FlexiSolutions

Zmiany umowy leasingu zgodnie z IFRS 16

Praktyczne przykłady rozpoznawania zmian w umowie leasingu zgodnie z regulacjami IFRS 16. W jakich przypadkach należy zmodyfikować pierwotną wycenę umowy? Kiedy i w jaki sposób zaprezentować zmianę zakresu leasingu jako nowy kontrakt?
zmiana umowy leasingu

Wpływ modyfikacji warunków umowy leasingu na wycenę zgodnie z MSSF 16

Zmianą zakresu leasingu, w kontekście IFRS 16, nazywamy modyfikację warunków umowy, która wpływa między innymi na czas trwania leasingu, przyznanie dodatkowych praw do użytkowania aktywów lub wysokość opłat wnoszonych przez leasingobiorcę.

Przykładem zmiany umowy leasingu może być zatem:

IFRS 16 jednoznacznie wskazuje, iż w zależności od charakteru zmiany, spółka powinna rozpoznać ją poprzez ponowną wycenę pierwotnej umowy lub potraktowanie zmiany jako nowego leasingu.

Jak rozpoznać zmianę leasingu według IFRS 16?

Istnieją dwa zasadnicze pytania, na które należy odpowiedzieć zanim zostanie podjęta decyzja jak powinna zostać potraktowana zmiana:

Pozytywna odpowiedź na obydwa pytania jest podstawą rozpoznania nowej umowy leasingu. W tym przypadku jednostka dokonuje wyceny nowego aktywa oraz zobowiązania z tytułu leasingu

Koniecznie trzeba zauważyć, iż powyższa zmiana dotyczy wyłącznie zwiększenia zakresu leasingu. W przypadku zmniejszenia zakresu umowy należy zmodyfikować pierwotną umowę.  

Modyfikacja umowy leasingu zgodnie z IFRS 16

W przypadku zmiany leasingu, która nie jest ujmowana jako odrębny leasing – leasingobiorca aktualizuje parametry do ponownej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu w następujący sposób:

1. Wyznaczenie nowej wartości bieżącej zobowiązania z tytułu leasingu poprzez:

     –  wprowadzenie zaktualizowanej opłaty leasingowej do harmonogramu płatności rat leasingowych

     –  zdyskontowanie nowych opłat leasingowych z zastosowaniem stopy procentowej leasingu lub krańcowej stopy procentowej leasingu.

2. Przygotowanie nowego harmonogramu w celu zaktualizowania wartości bieżącej płatności leasingowych.

3. Obliczenie zmiany wartości bieżącej zobowiązania jako różnicy pomiędzy pierwotną wartością bieżącą zobowiązania na moment wprowadzenia zmiany a wyliczoną nową wartością bieżącą.

Zwiększenie zakresu leasingu

Przykłady zwiększenia zakresu leasingu to wynajęcie dodatkowej powierzchni w ramach istniejącej umowy lub wydłużenie okresu leasingu. Przy zwiększeniu zakresu leasingu aktualizacja wyceny zobowiązania następuje poprzez korektę wartości bilansowej składnika aktywów bez wpływu na Rachunek Zysków i Strat.

Przykład ujęcia zwiększenia zakresu leasingu

Kalkulacja wartości zmiany zobowiązania z tytułu leasingu:

Rozliczenie zmiany leasingu w księgach lub w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy:

Zmniejszenie zakresu leasingu

Przykłady zmniejszenia zakresu leasingu to rezygnacja z części powierzchni w ramach istniejącej umowy lub skrócenie okresu leasingu. Zmniejszenie zakresu leasingu następuje także przy wcześniejszym niż zakładano uprzednio wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony. 

W przypadku zmniejszenia leasingu leasingobiorca powinien pomniejszyć wartość bilansową składnika aktywów proporcjonalnie do zmiany zakresu. W ten sposób odzwierciedli częściowe lub całkowite zakończenie leasingu. Różnica pomiędzy dotychczasową i zaktualizowaną wartością bilansową składnika aktywów oraz zobowiązania odnoszona jest na Rachunek Zysków i Strat

Przykład ujęcia proporcjonalnego zmniejszenia zakresu leasingu

Ujęcie proporcjonalne zmniejszenia leasingu na kontach księgi głównej lub w sprawozdaniu finansowym:

Oprogramowanie wspierające kalkulację zmian leasingu zgodnie z IFRS 16

Z myślą o spółkach poszukujących praktycznego rozwiązania wspierającego wycenę umów leasingu IFRS 16 stworzyliśmy w systemie FlexiReporting dedykowany moduł oprogramowania do MSSF 16. Oferowane przez nas rozwiązania wspierają kompleksowo controlling, raportowanie zarządcze oraz raportowanie i konsolidację sprawozdań finansowych.

Oprogramowanie MSSF 16 zapewnia pełne wsparcie dla ewidencji i wyceny umów spełniających kryteria IFRS 16 m.in. umów leasingu, najmu i wieczystego użytkowania gruntów. 

wpływ mssf
MSSF 16

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe

Adopcja MSSF jako standardu rachunkowości wpływa na przedstawienie wartości w sprawozdaniach finansowych, szczególnie w kontekście leasingu i najmu według MSSF16.

Artykuł analizuje te zmiany, wskazując, jak norma ta modyfikuje bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych, podkreślając kluczowe różnice i nowe wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej >
controlling w firmie produkcyjnej
Controlling

WEBINAR: Controlling w firmie produkcyjnej

Poznaj najlepsze praktyki controllingu w firmach produkcyjnych podczas bezpłatnego webinaru. Eksperci branżowi podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc Ci zwiększyć efektywność produkcji i zoptymalizować koszty.

Czytaj więcej >
Budżetowanie w grupie kapitałowej
Budżetowanie

Budżetowanie w Grupie Kapitałowej

Budżetowanie w ramach Grup Kapitałowych jest procesem skomplikowanym, który wymaga uwzględnienia struktury grupy, różnorodności modeli biznesowych poszczególnych spółek, walut, transakcji wewnętrznych i różnic kulturowych.

Wiele firm z tego powodu ogranicza się do planowania na poziomie indywidualnych spółek, pomimo że skonsolidowany budżet jest kluczowy dla efektywnego zarządzania finansami całej Grupy. W artykule eksplorowane są wyzwania związane z budżetowaniem w grupach oraz przedstawiane są najlepsze praktyki w tym obszarze.

Czytaj więcej >
skonsolidowany bilans / system controllingu HR
Konsolidacja

Jak sporządzić skonsolidowany bilans?

Zastanawiasz się, jak skutecznie sporządzić skonsolidowany bilans w swojej firmie? Poznaj nasz praktyczny przewodnik, który krok po kroku prowadzi przez cały proces. Dowiedz się, jakie korekty nałożyć na jednostkowe bilanse spółek podlegających konsolidacji, aby zyskać dokładny i rzetelny obraz finansów całej grupy kapitałowej.

Czytaj więcej >
Korekty konsolidacyjne / kariera
Konsolidacja

Korekty konsolidacyjne – przykłady

Zdobądź konkretne wskazówki i przykłady, które pomogą Ci w efektywnym i precyzyjnym przygotowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zrozum i zastosuj korekty konsolidacyjne w praktyce.

Dowiedz się, jak przeprowadzać korekty kapitałowe, wyłączać rozrachunki wzajemne i eliminować zyski lub straty ujęte w aktywach. Przeczytaj poradnik dla profesjonalistów w dziedzinie finansów i controllingu, zajmujących się tworzeniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej >

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie