF16. Wartość początkowa zobowiązania wyliczana jest na podstawie zdyskontowanych opłat leasingowych. W początkowej wycenie zobowiązania mogą zostać ujęte także pozostałe płatności na rzecz leasingodawcy wnoszone przed rozpoczęciem korzystania z aktywa (opłaty wstępne) oraz kwoty należne w związku z zakończeniem umowy.

 

System zapewnia obsługę dla płatności stałych rat leasingowych w cyklach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych oraz opcję wprowadzania wartości zmiennych. Dodatkowo możliwe jest ustalenie rozliczeń „z góry” oraz „z dołu” co automatycznie przekłada się na model wyliczania zdyskontowanej wartości każdej raty, oraz kosztów odsetek za dany okres.

Prezentacja w bilansie aktywów z tytułu leasingu MSSF16

Moduł rozliczania umów MSSF16 dostarcza kompletnego rozliczenia dla wartości bilansowej środków trwałych w leasingu. Oprogramowanie wyznacza wartość początkową aktywa ujmując w kalkulacji wartość zobowiązania z tytułu leasingu w chwili rozpoczęcia umowy oraz dodatkowe nakłady związane z rozpoczęciem lub zakończeniem korzystania ze składnika aktywów.
Równolegle w każdym okresie sprawozdawczym wyliczany jest odpis amortyzacji dla aktywów użytkowanych na podstawie umów leasingu MSSF16. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych trafia w odpowiednie pozycje bilansu umożliwiając poprawne zaraportowanie wartości netto aktywów w leasingu.

Ujęcie zmian w umowach leasingowych MSSF16

FlexiReporting posiada wbudowane reguły obsługi zmian w umowach leasingu. Oprogramowanie implementuje gotowe schematy rozliczania typowych zmian zakresu leasingu (wydłużenie lub skrócenie czasu trwania umowy, zwiększenie lub zmniejszenie ilości aktywów, zmiana stopy dyskonta). Kalkulacje modelu obsługują automatycznie modyfikacje harmonogramu płatności, dzięki czemu sprawnie poradzisz sobie z rozliczeniem indeksacji czynszów lub wprowadzeniem czasowych obniżek rat leasingowych.
Wszystkie zmiany parametrów umowy przechowywane są w transparentny sposób w repozytorium systemowym. Oprogramowanie przechowuje historię kalkulacji z poprzednich okresów, dzięki czemu w dowolnym momencie można cofnąć się do kalkulacji historycznej lub zobaczyć wpływ zmiany na wartości raportowane w sprawozdaniach finansowych.