FlexiSolutions

Zmiany umowy leasingu zgodnie z IFRS 16

Praktyczne przykłady rozpoznawania zmian w umowie leasingu zgodnie z regulacjami IFRS 16. W jakich przypadkach należy zmodyfikować pierwotną wycenę umowy? Kiedy i w jaki sposób zaprezentować zmianę zakresu leasingu jako nowy kontrakt?
zmiana umowy leasingu

Wpływ modyfikacji warunków umowy leasingu na wycenę zgodnie z MSSF 16

Zmianą zakresu leasingu, w kontekście IFRS 16, nazywamy modyfikację warunków umowy, która wpływa między innymi na czas trwania leasingu, przyznanie dodatkowych praw do użytkowania aktywów lub wysokość opłat wnoszonych przez leasingobiorcę.

Przykładem zmiany umowy leasingu może być zatem:

IFRS 16 jednoznacznie wskazuje, iż w zależności od charakteru zmiany, spółka powinna rozpoznać ją poprzez ponowną wycenę pierwotnej umowy lub potraktowanie zmiany jako nowego leasingu.

Jak rozpoznać zmianę leasingu według IFRS 16?

Istnieją dwa zasadnicze pytania, na które należy odpowiedzieć zanim zostanie podjęta decyzja jak powinna zostać potraktowana zmiana:

Pozytywna odpowiedź na obydwa pytania jest podstawą rozpoznania nowej umowy leasingu. W tym przypadku jednostka dokonuje wyceny nowego aktywa oraz zobowiązania z tytułu leasingu

Koniecznie trzeba zauważyć, iż powyższa zmiana dotyczy wyłącznie zwiększenia zakresu leasingu. W przypadku zmniejszenia zakresu umowy należy zmodyfikować pierwotną umowę.  

Komentarz eksperta

Agnieszka Dziedziela
Agnieszka DziedzielaBiegła rewidentka, Ekspert ds. konsolidacji i sprawozdawczości finansowej we FlexiSolutions
Read More
Jeżeli chodzi o rozpoznanie umowy, to pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, jeżeli mamy do czynienia z umową, to rozpoznać ją i zastanowić się, czy ta umowa nosi znamiona leasingu i czy powinna być rozpoznana zgodnie z MSSF 16.

Musimy się zastanowić, czy ta umowa zakłada, że mamy prawo do kontroli nad użytkowaniem aktywa, które zostaje nam przekazane. Czy faktycznie mamy kontrolę? Czy składniki aktywów można łatwo zidentyfikować? Czy one są wyraźnie określone w umowie? Czy leasingodawca ma znaczące prawo do zastąpienia składnika aktywów? Czy mamy do czynienia z umowami wieloelementowymi i jak wyodrębnić każdy element leasingu, czy ujmujemy go odrębnie? I ewentualnie, jeżeli w kolejnych okresach, czy powinniśmy ponownie dokonać oceny tej umowy, jeżeli ona się zmieniła.

Te kluczowe kryteria, generalnie myślę, że każdy księgowy sobie z nimi poradzi. Ale zastanówcie się Państwo nad procesem tego, jak identyfikować taką umowę. Jeżeli pracujecie w skutkach, tych umów jest bardzo dużo. Księgowy zwykle jest taką osobą, do której raczej wszystko dociera na końcu. A najgorzej jest, kiedy dociera na końcu przy zamknięciu okresu. I wtedy jest stres, dużo pracy, bo okazuje się, że nagle mamy do analizy 5-10 umów i musimy zidentyfikować, czy one powinny być rozpoznane jako leasing zgodnie z MSSF 16.
Zalecam Państwu, to zastanowienie się, jak prawidłowo ułożyć proces, żeby te umowy były odpowiednio wcześniej rozpoznane i przeanalizowane pod kątem tego, czy powinny być leasingiem zgodnie z MSSF 16.

Modyfikacja umowy leasingu zgodnie z IFRS 16

W przypadku zmiany leasingu, która nie jest ujmowana jako odrębny leasing – leasingobiorca aktualizuje parametry do ponownej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu w następujący sposób:

1. Wyznaczenie nowej wartości bieżącej zobowiązania z tytułu leasingu poprzez:

     –  wprowadzenie zaktualizowanej opłaty leasingowej do harmonogramu płatności rat leasingowych

     –  zdyskontowanie nowych opłat leasingowych z zastosowaniem stopy procentowej leasingu lub krańcowej stopy procentowej leasingu.

2. Przygotowanie nowego harmonogramu w celu zaktualizowania wartości bieżącej płatności leasingowych.

3. Obliczenie zmiany wartości bieżącej zobowiązania jako różnicy pomiędzy pierwotną wartością bieżącą zobowiązania na moment wprowadzenia zmiany a wyliczoną nową wartością bieżącą.

Zwiększenie zakresu leasingu

Przykłady zwiększenia zakresu leasingu to wynajęcie dodatkowej powierzchni w ramach istniejącej umowy lub wydłużenie okresu leasingu. Przy zwiększeniu zakresu leasingu aktualizacja wyceny zobowiązania następuje poprzez korektę wartości bilansowej składnika aktywów bez wpływu na Rachunek Zysków i Strat.

Przykład ujęcia zwiększenia zakresu leasingu

Kalkulacja wartości zmiany zobowiązania z tytułu leasingu:

Rozliczenie zmiany leasingu w księgach lub w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy:

Zmniejszenie zakresu leasingu

Przykłady zmniejszenia zakresu leasingu to rezygnacja z części powierzchni w ramach istniejącej umowy lub skrócenie okresu leasingu. Zmniejszenie zakresu leasingu następuje także przy wcześniejszym niż zakładano uprzednio wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony. 

W przypadku zmniejszenia leasingu leasingobiorca powinien pomniejszyć wartość bilansową składnika aktywów proporcjonalnie do zmiany zakresu. W ten sposób odzwierciedli częściowe lub całkowite zakończenie leasingu. Różnica pomiędzy dotychczasową i zaktualizowaną wartością bilansową składnika aktywów oraz zobowiązania odnoszona jest na Rachunek Zysków i Strat

Przykład ujęcia proporcjonalnego zmniejszenia zakresu leasingu

Ujęcie proporcjonalne zmniejszenia leasingu na kontach księgi głównej lub w sprawozdaniu finansowym:

Oprogramowanie wspierające kalkulację zmian leasingu zgodnie z IFRS 16

Z myślą o spółkach poszukujących praktycznego rozwiązania wspierającego wycenę umów leasingu IFRS 16 stworzyliśmy w systemie FlexiReporting dedykowany moduł oprogramowania do MSSF 16. Oferowane przez nas rozwiązania wspierają kompleksowo controlling, raportowanie zarządcze oraz raportowanie i konsolidację sprawozdań finansowych.

Oprogramowanie MSSF 16 zapewnia pełne wsparcie dla ewidencji i wyceny umów spełniających kryteria IFRS 16 m.in. umów leasingu, najmu i wieczystego użytkowania gruntów. 

Zobacz też:

wpływ mssf

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe

Adaptacja MSSF jako standardu rachunkowości wpływa na przedstawienie wartości w sprawozdaniach finansowych, szczególnie w kontekście leasingu i najmu według MSSF16.

Artykuł analizuje te zmiany, wskazując, jak norma ta modyfikuje bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych, podkreślając kluczowe różnice i nowe wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej >
ewidencja leasingu mssf16

Korekty MSSF 16 w sprawozdaniach finansowych

Jak ewidencjonować korekty MSSF16 na potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych? W praktyce, spółka może zdecydować się na jedno z dwóch rozwiązań. Pierwsza opcja to księgowanie leasingu MSSF16 na kontach księgi głównej. Drugim rozwiązaniem jest prowadzenie ewidencji leasingu MSSF16 poza systemem księgowym. Artykuł prezentuje ujęcie dla obu scenariuszy.

Czytaj więcej >
księgowanie MSSF16 / księgowanie najmu

Księgowanie leasingu MSSF 16

W jakich przypadkach należy stosować MSSF 16? Jak prezentować umowy leasingu w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy by zapewnić zgodność raportowania z IFRS 16? Jak wyznaczyć wartość bieżącą aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu?

Czytaj więcej >

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie