FlexiSolutions

Korekty MSSF 16 w sprawozdaniach finansowych

Jak ewidencjonować korekty MSSF16 na potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych? W praktyce, spółka może zdecydować się na jedno z dwóch rozwiązań. Pierwsza opcja to księgowanie leasingu MSSF16 na kontach księgi głównej. Drugim rozwiązaniem jest prowadzenie ewidencji leasingu MSSF16 poza systemem księgowym. Artykuł prezentuje ujęcie dla obu scenariuszy.
ewidencja leasingu mssf16

Kiedy występuje zmiana zakresu leasingu?

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej regulują zasady przygotowania sprawozdań finansowych. Co do zasady MSSF nie narzuca sposobu prowadzenia dokumentacji księgowej. Jednostka sporządzająca sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF może prowadzić księgi obrachunkowe według polskiego prawa bilansowego. Przy takim podejściu konieczne jest jednak wprowadzenie odpowiednich korekt w trakcie przygotowania sprawozdań finansowych.

Ewidencja leasingu MSSF16 w na kontach księgi głównej

W tym scenariuszu spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Wycena i księgowanie aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu jest odpowiednio ujmowane na kontach księgi głównej. 

Oznacza to, iż struktura i analityka zakładowego planu kont jednostki powinna zostać dopasowana do wymogów raportowania zgodnie z MSSF16. Wycena i księgowanie leasingu odbywa się w ramach procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dzięki temu w procesie przygotowania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF jednostka może opierać się bezpośrednio na Zestawieniu Obrotów i Sald.

W praktyce księgowanie leasingu MSSF16 i tak wymaga dodatkowej ewidencji umów. W skali kilkunastu lub więcej kontraktów leasingowych tworzenie kont analitycznych dla każdej umowy może być problematyczne. Z drugiej strony ewidencja leasingu na kontach syntetycznych nie zapewnia wymaganej informacji audytowej. Weryfikacja poprawności ujęcia leasingu MSSF16 wymaga szczegółowej kalkulacji dla każdej umowy.
Z tego względu jednostka zobowiązana jest do przygotowania harmonogramów rozliczenia leasingu (w postaci arkusza Excel lub z użyciem specjalnego oprogramowania do MSSF16), które pozwoli na analizę i weryfikację poprawności wyceny przez biegłego rewidenta.

Prowadzenie ewidencji leasingu MSSF16 poza systemem księgowym

Część firm wycenia leasing zgodnie z MSSF16 na etapie przygotowania jednostkowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Przy takim podejściu dokumentacja księgowa prowadzona jest zgodnie z lokalnymi standardami rachunkowości. W ten sposób funkcjonuje wiele polskich spółek. Dla przykładu problem może dotykać Grupy Kapitałowe, które przygotowują skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF. Często zdarza się bowiem, że one same bądź jednostki zależne prowadzą księgi obrachunkowe zgodnie z regulacjami Ustawy o rachunkowości.

Spółka, by przygotować pakiet na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR/MSSF musi wprowadzić odpowiednie korekty dotyczące leasingu do danych pochodzących z ewidencji finansowo-księgowej. 

Przy takim podejściu istotnego znaczenia nabiera narzędzie zapewniające prawidłową ewidencję korekt leasingu MSSF16. Specjalizowane oprogramowanie automatyzuje wycenę aktywa i zobowiązania, sprawne wygenerowanie harmonogramów dla umów podlegających ujęciu zgodnie z MSSF16 oraz ich aktualizację, śledzenie nowych umów dla okresu sprawozdawczego. Raporty generowane przez system zapewniają odpowiednią dokumentację audytową, dzięki której możliwe jest zweryfikowanie poprawności prezentacji umów leasingowych.

Kalkulacje MSSF16 a raportowanie zarządcze

W przypadku stosowania MSSF16 wyłącznie na potrzeby przygotowania obligatoryjnych sprawozdań finansowych zespół księgowy jest w stanie poradzić sobie bez dedykowanych narzędzi. Choć zadania związane z wyceną aktywów i zobowiązań oraz rekalkulacją zmian w umowach leasingu stanowią dodatkowe obciążenie dla księgowych, to jednak wysiłek wykonywany w procesie zamknięcia roku może zostać zaabsorbowany przez obecny zespół.

Potrzeba automatyzacji raportowania MSSF16 staje się bardziej istotna, gdy pojawia się konieczność poprawnej ewidencji leasingu MSSF16 na potrzeby raportów zarządczych. W takim przypadku rozwiązanie systemowe, który zagwarantuje szybkość i poprawność kalkulacji istotnie usprawni pracę księgowych. W przypadku modułu MSSF16 implementowanego za pomocą platformy FlexiReporting standardem jest wsparcie dla automatycznego transferu korekt do sprawozdań finansowych lub raportów zarządczych. Równolegle możliwa jest konfiguracja mechanizmów generowania księgowań leasingu MSSF16 zgodnie ze strukturą zakładowego planu kont spółki oraz specyficznymi wymaganiami systemu finansowo-księgowego. 

wpływ mssf
MSSF 16

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe

Adopcja MSSF jako standardu rachunkowości wpływa na przedstawienie wartości w sprawozdaniach finansowych, szczególnie w kontekście leasingu i najmu według MSSF16.

Artykuł analizuje te zmiany, wskazując, jak norma ta modyfikuje bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych, podkreślając kluczowe różnice i nowe wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej >
controlling w firmie produkcyjnej
Controlling

WEBINAR: Controlling w firmie produkcyjnej

Poznaj najlepsze praktyki controllingu w firmach produkcyjnych podczas bezpłatnego webinaru. Eksperci branżowi podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc Ci zwiększyć efektywność produkcji i zoptymalizować koszty.

Czytaj więcej >
Budżetowanie w grupie kapitałowej
Budżetowanie

Budżetowanie w Grupie Kapitałowej

Budżetowanie w ramach Grup Kapitałowych jest procesem skomplikowanym, który wymaga uwzględnienia struktury grupy, różnorodności modeli biznesowych poszczególnych spółek, walut, transakcji wewnętrznych i różnic kulturowych.

Wiele firm z tego powodu ogranicza się do planowania na poziomie indywidualnych spółek, pomimo że skonsolidowany budżet jest kluczowy dla efektywnego zarządzania finansami całej Grupy. W artykule eksplorowane są wyzwania związane z budżetowaniem w grupach oraz przedstawiane są najlepsze praktyki w tym obszarze.

Czytaj więcej >
skonsolidowany bilans / system controllingu HR
Konsolidacja

Jak sporządzić skonsolidowany bilans?

Zastanawiasz się, jak skutecznie sporządzić skonsolidowany bilans w swojej firmie? Poznaj nasz praktyczny przewodnik, który krok po kroku prowadzi przez cały proces. Dowiedz się, jakie korekty nałożyć na jednostkowe bilanse spółek podlegających konsolidacji, aby zyskać dokładny i rzetelny obraz finansów całej grupy kapitałowej.

Czytaj więcej >
Korekty konsolidacyjne / kariera
Konsolidacja

Korekty konsolidacyjne – przykłady

Zdobądź konkretne wskazówki i przykłady, które pomogą Ci w efektywnym i precyzyjnym przygotowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zrozum i zastosuj korekty konsolidacyjne w praktyce.

Dowiedz się, jak przeprowadzać korekty kapitałowe, wyłączać rozrachunki wzajemne i eliminować zyski lub straty ujęte w aktywach. Przeczytaj poradnik dla profesjonalistów w dziedzinie finansów i controllingu, zajmujących się tworzeniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej >

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie