FlexiSolutions

Rozliczenie kosztów energii i wody na produkcję i administrację

W większości firm produkcyjnych konieczne jest rozliczenie kosztów mediów - energii elektrycznej, cieplnej oraz wody - na produkcję i administrację. Informacja ta niezbędna jest do prawidłowej kalkulacji kosztów wyrobów gotowych. W jaki sposób monitorować i rozliczać koszty mediów by uzyskać wiarygodną informację zarządczą?
rozliczenie kosztów

Rozliczenie kosztów wspólnych na produkcję i administrację

Dyskusja dotycząca sposobu rozdzielania kosztów na wydziały powinna być poprzedzona analizą ich wielkości i istotności. Zużycie energii elektrycznej czy wody jest często znaczącym składnikiem kosztów wytworzenia. Dlatego w większości firm koszty mediów podlegają rozliczeniu na produkcję i administrację.

Sposób zagospodarowania powierzchni, czas pracy czy wykorzystywane urządzenia różnią się zdecydowanie pomiędzy wydziałami produkcyjnymi i administracyjnymi. W większości przypadków to produkcja odpowiada za większość zużycia energii czy wody. Niezależnie od tego optymalnym rozwiązaniem wydaje się rozliczenie mediów pomiędzy zakład a biuro na podstawie rzeczywistego zużycia. Wprowadzenie dodatkowego licznika energii czy wodomierza do monitorowania zużycia mediów przez część biurową nie powinno być problemem. Dzięki temu zyskamy odpowiedni klucz podziału dla rozliczenia kosztów na koszty produkcji i ogólnego zarządu.

Rozliczenie kosztów na wydziały produkcyjne i pomocnicze

Potencjalnie ważniejsze jest odpowiednie rozliczenie kosztów pomiędzy poszczególne wydziały (linie, gniazda) produkcyjne. Informacja ta istotnie wpływa na kalkulację rzeczywistych kosztów wytworzenia produktów. Optymalnym rozwiązaniem jest pełne opomiarowanie poszczególnych wydziałów produkcyjnych. Indywidualne wodomierze i liczniki na każdym wydziale lub linii pozwolą właściwe zaalokować koszty. Gdy jest to niemożliwe można wykorzystać alternatywne, uproszczone rozwiązania. Opcją zastępczą może być użycie statycznych kluczy podziałowych wyliczanych w oparciu o charakterystykę urządzeń lub procesów. Takim podzielnikiem może być dla przykładu moc znamionowa czy nominalne zużycie wody lub energii w cyklu produkcyjnym.

Z punktu widzenia wydziałów administracyjnych zastosowanie uproszczonych rozdzielników dla kosztów zużycia mediów jest jak najbardziej uzasadnione. Naturalnym kluczem dla energii cieplnej jest powierzchnia zajmowana przez poszczególne wydziały. Natomiast liczba pracowników jest lepszym kluczem do podziału kosztów zużycia wody. W przypadku energii elektrycznej oba klucze cechuje pewien poziom niedoskonałości. Odbiornikami energii są zarówno stanowiska pracy (komputery, monitory) związane ściśle z liczbą osób jak i oświetlenie pomieszczeń, dla którego naturalnym nośnikiem jest powierzchnia użytkowa. W tym przypadku należy wybrać jedno z rozwiązań, zaś różnice pominąć ze względu na niewielką materialność.

Wydziały pomocnicze (takie jak stołówka czy utrzymanie ruchu) możemy rozliczać w sposób podobny jak produkcja bądź biuro w zależności od charakterystyki ich działalności. Dla przykładu można przyjąć, że stołówka bardziej przypomina wydział produkcyjny (z własnymi urządzeniami i procesami „produkcyjnymi”), podczas gdy mechanicy w dziale utrzymania ruchu konsumują media w sposób zbliżony do pracowników biurowych.

System do controllingu produkcji

Odpowiednia dekretacja kosztów mediów powinna odbywać się na poziomie księgi głównej. Księgowe rozliczenie kosztów w procesie zamknięcia miesiąca jest jednym z etapów wyceny kosztu własnego wytworzonych produktów

Nie każdy system finansowo-księgowy lub ERP potrafi dostarczyć odpowiedniej analityki dla raportowania kosztów produkcji. W takim przypadku do budowy narzędzi controllingu produkcji można wykorzystać oprogramowanie klasy EPM (Enterprise Performance Management). System controllingowy pomoże unowocześnić procesy raportowania zarządczego oraz budżetowania i prognozowania. Polecamy lekturę case studies, przygotowanych na podstawie wdrożeń FlexiReporting, jako źródła praktycznych inspiracji dla optymalizacji kontrolingu i raportowania w firmach produkcyjnych.

wpływ mssf
MSSF 16

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie finansowe

Adopcja MSSF jako standardu rachunkowości wpływa na przedstawienie wartości w sprawozdaniach finansowych, szczególnie w kontekście leasingu i najmu według MSSF16.

Artykuł analizuje te zmiany, wskazując, jak norma ta modyfikuje bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych, podkreślając kluczowe różnice i nowe wyzwania w sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej >
controlling w firmie produkcyjnej
Controlling

WEBINAR: Controlling w firmie produkcyjnej

Poznaj najlepsze praktyki controllingu w firmach produkcyjnych podczas bezpłatnego webinaru. Eksperci branżowi podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc Ci zwiększyć efektywność produkcji i zoptymalizować koszty.

Czytaj więcej >
Budżetowanie w grupie kapitałowej
Budżetowanie

Budżetowanie w Grupie Kapitałowej

Budżetowanie w ramach Grup Kapitałowych jest procesem skomplikowanym, który wymaga uwzględnienia struktury grupy, różnorodności modeli biznesowych poszczególnych spółek, walut, transakcji wewnętrznych i różnic kulturowych.

Wiele firm z tego powodu ogranicza się do planowania na poziomie indywidualnych spółek, pomimo że skonsolidowany budżet jest kluczowy dla efektywnego zarządzania finansami całej Grupy. W artykule eksplorowane są wyzwania związane z budżetowaniem w grupach oraz przedstawiane są najlepsze praktyki w tym obszarze.

Czytaj więcej >
skonsolidowany bilans / system controllingu HR
Konsolidacja

Jak sporządzić skonsolidowany bilans?

Zastanawiasz się, jak skutecznie sporządzić skonsolidowany bilans w swojej firmie? Poznaj nasz praktyczny przewodnik, który krok po kroku prowadzi przez cały proces. Dowiedz się, jakie korekty nałożyć na jednostkowe bilanse spółek podlegających konsolidacji, aby zyskać dokładny i rzetelny obraz finansów całej grupy kapitałowej.

Czytaj więcej >
Korekty konsolidacyjne / kariera
Konsolidacja

Korekty konsolidacyjne – przykłady

Zdobądź konkretne wskazówki i przykłady, które pomogą Ci w efektywnym i precyzyjnym przygotowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zrozum i zastosuj korekty konsolidacyjne w praktyce.

Dowiedz się, jak przeprowadzać korekty kapitałowe, wyłączać rozrachunki wzajemne i eliminować zyski lub straty ujęte w aktywach. Przeczytaj poradnik dla profesjonalistów w dziedzinie finansów i controllingu, zajmujących się tworzeniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej >

Dowiedz się więcej jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić controlling w Twojej firmie