FlexiSolutions

Planowanie i budżetowanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwie

Przygotowanie budżetu kosztów pracy wymaga uwzględnienia wszystkich składników wpływających na łączne koszty pracodawcy związane z wynagrodzeniami. Punktem wyjścia jest oczywiście plan zatrudnienia i budżet wynagrodzeń - każdemu pracownikowi należy się pensja zgodnie z umową. Jednak zwyczajowo pod pojęciem budżetu wynagrodzeń kryje się zdecydowanie więcej niż zasadnicze uposażenie pracownika.
Planowanie wynagrodzeń

Całkowity koszt pracodawcy związany z wynagrodzeniami – jakie składniki ująć w budżecie?

Proces budżetowania lub prognozowania HR angażuje znaczną część organizacji. Uczestniczą w nim menedżerowie centrów odpowiedzialności, analitycy HR oraz przedstawiciele controllingu. Ostatecznym rezultatem budżetowania wynagrodzeń jest plan zatrudnienia oraz budżet wynagrodzeń. Plan zatrudnienia zawiera informację ilu i jakich pracowników firma zamierza zatrudniać w poszczególnych komórkach organizacyjnych w najbliższych miesiącach. Z kolei budżet wynagrodzeń to wyrażony kwotowo plan całkowitych kosztów przedsiębiorstwa związanych z pracownikami.
Projektując strukturę linii planistycznych w modelu budżetowania HR musimy uwzględnić i odwzorować wszystkie istotne składniki płacowe. Planowanie kosztów osobowych powinno obejmować całość wypłacanych wynagrodzeń oraz kosztów pozostających po stronie pracodawcy. Model planistyczny powinien uwzględniać zobowiązania wynikające z zapisów kodeksu pracy oraz regulaminów i porozumień wewnątrzzakładowych.

Tworząc model planowania wynagrodzeń ujmiemy w nim między innymi:

Wynagrodzenia należne pracownikom zgodnie z warunkami umowy lub medianą widełek dla danego stanowiska w przypadku wakatów i nowych etatów.

Zmienne elementy wynagrodzenia planowane na podstawie regulaminów wynagradzania oraz warunków i schematów premii motywacyjnych właściwych dla danego stanowiska.

Planowane w przypadku, gdy w firmie występują one w wymiarze uzasadniającym ich planowanie w budżecie wynagrodzeń lub regulamin wynagradzania przewiduje wypłatę ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych.

Elementy specyficzne dla branży, firmy lub poszczególnych stanowisk. W tej kategorii zawiera się między innymi dodatek za wysługę lat, dodatek za pranie lub ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych. 

Wszystkie inne składniki wynagrodzeń wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa i przyjętych wewnętrznie zasad wynagradzania i premiowania nie ujęte we wcześniejszych punktach.

Tak skonstruowany kompletny plan wynagrodzeń pozwala na planowanie całkowitego budżetu kosztów pracy. Elementy wynagrodzenia brutto pracownika stanowią podstawę dla wyliczenia obciążeń kosztów pracodawcy z tytułu składek ZUS czy uczestnictwa pracowników w PPK.

Tworzenie planu wynagrodzeń – jak system IT może usprawnić proces

Typowym narzędziem planowania wynagrodzeń jest arkusz Excel. Również w dużych firmach analitycy i specjaliści z działów kadr i płac budują modele budżetowe z wykorzystaniem formuł arkusza kalkulacyjnego. Różne wymiary planowania (pracownicy, jednostki organizacyjne, miesiące, składniki wynagrodzeń) sprawiają, że pliki są duże i trudne w utrzymaniu. W takiej architekturze największym problemem jest nie tyle przygotowanie pierwszej wersji planu, ile późniejsza aktualizacja budżetu wynagrodzeń. 

Wyzwaniem jest również utrzymanie spójności i poprawności danych i formuł przy zmieniających się założeniach co do obsadzania wakatów, uruchamiania nowych etatów, awansów czy przesunięć pracowników pomiędzy jednostkami. Tymczasem poprawność modelu jest niezbędna do prawidłowej kalkulacji powiązanych składników – premii, godzin nadliczbowych, dodatków, ZUS. Bardzo często praca z takim plikiem budżetowym postrzegana jest jako „chodzenie po linie”. Drobny błąd w kopiowaniu formuły lub usuwaniu wierszy może zepsuć cały model, lub doprowadzić do raportowania nieprawidłowych wartości w planie wynagrodzeń firmy.

Problemy te sprawiają, że coraz większą popularnością cieszą się specjalistyczne systemy do budżetowania HR. Wspierają one analityków i specjalistów, odpowiedzialnych za finalne złożenie budżetu wynagrodzeń, w komunikacji z menedżerami jednostek biznesowych oraz automatyzują kalkulacje dla wszystkich ujętych w modelu składników wynagrodzenia.

 

Systemy do budżetowania pozwalają w łatwy i intuicyjny sposób tworzyć alternatywne wersje planu kosztów HR. Wdrożenie systemu jest naturalnym etapem cyfrowej transformacji procesów wspierających w przedsiębiorstwach. Odpowiednie rozwiązanie, umiejętnie dopasowane do struktur i potrzeb danej firmy, umożliwia skuteczną realizację procesów budżetowania i prognozowania HR. System efektywnie wspiera procesy w zmieniającej się organizacji, bez konieczności tworzenia nowych stanowisk i etatów w dziale administracji kadrowo-płacowej.

wpływ mssf
MSSF 16

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe

Adopcja MSSF jako standardu rachunkowości wpływa na przedstawienie wartości w sprawozdaniach finansowych, szczególnie w kontekście leasingu i najmu według MSSF16.

Artykuł analizuje te zmiany, wskazując, jak norma ta modyfikuje bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych, podkreślając kluczowe różnice i nowe wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej >
controlling w firmie produkcyjnej
Controlling

WEBINAR: Controlling w firmie produkcyjnej

Poznaj najlepsze praktyki controllingu w firmach produkcyjnych podczas bezpłatnego webinaru. Eksperci branżowi podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc Ci zwiększyć efektywność produkcji i zoptymalizować koszty.

Czytaj więcej >
Budżetowanie w grupie kapitałowej
Budżetowanie

Budżetowanie w Grupie Kapitałowej

Budżetowanie w ramach Grup Kapitałowych jest procesem skomplikowanym, który wymaga uwzględnienia struktury grupy, różnorodności modeli biznesowych poszczególnych spółek, walut, transakcji wewnętrznych i różnic kulturowych.

Wiele firm z tego powodu ogranicza się do planowania na poziomie indywidualnych spółek, pomimo że skonsolidowany budżet jest kluczowy dla efektywnego zarządzania finansami całej Grupy. W artykule eksplorowane są wyzwania związane z budżetowaniem w grupach oraz przedstawiane są najlepsze praktyki w tym obszarze.

Czytaj więcej >
skonsolidowany bilans / system controllingu HR
Konsolidacja

Jak sporządzić skonsolidowany bilans?

Zastanawiasz się, jak skutecznie sporządzić skonsolidowany bilans w swojej firmie? Poznaj nasz praktyczny przewodnik, który krok po kroku prowadzi przez cały proces. Dowiedz się, jakie korekty nałożyć na jednostkowe bilanse spółek podlegających konsolidacji, aby zyskać dokładny i rzetelny obraz finansów całej grupy kapitałowej.

Czytaj więcej >
Korekty konsolidacyjne / kariera
Konsolidacja

Korekty konsolidacyjne – przykłady

Zdobądź konkretne wskazówki i przykłady, które pomogą Ci w efektywnym i precyzyjnym przygotowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zrozum i zastosuj korekty konsolidacyjne w praktyce.

Dowiedz się, jak przeprowadzać korekty kapitałowe, wyłączać rozrachunki wzajemne i eliminować zyski lub straty ujęte w aktywach. Przeczytaj poradnik dla profesjonalistów w dziedzinie finansów i controllingu, zajmujących się tworzeniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej >

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie