Kontrola zarządcza w pionie finansowym

Systemy kontroli zarządczej wspierające menadżerów zespołów księgowych w zarządzaniu ryzykiem oraz zapewnieniu efektywności w procesach finansowo-księgowych.

Systemy kontroli zarządczej dla nowoczesnej księgowości

Rozwiązania przygotowane przez FlexiSolutions zaprojektowane zostały z myślą o potrzebach menadżerów zarządzających zespołami księgowymi. Nasze rozwiązania zapewniają transparentność zamknięcia miesiąca, ograniczają ryzyka sprawozdawczości finansowej i wzmacniają kontrolę menadżerską nad realizacją procesów finansowo-księgowych.

Systemy kontroli zarządczej w pionie finansowo-księgowym oferowane przez FlexiSolutions to:

 • Efektywne planowanie zadań do wykonania w procesie zamknięcia miesiąca.
 • Szczegółowe instrukcje dla poszczególnych zadań i czynności kontrolnych.
 • Możliwość kontrolowania bieżącego stanu procesu oraz statusu zamknięcia ksiąg rachunkowych.
 • Dedykowane procesy kontroli sald bilansowych ograniczające ryzyko raportowania nieprawidłowych danych.
 • Monitorowanie przebiegu procesu oraz wczesna identyfikacja pojawiających się ryzyk i opóźnień.
 • Kontrola efektywności pracy poszczególnych pracowników.

Kontrola terminowości zamknięcia miesiąca

 • Harmonogram zawierający dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań.
 • Zależności pomiędzy zadaniami wynikające z przepływu informacji w procesie.
 • Indywidualne listy zadań i zakresy odpowiedzialności poszczególnych pracowników.
 • Rejestracja rzeczywistych dat ukończenia każdego z zadań.
 • Automatyczne powiadomienia o opóźnieniach.
 • Możliwość raportowania i monitorowania wskaźników terminowości dla każdego z pracowników.

Kontrola kompletności i poprawności zamknięcia miesiąca

 • Szczegółowe instrukcje dla wszystkich zadań w procesie.
 • Formalne potwierdzenia i akceptacje wykonania zadań przez pracowników.
 • Dokumentowanie realizacji zadań za pomocą załączników i komentarzy.
 • Aktualna informacja na temat stopnia postępu prac.


Zarządzanie ryzykiem w procesach finansowo-księgowych

FlexiReconciliation pozwala ograniczyć ryzyko raportowania nieprawidłowych wyników finansowych.

Systematyczna weryfikacja kont bilansowych stanowi istotny element zarządzania ryzykiem w odniesieniu do potencjalnych błędów księgowych i problemów wynikających z nieefektywnego przepływu dokumentów i informacji w firmie.

Wdrożenie FlexiReconciliation pozwala na usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem w pionie finansowym.

Formalizacja procesu accounts reconciliation uszczelnia system kontroli menadżerskiej w zakresie przestrzegania procedur księgowych i zapewnia skuteczne narzędzia pozwalające na monitorowanie i egzekwowanie wykonania niezbędnych czynności sprawdzających w procesach sprawozdawczości finansowej.

Proces uzgodnienia sald bilansowych stanowi integralny element systemu kontroli wewnętrznych w firmie.

Sprawdzenie poprawności sald na kontach księgi głównej wykonywane po zakończeniu miesiąca to niezwykle efektywna kontrola detekcyjna, pozwalająca upewnić się, iż prezentowane wyniki finansowe są zgodne ze stanem faktycznym i zostały sporządzone zgodnie z polityką rachunkowości spółki.


Chcesz sprawdzić wszystkie zalety i odkryć korzyści płynące z wdrożenia rozwiązań FlexiSolutions?