FlexiSolutions

controlling sprzedaży - kontrola zarządcza/ zastosowania

Intercompany reconciliation

FlexiReporting skutecznie optymalizuje proces uzgadniania transakcji wewnątrzgrupowych.

Zautomatyzuj uzgodnienia wewnątrzgrupowe, by zapewnić spójność i kompletność eliminowania transakcji intercompany.

Korzyści z wdrożenia uzgodnienia sald

FlexiReporting wprowadza nową jakość do konsolidacji i raportowania grupowego, dostarczając klarowności i pewności na każdym kroku przygotowania uzgodnienia wewnątrzgrupowego.

Dzięki naszemu rozwiązaniu zyskujesz pełną automatyzację i transparentność eliminacji rozliczeń pomiędzy jednostkami zależnymi.

Oprogramowanie wspiera zarówno comiesięczny cykl raportowania jak i przygotowanie kwartalnych czy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Znacznie szybciej zidentyfikujesz i wyjaśnisz wszelkie różnice wynikające z rozrachunków wewnątrzgrupowych wykazanych przez Spółki zależne.

Stanowi również solidną dokumentację audytową, potwierdzającą dokładność i spójność danych.

Zapomnij o żmudnym ręcznym wyjaśnianiu rozbieżności sald wewnątrzgrupowych. FlexiReporting podnosi jakość raportowania finansowego, gwarantując stabilność i powtarzalność procesów.

Stworzysz fundamenty pod nowoczesny Pion Finansowo-Księgowy, który będzie współgrał z Twoimi ambicjami rozwojowymi.

Dodatkowo, nasze narzędzie oferuje CFO elastyczność w skalowaniu procesów sprawozdawczych. Bez konieczności zwiększania zatrudnienia czy inwestowania w dodatkowe zasoby, możesz swobodnie adaptować się do nowych wyzwań, takich jak akwizycje nowych spółek czy intensyfikacja aktywności w transakcjach intercompany.

raportowanie - kontrola zarządcza
BI

Jakie firmy potrzebują systemu do uzgodnień intercompany?

Oprogramowanie jest stworzone dla Grup Kapitałowych oraz niezależnych jednostek biznesowych. Jest to kluczowe narzędzie dla organizacji posiadających wiele autonomicznych jednostek, które regularnie angażują się w różnorodne transakcje wewnątrzgrupowe.

Skuteczność implementacji tego systemu wzrasta wraz z liczbą jednostek podlegających konsolidacji, rozległością geograficzną oraz złożonością struktury organizacyjnej.

FlexiReporting doskonale spełnia swoją rolę w Grupach posiadających Spółki zagraniczne, które korzystają z różnych systemów finansowo-księgowych. Jest także niezastąpionym wsparciem dla organizacji prowadzących zdecentralizowaną wymianę towarów i usług, gdzie jednostki powiązane współpracują bezpośrednio, omijając centralną spółkę macierzystą.

Uzgodnienie intercompany a sprawozdawczość finansowa

Uzgodnienie sald wewnątrzgrupowych odgrywa kluczową rolę w procesie sprawozdawczości grup kapitałowych. Podczas tworzenia sprawozdań skonsolidowanych niezbędne jest właściwe uwzględnienie sald i rozrachunków wewnątrzgrupowych, co z kolei wymaga dokładnego potwierdzenia ich zgodności przez wszystkie zaangażowane spółki. Ewentualne niedociągnięcia w tym obszarze mogą wpłynąć na dokładność prezentowanych wyników finansowych Grupy.

Dzięki FlexiReporting możesz wpleść proces uzgodnienia intercompany w regularny cykl miesięcznego raportowania. Bieżące rozpoznawanie i wyjaśnianie różnic umożliwia szybką korektę wszelkich nieścisłości, czy to w lokalnych dokumentach księgowych spółki, czy w skonsolidowanych raportach Grupy.

Korzystając z systemu, znacząco zmniejszasz czas oraz presję związaną z uzgodnieniem dużej liczby transakcji w ramach standardowych okresów sprawozdawczych.

controlling sprzedaży / zastosowania
controlling finansowy

Jak przebiega uzgodnienie kont wewnątrzgrupowych?

Import nierozliczonych dokumentów wewnątrzgrupowych z systemów księgowych spółek

System automatyzuje przetwarzanie danych transakcyjnych rejestrowanych w ewidencji finansowo-księgowej spółek wchodzących w skład Grupy.
W comiesięcznym procesie uzgodnienia intercompany do systemu są importowane otwarte salda należności i zobowiązań jako szczegóły z odpowiednich modułów rozrachunkowych. Import danych odbywa się w pełni automatycznie za pomocą odpowiednich interfejsów.
Przy mniejszych spółkach lub zamkniętych systemach ERP, lub outsourcingu procesów księgowych, możemy zaimportować odpowiednie dane w postaci tabel Excel.

Przypisanie dokumentów do typów transakcji gospodarczych

Dane jednostkowe przypisywane są do odpowiednich kategorii transakcji zgodnie z mapowaniem lokalnych planów kont.
System pozwala elastycznie definiować typy transakcji, tak by w procesie uzgodnienia operować kategoriami zbieżnymi z procesami biznesowymi realizowanymi wewnątrz grupy oraz zachować spójność z układami raportowania finansowego Grupy.

Obustronne łączenie dokumentów i identyfikacja różnic kursowych

W ramach danej kategorii, partnerów (sprzedający – kupujący) oraz waluty operacji system automatycznie łączy dokumenty w transakcje. Korzysta przy tym z definiowanych reguł wyszukujących zgodności pól takich jak numer, data czy wartość dokumentu.
Dopasowane transakcje są uzgadniane na poziomie wartości nierozliczonych sald w walucie sprawozdawczej grupy – system automatycznie wykrywa różnice kursowe (rozbieżność sald walucie raportowej przy jednoczesnym bilansowaniu się wartości w walucie transakcji) oraz generuje odpowiednie wpisy w dzienniku uzgodnieniowym.

Eksperckie wyjaśnienie pozostałych różnic

W ten sposób w sposób w pełni zautomatyzowany uzgadnianych jest przeciętnie 90-95% wszystkich transakcji wewnątrzgrupowych.
Po ich odfiltrowaniu pozostają pojedyncze pozycje wymagające zaangażowania lokalnych służb księgowych i kontrolerów na poziomie Grupy.
System wspiera ich wyjaśnienie poprzez rejestrację korekt wskazujących przyczynę różnic takie jak dokumenty i dostawy w drodze, nierozliczone płatności, niespójność dekretacji, jednostronna kompensata sald.
Zidentyfikowane różnice mogą być odpowiednio ujęte w wyłączeniach konsolidacyjnych na poziomie sprawozdania finansowego lub wykorzystane do skorygowania błędów w księgach lokalnych spółek.
controlling sprzedaży / zastosowania

Dlaczego warto wybrać FlexiReporting?

Predefiniowany proces

Wykorzystaj ekspercki konw-how zaszyty w systemie
Dzięki predefiniowanym funkcjonalnościom dostosowanym do potrzeb lokalnych i grupowych platforma umożliwia efektywne przetwarzanie dużej ilości dokumentów.
Wdrożenie procesu to gotowe i skutecznie narzędzie, które zapewnia pełną kontrolę nad operacjami finansowymi.

Realne korzyści

Popraw jakość i ogranicz pracochłonność
Narzędzie doskonale sprawdza się w dużych i złożonych organizacjach. Wiele spółek, procesy o zdecentralizowanej strukturze, różne systemy ERP - nasze rozwiązanie skutecznie rozwiązuje wyzwania związane z uzgadnianiem sald i rozrachunków.
Zyskaj precyzyjną kontrolę i odciąż zespół finansowy.

Skalowalność

wykorzystaj pełne możliwości systemu
Wdrożenie jednego modułu otwiera drogę do optymalizacji kolejnych procesów w zintegrowanym, elastycznym środowisku. Kompletny ekosystem narzędzi wspiera procesy raportowania, konsolidacji, budżetowania czy prognozowania.

Łatwość wdrożenia

Elastyczne rozwiązanie gotowe do uruchomienia w 4 tygodnie
Nasze rozwiązanie umożliwia szybką i bezproblemową implementację przy niewielkim zaangażowaniu działu IT. W 4 tygodnie wdrażamy reguły uzgodnień, opracowujemy procesy pozyskiwania danych, szykujemy instrukcje stanowiskowe i przeprowadzamy szkolenie.

Zaawansowany system do uzgodnienia transakcji,  dopasowany do Twoich potrzeb.
Z FlexiReporting, intercompany matching staje się proste i efektywne.