FlexiSolutions

CASE STUDY

IFRS 16 – księgowanie leasingu pojazdów i maszyn roboczych w firmie budowlanej

Duża firma z branży budowlanej musiała na nowo zbudować proces wyceny i raportowania IFRS 16. Decyzją właściciela należało zmigrować IFRS 16 do nowego narzędzia. W drugim kwartale 2023 roku dział finansowo-księgowy wybrał i wdrożył FlexiReporting jako nową platformę do ewidencji i wyceny umów IFRS 16.
IFRS w księgowaniu

Efekty wdrożenia

Dane historyczne

Pełna historia zmian w całym okresie umowy

Audyt „Big4”

Sprawozdania finansowe spółki badane przez audytora z firmy Big4

CDN XL

Kompletne księgowanie IFRS 16 zgodnie z wytycznymi jednostki dominującej

Self service

Proces IFRS 16 obsługiwany end-to-end przez zespół Klienta

Kontekst projektu

Od dłuższego czasu spółka korzystała z narzędzi oferowanych przez jedną z firm audytorskich z grupy Big4, który decyzją Grupy Kapitałowej został wybrany do badania sprawozdań finansowych. W celu uniknięcia naruszenia zasady niezależności biegłego rewidenta spółka postanowiła zmienić dostawcę usługi wsparcia w zakresie rozliczania umów najmu na potrzeby IFRS 16.

W toku poszukiwania nowego rozwiązania zespół finansowo-księgowy zwrócił uwagę na rozwiązanie oferowane przez FlexiSolutions. O wyborze FlexiReporting zdecydowały trzy główne czynniki:

 • kompletny, spójny proces zarządzania i wyceny umów IFRS 16 zaprezentowany przez FlexiSolutions bezpośrednio w oferowanym narzędziu,
 • przyjazny interfejs użytkownika zapewniający dostęp do wszystkich formatek i raportów bezpośrednio w środowisku Microsoft Excel,
 • racjonalna oferta cenowa uwzględniająca wyłącznie wykorzystywane funkcjonalności systemu (brak konieczności zakupu licencji pozostałych modułów oprogramowania) oraz zapewniająca elastyczność rozliczeń w postaci opłat subskrypcyjnych.

Przebieg projektu

Uruchomienie procesu IFRS 16 w nowym środowisku zajęło około 8 tygodni. Tyle czasu było potrzebne na wykonanie wszystkich niezbędnych zadań projektowych. Czas ten został wykorzystany na wdrożenie modułu w standardzie oferowanym przez Flexi, zaimportowanie danych historycznych oraz dopasowanie wybranych mechanizmów do specyficznych potrzeb Klienta.

Projekt wdrożenia IFRS 16 składał się z następujących kroków:

 • Uruchomienie oprogramowania w środowisku IT Klienta. Zespół IT zdecydował się na wdrożenie systemu w oparciu o platformę Microsoft Azure (wdrożenie w środowisku chmurowym) i przygotował infrastrukturę zgodnie z wymaganiami technicznymi systemu.

 • Migracja umów z repozytorium obecnego narzędzia IFRS 16. W tym celu wykorzystane zostały szczegółowe raporty udostępniane przez istniejące rozwiązanie w formie tabel Excel. Zdecydowano się na migrację wszystkich umów (aktywnych oraz zakończonych), tak by cała historia sprawozdawczości IFRS 16 dostępna była w jednym miejscu. Dane wejściowe dla niemal 600 umów zostały dostarczone przez Klienta w spójnym i uporządkowanym formacie, dzięki czemu transfer do nowego był względnie prosty.

 • Jedynym wyzwaniem było odpowiednie ujęcie w nowym środowisku historycznych zmian w umowach. Zachowaniem pełnej historii wycen wymagało odtworzenia nie tylko bieżącego ale również historycznego zestawu parametrów i harmonogramów płatności wybranych umów. Migracja danych IFRS 16 została wykonana według stanu na 31 marca 2023 roku. Późniejsze zmiany w umowach wprowadzone zostały ręcznie w ramach procesu testów systemu.

 • Zespół Klienta został zaangażowany w końcowej fazie uzgodnień. W większości przypadków wyceny generowane przez dotychczasowe rozwiązanie oraz FlexiReporting były spójne (różnice wynikające z zaokrągleń oraz nieistotne odchylenia wynikające z przyjętych sposobów wyliczania dyskonta). Dla około 10 umów pojawiła się konieczność szczegółowych wyjaśnień i modyfikacji parametrów przyjętych do wyceny w nowym rozwiązaniu (np. w przypadku umów rozpoczętych przed datą przejścia przez spółkę na raportowanie zgodnie z IFRS oraz innych przykładów uproszczeń przyjętych w porozumieniu z dotychczasowym audytorem).

Podsumowanie korzyści

Głównym celem projektu było zapewnienie kontynuacji wycen IFRS 16 w sposób maksymalnie zbieżny z dotychczasowym strumieniem raportowania na podstawie danych dostarczonych przez firmę audytorską. To wyzwanie zostało osiągnięte bez większych problemów i począwszy od czerwca 2023 roku, spółka księguje wyceny IFRS 16 na podstawie raportów generowanych przez FlexiReporting.

Należy jednak zauważyć, że dzięki wdrożeniu nowego narzędzia zespół finansowo-księgowy zyskał pełną autonomię w zakresie raportowania IFRS 16. Obecnie spółka nie jest uzależniona od współpracy z dostawcami zewnętrznymi.

Obecnie proces IFRS 16 realizowany jest całości w wewnętrznym systemie spółki. System wykorzystywany jest przez osoby z działów operacyjnych (wprowadzanie nowych umów i ewidencja zmian w istniejących umowach) oraz finansowo-księgowych (weryfikacja wycen, raportowanie i analiza danych i przygotowanie informacji do księgowania wyceny IFRS 16).
W tym kontekście zapewnienia efektywnego przepływu informacji pomiędzy operacjami a księgowością niezwykle użyteczne są funkcjonalności systemu zapewniające:

 • notyfikację o umowach kończących się w najbliższym okresie; pozwalają one reagować zgodnie z planami firmy odnośnie ich zakończenia bądź przedłużenia,

 • transparentne raportowanie wszystkich zmian w umowach IFRS 16; w przypadku portfela około 500 aktywnych umów IFRS 16 możliwość szybkiego odfiltrowania nowych kontraktów, umów, które zmieniły się lub zostały zakończone w bieżącym okresie jest kluczowa dla sprawnej analizy i weryfikacji danych,

 • czytelne raporty pokazujące ponad 40 różnych miar finansowych (odpowiadających różnym pozycjom sprawdzania finansowego i not objaśniających) w sposób zrozumiały dla wszystkich użytkowników.

Elastyczność i szczegółowość kalkulacji zapewnianych przez FlexiReporting została wykorzystana do automatyzacji procesu księgowania wycen IFRS 16 zgodnie z nowymi wytycznymi Grupy Kapitałowej. W poprzednim rozwiązaniu polecenie księgowania było przygotowywane ręcznie na podstawie raportów i wycen dostarczanych w postaci tabel Excel. FlexiReporting pomógł istotnie usprawnić ten element procesu zamknięcia miesiąca.

Obecnie system automatycznie generuje dekret księgowy (polecenie księgowania) zgodnie z wytycznymi grupy oraz strukturą zakładowego planu kont spółki. Księgowanie zobowiązania IFRS 16 odbywa się w tym przypadku z zachowaniem podziału na:

 • część długo- i krótko-terminową oraz
 • wartość nominalną pozostałych opłat leasingowych oraz dyskonto przyszłych odsetek.

W tym przypadku projekt wdrożenia IFRS 16 w module FlexiReporting powinien szybko osiągnąć pozytywne ROI. Nakłady związane z wdrożeniem systemu to jednorazowa inwestycja, która bardzo szybko zostanie skompensowana ograniczeniem kosztów wsparcia IFRS 16 przez kancelarię audytorską.

< 0 tygodni
czas od podpisania umowy do produkcyjnego wykorzystania systemu
> 0 umów
na leasing pojazdów i maszyn, najem placów budowy oraz powierzchni biurowych
0 sekund
czas pełnego przeliczenia modelu dla wybranego okresu sprawozdawczego
> 0 tys.
historycznych kalkulacji umów IFRS 16 dostępnych online w systemie
mssf 16 najem

MSSF16 najem powierzchni usługowej i handlowej

Jedna z wiodących spółek handlowych działających w centrach handlowych skorzystała z FlexiReporting, innowacyjnego narzędzia IT w dziedzinie raportowania MSSF16. Celem było zautomatyzowanie i uporządkowanie raportowania zgodnego z międzynarodowymi standardami MSSF16.

Czytaj więcej >
automatyzacja raportowania

Automatyzacja raportowania do Głównego Urzędu Statystycznego

Polski oddział międzynarodowej sieci handlowej poszukiwał narzędzia, które usprawniłoby pracę zespołu sprawozdawczości. Okresowe raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla ponad 80 spółek wchodzących w skład polskiej części koncernu istotnie angażowało zasoby firmy. FlexiReporting zautomatyzował cały proces raportowania od importu danych z systemu SAP R/3 po wysyłkę gotowych raportów do serwisu internetowego GUS.

Czytaj więcej >
konsolidacja i kontroling

Konsolidacja i kontroling w sieci sklepów wolnocłowych

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu konsolidacji statutowej oraz controllingu finansowego. Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż i gastronomię w punktach podróży (lotniska, stacje kolejowe, promy pasażerskie) rozpoczęła korzystanie z FlexiReporting od modułu konsolidacji finansowej. W kolejnych etapach projektu wdrożenie objęło wszystkie procesy kontrolingu – raportowanie zarządcze, budżetowanie i monitorowanie realizacji. System integruje i konsoliduje dane kilkunastu spółek skutecznie radząc sobie z różnymi systemami księgowymi i planami kont oraz dużą liczbą transakcji wewnętrznych.

Czytaj więcej >
fmcg

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej

FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie cyfrowej transformacji działu controllingu wiodącego producenta z branży spożywczej. Kompletne środowisko raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania zintegrowało procesy controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance. System zapewnia pełną analitykę raportowania nad podstawie danych z systemu SAP/R3.

Czytaj więcej >
controlling w branży kosmetycznej

Kompleksowe wsparcie controllingu w firmie kosmetycznej

W pierwszym etapie wdrożenia FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie do raportowania wyników w układzie zarządczym. Sukces projektu zaowocował rozbudową rozwiązania o kolejne moduły. Obecnie FlexiReporting pokrywa wszystkie procesy i obszary controllingu. Rozwiązanie wspiera raportowanie, budżetowanie i prognozowanie, a z systemu korzysta pion finansów oraz analitycy i menedżerowie sprzedaży, marketingu i produkcji.

Czytaj więcej >

Poznaj system do controllingu i sprawozdawczości idealnie dopasowany do Twoich potrzeb