FlexiSolutions

controlling personalny / Business Intelligence

Księgowanie MSSF 16: Leasing i najem

Księgowi często zastanawiają się, jak zbudować skuteczny proces księgowania MSSF 16? Czy odpowiednie oprogramowanie mogłoby zoptymalizować zarządzanie umowami i wyceną MSSF 16?
Poniżej prezentujemy, jak w 6 krokach FlexiReporting może zautomatyzować proces zarządzania umowami leasingu, najmu i użytkowania wieczystego oraz zapewnić poprawność i spójność wycen i dekretacji związanych z zastosowaniem standardu w odniesieniu do wszystkich umów długoterminowego korzystania z aktywów.

1. Centralne repozytorium umów wycenianych według MSSF16

System centralizuje wszystkie umowy MSSF 16, tworząc jednolitą bazę dla leasingów, najmu, dzierżaw i użytkowania wieczystego gruntów.

W rejestrze umów FlexiReporting efektywnie zarządzisz umowami MSSF 16:

 • Przypisanie umowy do odpowiedniej spółki, jednostki organizacyjnej lub projektu, co umożliwi precyzyjne rozliczenie kosztów MSSF 16,
 • Klasyfikacja i numeracja aktywów zgodna z polityką firmy i ewidencją środków trwałych,
 • Szczegóły umowy, takie jak data zawarcia, oznaczenie, informacje o wynajmującym lub leasingodawcy,
 • Data rozpoczęcia umowy i rozpoznania zobowiązania według MSSF 16,
 • Personalizacja pól do analiz i raportowania według indywidualnych potrzeb.
MSSF 16 FlexiReporting
Spójne repozytorium wszystkich umów

2. Elastyczne zarządzanie harmonogramem płatności i parametrami wyceny MSSF 16.

MSSF16 FlexiReporting / Księgowanie MSSF 16
Zarządzanie parametrami niezbędnymi do poprawnej wyceny umowy

FlexiReporting radzi sobie ze złożonymi przypadkami MSSF 16.

 

 • Możliwość ustawienia inicjalnych parametrów wyceny dla każdej umowy: harmonogram płatności, stopa dyskonta, data zakończenia.
 • Modyfikacja parametrów w każdym momencie umowy, co prowadzi do ponownej wyceny aktywów i zobowiązań.
 • Łączenie płatności cyklicznych z jednorazowymi dla tworzenia spójnych harmonogramów płatności.
 • Rejestrowanie transakcji wpływających na wycenę zobowiązań, w tym stałe płatności, przerwy czynszowe, zachęty finansowe.
 • Uwzględnianie wydatków nieujmowanych w wartości zobowiązania, ale wliczanych do wartości brutto aktywa, jak płatności początkowe i koszty demontażu.
 • Obsługa umów w walutach obcych, z automatycznym przeliczeniem płatności według aktualnych kursów wymiany.

3. Wbudowany schemat raportowania MSSF 16 dla każdej umowy

FlexiReporting przetwarza harmonogram MSSF 16 dla wszystkich umów codziennie, zapewniając dokładne wyliczenia dla bieżącego okresu i przewidywania sald do końca umowy.

 

System skutecznie zarządza dużymi ilościami danych, umożliwiając łatwe odtworzenie historii kalkulacji na każdy dzień bilansowy za pomocą raportów systemowych.

 

Zaawansowane algorytmy FlexiReporting umożliwiają wydajne przetwarzanie danych, co czyni system idealnym do obsługi nawet masowej skali umów. Comiesięczna analiza danych dla setek umów w ciągu trzech lat generuje imponującą ilość miliona rekordów, podkreślając tym samym skalowalność i moc obliczeniową w porównaniu do ograniczeń narzędzi takich jak MS Excel.

MSSF 16 FlexiReporting / Księgowanie MSSF 16
Kalkulacja harmonogramu rozliczeń dla każdej umowy

4. Raporty prezentujące rozliczanie zmian w umowach wycenianych wg MSSF 16

Co sprawia największe trudności w stosowaniu MSSF 16? Nasze doświadczenie wskazuje, że nie jest to obowiązek określenia początkowej wartości zobowiązania i aktywa związanych z wynajmem, czy konieczność skutecznego rozliczenia tych kwot w czasie. Głównym źródłem problemów są zazwyczaj zmiany w umowach, które wymagają odpowiedniego dostosowania i rozliczenia zgodnie z przepisami standardu.

Wybierając FlexiReporting zyskujesz narzędzie, które sprawnie przeprowadzi Cię przez prawidłowe wprowadzenie i wycenę zmian w umowie. To szczególnie istotne, ponieważ takie zmiany mogą być dość liczne i skomplikowane.

MSSF16 FlexiReporting / Księgowanie MSSF 16
Spójne obliczenia i raportowanie dla wszystkich umów

 Oto kilka przykładowych scenariuszy, które będziesz mógł poprawnie rozliczyć:

 • Aktualizacja harmonogramu płatności (np. indeksacja opłaty z tytułu czynszu).
 • Aktualizacja harmonogramu płatności wynikającego ze zmiany kursów FX dla umów rozliczanych w walucie innej niż waluta spółki.
 • Zmniejszenie zakresu leasingu (skrócenie czasu trwania umowy lub ograniczenie powierzchni najmu, lub dzierżawy).
 • Zwiększenie zakresu leasingu (wydłużenie czasu trwania umowy lub wynajem dodatkowej powierzchni).
 • Wcześniejsze zakończenie umowy.
 • Zmiana założeń dla czasu trwania umów na czas nieokreślonych (przekładająca się na zwiększenie lub zmniejszenie zakresu leasingu).
 • Zmiana stopy dyskonta wynikająca z rewizji warunków makroekonomicznych, czasu trwania umowy czy ratingu kredytowego spółki.

5. Kompletny zestaw linii raportowych do prezentacji w sprawozdaniach finansowych

FlexiReporting wylicza ponad 50 miar finansowych związanych z prezentacją umów leasingu i najmu zgodnie z MSSF 16. Raporty dostępne w systemie prezentują wszystkie informacje niezbędne do poprawnego przygotowania sprawozdań finansowych i not objaśniających zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Jakie informacje znajdziesz na raportach?

 • Tabela ruchów dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w leasingu.
 • Podział zobowiązania z leasingu na część krótko- i długo-terminową wraz z możliwością budowy własnych przedziałów terminów zapadalności zobowiązania.
 • Szczegółowe informacje zwiększeniach i zmniejszeniach wartości zobowiązania (nowe zobowiązania, naliczenie odsetek, spłata rat leasingowych, aktualizacja wyceny w wyniku zmiany harmonogramu płatności, zmiany stopy dyskonta oraz kursów FX).
 • Rozbicie wartości zobowiązania na płatności nominalne pomniejszone o dyskonto przyszłych odsetek.
 • Wpływ zastosowania MSSF 16 na wynik finansowy (koszty amortyzacji, naliczone odsetki, rozliczenie zmniejszenia zakresu leasingu lub wcześniejszego zakończenia umowy, różnice kursowe FX, wycofanie opłat leasingowych).
 • Podział płatności leasingowych na część kapitałową i odsetkową.
MSSF16 FlexiReporting / Księgowanie MSSF 16
Kompletny zestaw linii raportowych do prezentacji w sprawozdaniach finansowych

Co więcej, informacje te będziesz mógł prezentować i analizować dla pojedynczej umowy lub zbiorczo w podziale na kategorie aktywów, spółki, jednostki organizacyjne czy projekty.

6. Przygotowanie Poleceń Księgowania (PK) zgodnie z planem kont spółki

FlexiReporting automatyzuje procesy związane z MSSF 16 od początku do końca! Dlatego system pomoże Ci przygotować dane do zaksięgowania wyceny MSSF 16. Wbudowany mechanizm generowania Polecenia Księgowania pozwala bez żadnego wysiłku uzyskać gotowy dekret.

MSSF16 FlexiReporting - polecenie księgowania / Księgowanie MSSF 16
Możliwość wygenerowania Poleceń Księgowania (PK) zgodnie z planem kont spółki

Mechanizm dekretacji MSSF 16 w systemie umożliwia łatwe powiązanie odpowiednich pozycji raportowych z zakładowym planem kont Twojej spółki. Dzięki oprogramowaniu możesz tworzyć różnorodne schematy dekretacji, co znacznie ułatwia automatyzację procesu księgowania MSSF 16 nie tylko dla jednej spółki, ale również dla całej Grupy Kapitałowej, nawet w przypadku, gdy spółki posiadają różne systemy finansowo-księgowe i plany kont.

Oprogramowanie FlexiReporting umożliwia księgowanie kosztów MSSF 16 w podziale na centra kosztowe czy projekty.  Rozwiązanie jest kompatybilne ze wszystkimi systemami finansowo-księgowymi. Potrafi przygotować dekretację na kontach w układzie syntetyka-analityka oraz zapewnić poprawne zamknięcie kręgu kosztów przy księgowaniach na kontach segmentu „4” oraz „5”. Równocześnie FlexiReporting potrafi wygenerować schemat księgowania dla systemów używających wielowymiarowego planu kont (konto, rodzaj, jednostka, mpk, projekt, itd.).

Co więcej, rozwiązanie jest gotowe, by wesprzeć Cię w księgowaniu leasingu z dowolną częstotliwością (co miesiąc, kwartalnie, raz do roku) oraz umożliwia generowanie dekretacji dla zwiększeń i zmniejszeń (księgowanie przyrostowe) oraz sald (wycofanie poprzedniego dekretu i zaksięgowanie nowej wyceny).

Kluczowe korzyści systemu FlexiReporting

Podsumowując, korzyści płynące z wykorzystania oprogramowania FlexiReporting do automatyzacji procesu księgowania zgodnie z MSSF 16 obejmują: centralizację umów, elastyczne zarządzanie harmonogramami płatności, generowanie raportów MSSF 16, rozliczanie zmian w umowach, przygotowywanie kompletnych zestawień do sprawozdań finansowych oraz automatyzację dekretacji.

 • Centralne repozytorium umów: zawiera wszystkie umowy MSSF 16 w jednym miejscu, ułatwiając zarządzanie nimi i ewidencjonowanie.
 • Elastyczne zarządzanie płatnościami: umożliwia konfigurację harmonogramów płatności, uwzględnianie różnych typów płatności i dostosowywanie parametrów wyceny.
 • Raporty MSSF 16: generuje szczegółowe raporty na temat umów, w tym rozliczenia zmian i wpływu na wynik finansowy.
 • Automatyzacja dekretacji: przygotowuje dekrety księgowe zgodne z planem kont i systemem finansowo-księgowym.

 

FlexiReporting pomaga firmom wyeliminować błędy i oszczędzić czas w procesie księgowania MSSF 16, zapewniając jednocześnie zgodność z wymogami standardu.

Poznaj możliwości zaawansowanego rozwiązania do księgowania MSSF 16.