FlexiSolutions

Przepływy pieniężne a zarządzanie płynnością firmy

Optymalizacja zarządzania finansami z prognozą Cash Flow! Kluczowe narzędzie każdego CFO to precyzyjna prognoza przepływów pieniężnych. Dzięki dokładnemu planowaniu Cash Flow w krótkim i średnim okresie, menedżerowie mają pełną kontrolę nad płynnością finansową przedsiębiorstwa. Dowiedz się, jak skutecznie tworzyć budżet i prognozy Cash Flow, które stanowią solidne wsparcie dla decyzji biznesowych.
cash flow

Przepływy pieniężne - porównanie wariantów raportowania

Raportowanie przepływów pieniężnych metodami bezpośrednią i pośrednią różni się podejściem do prezentacji transakcji finansowych związanych z bieżącą działalnością firmy.

Metoda Pośrednia w Raportowaniu Cash Flow

W tej metodzie nie uwzględniamy bezpośrednich wpływów i wypływów operacyjnych. Punktem wyjścia jest Zysk netto spółki, który następnie jest modyfikowany poprzez:

 • Pozycje niewpływające na saldo gotówki, takie jak amortyzacja czy niezrealizowane różnice kursowe.
 • Elementy związane z działalnością inwestycyjną lub finansową, takie jak zyski i straty na sprzedaży środków trwałych czy odsetki.
 • Zmiany w kapitale obrotowym, uwzględniające należności, zobowiązania czy zapasy.

Metoda Bezpośrednia w Raportowaniu Cash Flow

Tutaj spółka przedstawia bezpośrednie wpływy z działalności, takie jak sprzedaż produktów lub usług. Wśród wypływów uwzględnia się płatności za zakupy, wynagrodzenia pracowników czy zobowiązania podatkowe.

Przepływy Inwestycyjne – w obu metodach zawierają one transakcje związane z zakupem lub sprzedażą środków trwałych, udziałów czy instrumentów finansowych.

Przepływy Inwestycyjne – w obu metodach zawierają one transakcje związane z zakupem lub sprzedażą środków trwałych, udziałów czy instrumentów finansowych.

Prognozowanie Cash Flow – różnice w planowaniu

Przeczytaj czym w praktyce różni się podejście pośrednie i bezpośrednie do raportowania i planowania przepływów pieniężnych.

Przepływy pieniężne - podstawowe założenia dla budżetowania i prognozowania

Prognozowanie Cash Flow w perspektywie krótkookresowej

Planowanie przepływów finansowych odgrywa zasadniczą rolę w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa, co jest fundamentem stabilnej operacyjności. Różnorodność form prognoz zależy od perspektywy czasowej, na jaką są one tworzone.

 • W krótkim okresie, prognozowanie Cash Flow opiera się głównie na rzeczywistych danych finansowych przedsiębiorstwa. Analizując terminy płatności na fakturach sprzedażowych i zakupowych, można dokładnie przewidzieć wpływy i wypływy pieniężne w nadchodzącym miesiącu.
 • Chociaż krótkoterminowe prognozy oparte na rzeczywistych danych są relatywnie proste, konieczne jest uwzględnienie czynników takich jak: factoring należności, spływ należności przeterminowanych oraz oczekiwane opóźnienia w płatnościach.
 • Prognozowanie w wariancie bezpośrednim jest łatwiejsze dla krótkoterminowych przewidywań, ponieważ bazuje bezpośrednio na terminach płatności faktur. Przeliczanie tych danych na model pośredni nie jest optymalne i może prowadzić do komplikacji.

Prognozowanie Cash Flow w perspektywie długookresowej

Długookresowe prognozy przepływów pieniężnych mają bardziej kompleksową strukturę:

 • Prognozy na 6 lub 12 miesięcy nie mogą opierać się wyłącznie na bieżących danych finansowych. Zamiast tego, przedsiębiorstwa muszą bazować na przewidywanych przychodach i kosztach, uwzględniając różne zmienne i czynniki.
 • Podstawą długookresowego prognozowania przepływów pieniężnych jest prognoza lub budżet Rachunku Wyników firmy. To pozwala na dokładne uwzględnienie planowanych przychodów i kosztów, a także innych czynników, takich jak plany sprzedaży, produkcji czy koszty zarządzania.

Dokładne planowanie i prognozowanie przepływów pieniężnych, zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie, umożliwia przedsiębiorstwom osiągnięcie stabilności finansowej. Pozwala to firmom skutecznie odpowiadać na przyszłe wyzwania finansowe i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych.

Optymalizacja procesu prognozowania z FlexiReporting

Chociaż tradycyjne arkusze kalkulacyjne mogą być użyteczne w pewnych kontekstach, stają się niewystarczające dla bardziej złożonych modeli prognozowania przepływów pieniężnych. Wiele firm doświadcza trudności z utrzymaniem dokładności i szczegółowości modeli w Excelu, zwłaszcza w sytuacji, gdy poziom skomplikowania obliczeń przewyższa zdolności tego narzędzia.

FlexiReporting wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom jako zaawansowane narzędzie przeznaczone do budżetowania i prognozowania. Jego funkcjonalności obejmują:

 • Wielowymiarowe struktury: Umożliwiają budowanie skomplikowanych modeli przy użyciu wielowymiarowych struktur, które są idealne do obliczeń na wymaganym poziomie analizy.

 • Jednolity system: Skonsolidowany system pozwala na łatwe i szybkie przejście między różnymi wersjami budżetów – od sprzedaży po produkcję czy koszty. Dzięki temu menedżerowie mogą szybko zobaczyć konsekwencje swoich decyzji w kontekście finansów firmy.

 • Integracja prognoz: FlexiReporting pozwala na integrację prognoz krótko- i średnioterminowych, co zapewnia dokładniejsze i spójne prognozy na przyszłość.

 • Wykorzystanie danych z ERP: Narzędzie to może być zintegrowane z systemami ERP, co pozwala na wykorzystanie aktualnych danych rozrachunkowych w prognozach.

Ostatecznie, FlexiReporting dostarcza dyrektorom finansowym oraz menedżerom pełen wgląd w płynność finansową i potrzeby firmy. Dzięki temu można szybko podjąć kroki w celu wdrożenia działań korygujących lub zaplanować potrzeby finansowania zewnętrznego z wyprzedzeniem. Użycie tego narzędzia może więc przynieść istotne korzyści w kontekście zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Odpowiednio wdrożone rozwiązanie umożliwia również integrację perspektywy krótko- i średniookresowej co pozwala budować wiarygodne modele planowania pozycji finansowej spółki w horyzoncie 3 lub więcej miesięcy.

 

Połączenie w spójnym modelu danych z rozrachunków systemu ERP oraz budżetów i prognoz operacyjnych optymalnie wykorzystuje wszystkie dostępne informacje. Tak skonstruowane narzędzie zapewni dyrektorowi finansowemu oraz osobom odpowiedzialnym za zarządzanie płynnością właściwe informacje pozwalają na wdrożenie odpowiednich działań korygujących lub zaplanowanie z wyprzedzeniem zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne.

Zaawansowany system do raportowania, planowania i analiz

Poznaj system controllingowy FlexiReporting, który implementuje procesy budżetowania, prognozowania i raportowania projektów oraz pozwala na integrację z dowolnym systemem finansowo-księgowym.

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie