FlexiSolutions

Jak przeprowadzić proces uzgodnienia sald bilansowych?

Nowoczesne zespoły księgowe wdrażają proces accounts reconciliation jako uzupełnienie do standardowych czynności kontrolnych wykonywanych w ramach zamknięcia miesiąca.
proces uzgodnienia sald bilansowych - kontrola zarządcza

Proces uzgodnienia sald bilansowych - korzyści

Systematyczna, sformalizowana weryfikacja poprawności sald na kontach bilansowych:

  • Ogranicza ryzyko raportowania nieprawidłowych wyników finansowych.
  • Buduje kulturę staranności i odpowiedzialności w zespole księgowym.
  • Pomaga w doskonaleniu procedur i procesów księgowych w firmie.
  • Ułatwia współpracę z audytorem w trakcie badania sprawozdania finansowego.

5 cech efektywnego procesu accounts reconciliation

Jakie kluczowe warunki należy spełnić wdrażając efektywny proces uzgodnienia sald bilansowych?

Uzgodnienie wszystkich kont księgowych

Optymalizując wynik finansowy firmy, musisz uwzględnić wszystkie konta księgowe w procesie weryfikacji. Wykonanie tego tylko dla części sald nie zniweluje ryzyka błędu. Wdrażając odpowiednie procedury wewnętrzne, zapewniasz, że nowo utworzone konta księgowe automatycznie wchodzą do procesu rekoncyliacji.

Automatyzacja tu nie wystarcza – potrzebujesz zdefiniowanej roli w organizacji, która zajmuje się ustalaniem reguł i procedur dla uzgodnienia sald nowych kont księgowych.

 

Ten proces nie tylko minimalizuje ryzyko błędów, ale również ułatwia zarządzanie finansami na najwyższym poziomie. Dlatego CFO, główni księgowi i specjaliści ds. rachunkowości powinni przywiązywać dużą wagę do kompleksowej weryfikacji i rekoncyliacji kont księgowych.

Merytoryczny, ekspercki charakter testów kontrolnych

Aby efektywnie zarządzać finansami i minimalizować ryzyko błędów, procedura weryfikacji musi być szczegółowo opisana. Określ, z kim skontaktować się dla potwierdzenia wartości, jakie testy kontrolne przeprowadzić i z jakimi raportami uzgodnić salda bilansowe. Dodatkowo gromadź i dołączaj niezbędne dane do dokumentacji uzgodnienia.

Aby efektywnie zarządzać finansami i minimalizować ryzyko błędów, procedura weryfikacji musi być szczegółowo opisana. Określ, z kim skontaktować się dla potwierdzenia wartości, jakie testy kontrolne przeprowadzić i z jakimi raportami uzgodnić salda bilansowe. Dodatkowo gromadź i dołączaj niezbędne dane do dokumentacji uzgodnienia.

Osoby odpowiedzialne za uzgodnienie powinny rozumieć specyfikę danego konta księgowego, aby móc samodzielnie dostosować testy kontrolne, jeśli zidentyfikują taką potrzebę. Zapewnienie właściwego przepływu informacji jest kluczowe, szczególnie w kontekście aktualizacji sald bilansowych i komunikacji o „late bookings” modyfikujących salda na kontach przeciwstawnych.

Procedury uzgodnienia nie są tylko mechanizmem kontroli; to raczej krzyżowa walidacja, czy salda na kontach księgowych odpowiadają stanowi rzeczywistemu. W przypadku nietypowych sald księgowych, takich jak znaczne odchylenia od normy czy nienaturalne strony sald, wymagana jest szczególna uwaga i dodatkowe sprawdzenia.

Przestrzeganie terminów uzgodnienia

Do zarządzania procesem uzgodnienia sald bilansowych niezbędny jest dobrze zaplanowany kalendarz. Określ nieprzekraczalne terminy dla wykonania i weryfikacji (zatwierdzenia) uzgodnień. Konto o wysokim ryzyku błędu („high risk”) traktuj priorytetowo, aby jak najszybciej zidentyfikować i rozwiązać potencjalne problemy.

Kiedy zauważysz niezgodności, przeprowadź ich natychmiastową weryfikację. Po zatwierdzeniu wprowadź odpowiednie księgowania do księgi głównej, najlepiej zanim dojdzie do ostatecznego zamknięcia ksiąg.

 

Takie podejście nie tylko minimalizuje ryzyko błędów, ale także poprawia efektywność i przejrzystość procesów finansowych.

Zbieżność procedur uzgodnienia z polityką rachunkowości firmy

Aby zapewnić zgodność i dokładność finansową, procedury uzgodnienia muszą zawierać sprawdzenia, czy salda bilansowe są zgodne z przyjętymi standardami wyceny lub szacowania, określonymi w lokalnej lub grupowej polityce rachunkowości. W przypadku spółek działających w ramach grupy kapitałowej, odniesienie do grupowej polityki rachunkowości jest szczególnie istotne.

Gdziekolwiek to możliwe, zaleca się implementację automatycznych reguł kontrolnych. Na przykład, można automatycznie weryfikować właściwą stronę salda czy upewnić się, że konta techniczne zostały w pełni rozliczone.

 

Dodatkowo wszystkie procedury i testy kontrolne powinny być skalowane w odniesieniu do progów materialności, które są właściwe dla skali działalności firmy.

Standaryzacja procesu i jego doskonalenie

Jednym z kluczowych elementów efektywnego procesu uzgodnienia jest unifikacja. Niezależnie od różnorodności testów kontrolnych i dokumentacji dla poszczególnych kont księgowych, zaleca się użycie standardowych formularzy uzgodnienia. Dzięki temu możliwe jest gromadzenie spójnej i czytelnej dokumentacji, co ułatwia zarządzanie i kontrolę.

Kolejnym ważnym aspektem jest ciągły monitoring terminowości uzgodnienia oraz liczby i istotności zidentyfikowanych problemów. Osoby odpowiedzialne za nadzór i koordynację procesu powinny być czujne i podejmować właściwe działania korygujące, gdy pojawiają się negatywne odchylenia od oczekiwanych wyników.

Kontroluj wyniki finansowe, automatyzuj procesy controllingowe.

Popraw terminowość, jakość i efektywność planowania i raportowania.